exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Színház

Teatrul Clasic Ioan Slavici
Színház
Teatrul Clasic Ioan Slavici
Színház
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Település:
Cím:
Bulevardul Revoluției 103
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1712769134, 21.3157209307
Google térkép:

Története

Atzél Péter polgármestersége idején a városi tanács megszavazta egy kölcsön felvételét a színház és a városháza új épületére. A színházat 1871-ben Czigler Antal aradi építész (esetleg fia, Győző) tervei alapján kezdték építeni. 1874. szeptember 21-én avatták fel Ferenc József jelenlétében a Hunyadi László című opera nyitányával. Ekkorra kiderült, hogy két épületre felvett pénz (800.000 forint) többségét már felemésztette a színház megépítése. Homlokzata klasszicita, belseje neobarokk díszítésű. A mennyezetképeket Lotz Károly tervei alapján Györgyössy Rudolf aradi festő készítette. Óriási nézőtere 1200 ember befogadására volt képes. 1883. február 18-án az épület leégett. Újjáépítésével az arad Halmay Andor építészt bízták meg. 1885. októberében nyílt meg. 1913-ig, a Kultúrpalota megépüléséig első emeletén foglalt helyet az Ereklyeműzeum, vagyis az Aradon 1849-ben kivégzett honvédtisztek illetve a szabadságharc emlékeit őrző gyűjtemény. Belső díszítését Tóth András épületszobrász, Tóth Árpád édesapja készítette. 1949-ben megszüntették a magyar tagozatot. 1955-ben ismét leégett. Újjáépítése során belső terét jelentősen módosították. Főhomlokzati oszlopsora is ekkor készült Milos Cristea tervei alapján, timpanonjában szocreál stílusú szoborcsoporttal.

{"item":"sight","set":{"sightId":1555,"townId":64,"active":2,"name_LO":"Teatrul Clasic Ioan Slavici","address":"Bulevardul Revolu\u021biei 103","mapdata":"1|1612|2312","gps_lat":"46.1712769134","gps_long":"21.3157209307","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"https:\/\/teatrulclasic.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ioan-Slavici-Szinhaz-Arad-1018","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=206","picture":"own","picture_ref":"","name":"Sz\u00ednh\u00e1z","note":"","history":"Atz\u00e9l P\u00e9ter polg\u00e1rmesters\u00e9ge idej\u00e9n a v\u00e1rosi tan\u00e1cs megszavazta egy k\u00f6lcs\u00f6n felv\u00e9tel\u00e9t a sz\u00ednh\u00e1z \u00e9s a v\u00e1rosh\u00e1za \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9re. A sz\u00ednh\u00e1zat 1871-ben Czigler Antal aradi \u00e9p\u00edt\u00e9sz (esetleg fia, Gy\u0151z\u0151) tervei alapj\u00e1n kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni. 1874. szeptember 21-\u00e9n avatt\u00e1k fel Ferenc J\u00f3zsef jelenl\u00e9t\u00e9ben a Hunyadi L\u00e1szl\u00f3 c\u00edm\u0171 opera nyit\u00e1ny\u00e1val. Ekkorra kider\u00fclt, hogy k\u00e9t \u00e9p\u00fcletre felvett p\u00e9nz (800.000 forint) t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t m\u00e1r felem\u00e9sztette a sz\u00ednh\u00e1z meg\u00e9p\u00edt\u00e9se. Homlokzata klasszicita, belseje neobarokk d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u0171. A mennyezetk\u00e9peket Lotz K\u00e1roly tervei alapj\u00e1n Gy\u00f6rgy\u00f6ssy Rudolf aradi fest\u0151 k\u00e9sz\u00edtette. \u00d3ri\u00e1si n\u00e9z\u0151tere 1200 ember befogad\u00e1s\u00e1ra volt k\u00e9pes. 1883. febru\u00e1r 18-\u00e1n az \u00e9p\u00fclet le\u00e9gett. \u00dajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel az arad Halmay Andor \u00e9p\u00edt\u00e9szt b\u00edzt\u00e1k meg. 1885. okt\u00f3ber\u00e9ben ny\u00edlt meg. 1913-ig, a Kult\u00farpalota meg\u00e9p\u00fcl\u00e9s\u00e9ig els\u0151 emelet\u00e9n foglalt helyet az Ereklyem\u0171zeum, vagyis az Aradon 1849-ben kiv\u00e9gzett honv\u00e9dtisztek illetve a szabads\u00e1gharc eml\u00e9keit \u0151rz\u0151 gy\u0171jtem\u00e9ny. Bels\u0151 d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u00e9t T\u00f3th Andr\u00e1s \u00e9p\u00fcletszobr\u00e1sz, T\u00f3th \u00c1rp\u00e1d \u00e9desapja k\u00e9sz\u00edtette. 1949-ben megsz\u00fcntett\u00e9k a magyar tagozatot. 1955-ben ism\u00e9t le\u00e9gett. \u00dajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se sor\u00e1n bels\u0151 ter\u00e9t jelent\u0151sen m\u00f3dos\u00edtott\u00e1k. F\u0151homlokzati oszlopsora is ekkor k\u00e9sz\u00fclt Milos Cristea tervei alapj\u00e1n, timpanonj\u00e1ban szocre\u00e1l st\u00edlus\u00fa szoborcsoporttal.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}