exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bolonyai szász evangélikus templom

Bolonyai szász evangélikus templom
RO BV Blumana Saxon Church 1
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Település:
Cím:
Strada Doctor Ion Cantacuzino 2
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6497745198, 25.6005862126
Google térkép:

Története

A templom helyén egykoron a városi leprakórházhoz és menhelyhez tartozó kápolna és temetője állt. Leprásokra már 1413-ban utalnak, az ápoldát pedig konkrétan 1463-ban említik legelőször. Mellette felépült a Szent Borbálának szentelt gótikus stílusú kápolna, melynek létezését 1477-ben erősítik meg. A járványok megszűnése után a kórházat fogadóvá alakították át, a kápolnát a reformáció után elhagyták, a 17. századi ütközetekben és dúlásokban megrongálódott.

Bolonyában, a jellemzően magyarok által lakott brassói elővárosban a 18. századtól kezdődően fokozatosan növekedett a németajkúak száma a szászok terjeszkedő és beolvasztó politikájának köszönhetően. A bolonyai szászok 1713-ban a romos Szent Borbála-kápolnát és a mellette levő fa imaházat nevezték ki evangélikus istentiszteleteik helyéül. 1718-ban csatlakoztak hozzájuk a belvárosból kiszorított magyar evangélikusok. A két közösség felváltva használta a kápolnát és az imaházat. 1739-ben Szeli József evangélikus lelkész orgonát vásárolt, 1741-ben pedig harangtornyot építettek. 1755-ben Mária Terézia jóváhagyta a kápolna megnagyobbítását, a munkálatok azonban csak 1776-ban kezdődtek: az építményt lebontották, helyén pedig 1777-ben elkészült a ma is álló nagyobb templom, mely megfelelő volt mindkét közösség számára. 1778. július 19-én szentelte fel Georg Preidt plébános. A szászok és a magyarok felváltva használták az új templomot, azonban a két közösség között folyamatosak voltak a súrlódások, így 1783-ban a magyarok saját evangélikus templomot építettek maguknak, kiköltözve a szászokéból.

{"item":"sight","set":{"sightId":2006,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Doctor Ion Cantacuzino 2","mapdata":"1|2450|455","gps_lat":"45.6497745198","gps_long":"25.6005862126","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Bolonyai_sz%C3%A1sz_evang%C3%A9likus_templom","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Blumana_Saxon_Church_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Blumana Saxon Church 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9f\/RO_BV_Blumana_Saxon_Church_1.jpg\/512px-RO_BV_Blumana_Saxon_Church_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Blumana_Saxon_Church_1.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Bolonyai sz\u00e1sz evang\u00e9likus templom","note":"","history":"A templom hely\u00e9n egykoron a v\u00e1rosi leprak\u00f3rh\u00e1zhoz \u00e9s menhelyhez tartoz\u00f3 k\u00e1polna \u00e9s temet\u0151je \u00e1llt. Lepr\u00e1sokra m\u00e1r 1413-ban utalnak, az \u00e1pold\u00e1t pedig konkr\u00e9tan 1463-ban eml\u00edtik legel\u0151sz\u00f6r. Mellette fel\u00e9p\u00fclt a Szent Borb\u00e1l\u00e1nak szentelt g\u00f3tikus st\u00edlus\u00fa k\u00e1polna, melynek l\u00e9tez\u00e9s\u00e9t 1477-ben er\u0151s\u00edtik meg. A j\u00e1rv\u00e1nyok megsz\u0171n\u00e9se ut\u00e1n a k\u00f3rh\u00e1zat fogad\u00f3v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, a k\u00e1poln\u00e1t a reform\u00e1ci\u00f3 ut\u00e1n elhagyt\u00e1k, a 17. sz\u00e1zadi \u00fctk\u00f6zetekben \u00e9s d\u00fal\u00e1sokban megrong\u00e1l\u00f3dott.@\nBolony\u00e1ban, a jellemz\u0151en magyarok \u00e1ltal lakott brass\u00f3i el\u0151v\u00e1rosban a 18. sz\u00e1zadt\u00f3l kezd\u0151d\u0151en fokozatosan n\u00f6vekedett a n\u00e9metajk\u00faak sz\u00e1ma a sz\u00e1szok terjeszked\u0151 \u00e9s beolvaszt\u00f3 politik\u00e1j\u00e1nak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en. A bolonyai sz\u00e1szok 1713-ban a romos Szent Borb\u00e1la-k\u00e1poln\u00e1t \u00e9s a mellette lev\u0151 fa imah\u00e1zat nevezt\u00e9k ki evang\u00e9likus istentiszteleteik hely\u00e9\u00fcl. 1718-ban csatlakoztak hozz\u00e1juk a belv\u00e1rosb\u00f3l kiszor\u00edtott magyar evang\u00e9likusok. A k\u00e9t k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g felv\u00e1ltva haszn\u00e1lta a k\u00e1poln\u00e1t \u00e9s az imah\u00e1zat. 1739-ben Szeli J\u00f3zsef evang\u00e9likus lelk\u00e9sz orgon\u00e1t v\u00e1s\u00e1rolt, 1741-ben pedig harangtornyot \u00e9p\u00edtettek. 1755-ben M\u00e1ria Ter\u00e9zia j\u00f3v\u00e1hagyta a k\u00e1polna megnagyobb\u00edt\u00e1s\u00e1t, a munk\u00e1latok azonban csak 1776-ban kezd\u0151dtek: az \u00e9p\u00edtm\u00e9nyt lebontott\u00e1k, hely\u00e9n pedig 1777-ben elk\u00e9sz\u00fclt a ma is \u00e1ll\u00f3 nagyobb templom, mely megfelel\u0151 volt mindk\u00e9t k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g sz\u00e1m\u00e1ra. 1778. j\u00falius 19-\u00e9n szentelte fel Georg Preidt pl\u00e9b\u00e1nos. A sz\u00e1szok \u00e9s a magyarok felv\u00e1ltva haszn\u00e1lt\u00e1k az \u00faj templomot, azonban a k\u00e9t k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g k\u00f6z\u00f6tt folyamatosak voltak a s\u00farl\u00f3d\u00e1sok, \u00edgy 1783-ban a magyarok saj\u00e1t evang\u00e9likus templomot \u00e9p\u00edtettek maguknak, kik\u00f6lt\u00f6zve a sz\u00e1szok\u00e9b\u00f3l.\n&\nwikipedia: Bolonyai sz\u00e1sz evang\u00e9likus templom|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Bolonyai_sz%C3%A1sz_evang%C3%A9likus_templom","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}