exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Brassói magyar evangélikus templom

Brassói magyar evangélikus templom
Brassói magyar evangélikus templom
Brassói magyar evangélikus templom
Biserica Evanghelică Maghiară - panoramio
Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Település:
Cím:
Str. Iuliu Maniu 2
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6459999502, 25.5965944022
Google térkép:

Története

1783-ban építették a brassói magyar evangélikusok, akik korábban a szászokkal közösen az egykori Szent Borbála-kápolnát, majd a Kertész utcai templomot használták. A barcasági magyar lelkészek itt tartották 1886-ban azt a konventet, amelyen kimondták az önálló erdélyi magyar evangélikus egyházmegye megalakulását. A 16. századi reformáció során az erdélyi szászok jellemzően evangélikus, a magyarok pedig református hitre tértek. A reformátusok kapták meg a Kolostor utcai templomot is, de a vagyonos, befolyásos szászok egy idő után a magyarok egy részét visszacsábították az evangélikus hithez, különböző kedvezményeket nyújtva a papoknak és a híveknek, a református hitéletet pedig hátráltatták. A magyar evangélikusok száma nőtt, és a 17. században birtokba vették a Kolostor utcai templomot is. Egy ideig a magyar evangélikusok képezték a legtekintélyesebb barcasági magyar egyházközséget, azonban a szászok germanizáló politikájuk folytán fokozatosan magukba olvasztották őket: Orbán Balázs szerint a magyar nemzetiségűek nem lehettek céhtagok, nem juthattak hivatalhoz vagy javakhoz, vallásgyakorlásukat korlátozták, így legnagyobb részük önként olvadt be a szász társadalomba. A nemzetiségükhöz ragaszkodó magyarokat zaklatták, és végül templomukból is kiszorították őket. 1716-tól a magyarok a Kórház utcai Szent Antal-kápolnát használták, ám ez 1718-ban leégett, újjáépítését pedig nem engedélyezték. Ekkor a Bolonya negyedi, egykoron a leprakórházhoz tartozó 15. századi romos Szent Borbála-kápolnába költöztek, felváltva használva azt a bolonyai szászokkal. A kápolna helyén 1777-ben a szász és magyar evangélikusok felépítették a bolonyai szász evangélikus templomot. A két közösség között folyamatosak voltak a súrlódások, így a magyarok 1783-ban, Gödri János lelkészsége idején felépítették a magyar evangélikus templomot, melyre az 1781-ben kiadott türelmi rendelet adott lehetőséget. Ekkor a gyülekezet 511 lelket számlált, 1860-ban pedig 868 tagja volt, vagyis több, mint a bolonyai szász templomnak. A magyar evangélikusok továbbra is a szász egyház keretében éltek. Az önálló esperesség alapításának döntése 1874-ben született meg, és 1886. március 25-én barcasági magyar lelkészek ebben a templomban tartották azt a konventet, amelyen kimondták az önálló erdélyi magyar evangélikus egyházmegye megalakulását.

{"item":"sight","set":{"sightId":2005,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Brass\u00f3i magyar evang\u00e9likus templom","address":"Str. Iuliu Maniu 2","mapdata":"1|1991|1087","gps_lat":"45.6459999502","gps_long":"25.5965944022","religion":0,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Brass%C3%B3i_magyar_evang%C3%A9likus_templom","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei Dan Suciu, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Evanghelic%C4%83_Maghiar%C4%83_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Evanghelic\u0103 Maghiar\u0103 - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Biserica_Evanghelic%C4%83_Maghiar%C4%83_-_panoramio.jpg\/512px-Biserica_Evanghelic%C4%83_Maghiar%C4%83_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Evanghelic%C4%83_Maghiar%C4%83_-_panoramio.jpg\u0022\u003EAndrei Dan Suciu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Brass\u00f3i magyar evang\u00e9likus templom","note":"","history":"1783-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k a brass\u00f3i magyar evang\u00e9likusok, akik kor\u00e1bban a sz\u00e1szokkal k\u00f6z\u00f6sen az egykori Szent Borb\u00e1la-k\u00e1poln\u00e1t, majd a Kert\u00e9sz utcai templomot haszn\u00e1lt\u00e1k. A barcas\u00e1gi magyar lelk\u00e9szek itt tartott\u00e1k 1886-ban azt a konventet, amelyen kimondt\u00e1k az \u00f6n\u00e1ll\u00f3 erd\u00e9lyi magyar evang\u00e9likus egyh\u00e1zmegye megalakul\u00e1s\u00e1t. A 16. sz\u00e1zadi reform\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n az erd\u00e9lyi sz\u00e1szok jellemz\u0151en evang\u00e9likus, a magyarok pedig reform\u00e1tus hitre t\u00e9rtek. A reform\u00e1tusok kapt\u00e1k meg a Kolostor utcai templomot is, de a vagyonos, befoly\u00e1sos sz\u00e1szok egy id\u0151 ut\u00e1n a magyarok egy r\u00e9sz\u00e9t visszacs\u00e1b\u00edtott\u00e1k az evang\u00e9likus hithez, k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 kedvezm\u00e9nyeket ny\u00fajtva a papoknak \u00e9s a h\u00edveknek, a reform\u00e1tus hit\u00e9letet pedig h\u00e1tr\u00e1ltatt\u00e1k. A magyar evang\u00e9likusok sz\u00e1ma n\u0151tt, \u00e9s a 17. sz\u00e1zadban birtokba vett\u00e9k a Kolostor utcai templomot is. Egy ideig a magyar evang\u00e9likusok k\u00e9pezt\u00e9k a legtekint\u00e9lyesebb barcas\u00e1gi magyar egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9get, azonban a sz\u00e1szok germaniz\u00e1l\u00f3 politik\u00e1juk folyt\u00e1n fokozatosan magukba olvasztott\u00e1k \u0151ket: Orb\u00e1n Bal\u00e1zs szerint a magyar nemzetis\u00e9g\u0171ek nem lehettek c\u00e9htagok, nem juthattak hivatalhoz vagy javakhoz, vall\u00e1sgyakorl\u00e1sukat korl\u00e1tozt\u00e1k, \u00edgy legnagyobb r\u00e9sz\u00fck \u00f6nk\u00e9nt olvadt be a sz\u00e1sz t\u00e1rsadalomba. A nemzetis\u00e9g\u00fckh\u00f6z ragaszkod\u00f3 magyarokat zaklatt\u00e1k, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl templomukb\u00f3l is kiszor\u00edtott\u00e1k \u0151ket. 1716-t\u00f3l a magyarok a K\u00f3rh\u00e1z utcai Szent Antal-k\u00e1poln\u00e1t haszn\u00e1lt\u00e1k, \u00e1m ez 1718-ban le\u00e9gett, \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t pedig nem enged\u00e9lyezt\u00e9k. Ekkor a Bolonya negyedi, egykoron a leprak\u00f3rh\u00e1zhoz tartoz\u00f3 15. sz\u00e1zadi romos Szent Borb\u00e1la-k\u00e1poln\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztek, felv\u00e1ltva haszn\u00e1lva azt a bolonyai sz\u00e1szokkal. A k\u00e1polna hely\u00e9n 1777-ben a sz\u00e1sz \u00e9s magyar evang\u00e9likusok fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k a bolonyai sz\u00e1sz evang\u00e9likus templomot. A k\u00e9t k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g k\u00f6z\u00f6tt folyamatosak voltak a s\u00farl\u00f3d\u00e1sok, \u00edgy a magyarok 1783-ban, G\u00f6dri J\u00e1nos lelk\u00e9szs\u00e9ge idej\u00e9n fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k a magyar evang\u00e9likus templomot, melyre az 1781-ben kiadott t\u00fcrelmi rendelet adott lehet\u0151s\u00e9get. Ekkor a gy\u00fclekezet 511 lelket sz\u00e1ml\u00e1lt, 1860-ban pedig 868 tagja volt, vagyis t\u00f6bb, mint a bolonyai sz\u00e1sz templomnak. A magyar evang\u00e9likusok tov\u00e1bbra is a sz\u00e1sz egyh\u00e1z keret\u00e9ben \u00e9ltek. Az \u00f6n\u00e1ll\u00f3 esperess\u00e9g alap\u00edt\u00e1s\u00e1nak d\u00f6nt\u00e9se 1874-ben sz\u00fcletett meg, \u00e9s 1886. m\u00e1rcius 25-\u00e9n barcas\u00e1gi magyar lelk\u00e9szek ebben a templomban tartott\u00e1k azt a konventet, amelyen kimondt\u00e1k az \u00f6n\u00e1ll\u00f3 erd\u00e9lyi magyar evang\u00e9likus egyh\u00e1zmegye megalakul\u00e1s\u00e1t. \n&\nwikipedia: Brass\u00f3i magyar evang\u00e9likus templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Brass%C3%B3i_magyar_evang%C3%A9likus_templom","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}