exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szabadság-szobor

Szabadság-szobor
Szabadság-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Parcul Reconcilierii
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1708817692, 21.309149646
Google térkép:

Története

Az eredetileg Attila téren (ma a Megbékélés parkjában) állították fel újra az aradi vértanúk monumentális emlékművét, Zala György párizsi díjat nyert alkotását.

Az emlékmű megalkotására 1877-ben Huszár Adolf nyert megbízást, azonban ő hamarosan elhunyt. Huszár terveit átértelmezve a végső terveket Zala György készítette el. Zala 1885. október 6-án, a vértanúk halálának napján kezdte el a munkát. Először az Ébredő szabadság alakja készült el 1886 tavaszán, ezt a Harckészség és az Áldozatkészség követte 1887 nyarán. A végére maradt a Haldokló harcos, illetve a csoport főalakja, a Hungária.

A szobor ünnepélyes felavatására 1890. október 6-án került sor a Szabadság téren (ma Avram Iancu tér). Az ünnepélyen részt vettek a vértanúk családtagjai (Damjanich Jánosné, Schweidel tábornok lánya, Leiningen tábornok fia), illetve a szabadságharc tisztjei közül Klapka György.

A román megszállás után azonnal felmerült a szobor lebontásának gondolata. 1923-ban a rongálások megakadályozása céljából bedeszkázták az emlékművet. 1925-ben a Ion I. C. Brătianu vezette kormány 1512/925 számú rendeletére eltávolították, utána különböző helyeken tárolták, legutoljára az aradi vár árkában őrizték.

1999. október 6-án a Magyarország és Románia között létrejött megegyezés alapján a Radu Vasile vezette kormány a Szabadság-szobrot a minorita rendház udvarára szállították. Itt kezdődött meg a restaurálás folyamata is. A szobor leleplezése az új helyen 2004. április 25-én történt. Az új helyszínen, a Tűzoltó téren, ami a „Megbékélés Park” nevet kapta, egy 9 m magas győzelmi kapuval szemben áll, amely alatt Avram Iancu és más román felkelők állnak.

2011. április 13-án lelopták a szoborról a diadémot, a tőrt és egy kardot.

2015. február 14-én a tizenhárom vértanút ábrázoló bronz domborművek közül hatot román nemzeti színekre – pirosra, sárgára és kékre – színeztek, emellett a talapzatra fekete színű festékszóróval magyarokat gyalázó szöveget írtak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1542,"townId":64,"active":2,"name_LO":"","address":"Parcul Reconcilierii","mapdata":"1|842|2371","gps_lat":"46.1708817692","gps_long":"21.3091496460","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szabadsag-szobor-Arad-557","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=198","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szabads\u00e1g-szobor","note":"","history":"Az eredetileg Attila t\u00e9ren (ma a Megb\u00e9k\u00e9l\u00e9s parkj\u00e1ban) \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel \u00fajra az aradi v\u00e9rtan\u00fak monument\u00e1lis eml\u00e9km\u0171v\u00e9t, Zala Gy\u00f6rgy p\u00e1rizsi d\u00edjat nyert alkot\u00e1s\u00e1t.@\nAz eml\u00e9km\u0171 megalkot\u00e1s\u00e1ra 1877-ben Husz\u00e1r Adolf nyert megb\u00edz\u00e1st, azonban \u0151 hamarosan elhunyt. Husz\u00e1r terveit \u00e1t\u00e9rtelmezve a v\u00e9gs\u0151 terveket Zala Gy\u00f6rgy k\u00e9sz\u00edtette el. Zala 1885. okt\u00f3ber 6-\u00e1n, a v\u00e9rtan\u00fak hal\u00e1l\u00e1nak napj\u00e1n kezdte el a munk\u00e1t. El\u0151sz\u00f6r az \u00c9bred\u0151 szabads\u00e1g alakja k\u00e9sz\u00fclt el 1886 tavasz\u00e1n, ezt a Harck\u00e9szs\u00e9g \u00e9s az \u00c1ldozatk\u00e9szs\u00e9g k\u00f6vette 1887 nyar\u00e1n. A v\u00e9g\u00e9re maradt a Haldokl\u00f3 harcos, illetve a csoport f\u0151alakja, a Hung\u00e1ria.@\nA szobor \u00fcnnep\u00e9lyes felavat\u00e1s\u00e1ra 1890. okt\u00f3ber 6-\u00e1n ker\u00fclt sor a Szabads\u00e1g t\u00e9ren (ma Avram Iancu t\u00e9r). Az \u00fcnnep\u00e9lyen r\u00e9szt vettek a v\u00e9rtan\u00fak csal\u00e1dtagjai (Damjanich J\u00e1nosn\u00e9, Schweidel t\u00e1bornok l\u00e1nya, Leiningen t\u00e1bornok fia), illetve a szabads\u00e1gharc tisztjei k\u00f6z\u00fcl Klapka Gy\u00f6rgy.@\nA rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n azonnal felmer\u00fclt a szobor lebont\u00e1s\u00e1nak gondolata. 1923-ban a rong\u00e1l\u00e1sok megakad\u00e1lyoz\u00e1sa c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l bedeszk\u00e1zt\u00e1k az eml\u00e9km\u0171vet. 1925-ben a Ion I. C. Br\u0103tianu vezette korm\u00e1ny 1512\/925 sz\u00e1m\u00fa rendelet\u00e9re elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, ut\u00e1na k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 helyeken t\u00e1rolt\u00e1k, legutolj\u00e1ra az aradi v\u00e1r \u00e1rk\u00e1ban \u0151rizt\u00e9k.@\n1999. okt\u00f3ber 6-\u00e1n a Magyarorsz\u00e1g \u00e9s Rom\u00e1nia k\u00f6z\u00f6tt l\u00e9trej\u00f6tt megegyez\u00e9s alapj\u00e1n a Radu Vasile vezette korm\u00e1ny a Szabads\u00e1g-szobrot a minorita rendh\u00e1z udvar\u00e1ra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Itt kezd\u0151d\u00f6tt meg a restaur\u00e1l\u00e1s folyamata is. A szobor leleplez\u00e9se az \u00faj helyen 2004. \u00e1prilis 25-\u00e9n t\u00f6rt\u00e9nt. Az \u00faj helysz\u00ednen, a T\u0171zolt\u00f3 t\u00e9ren, ami a \u201eMegb\u00e9k\u00e9l\u00e9s Park\u201d nevet kapta, egy 9 m magas gy\u0151zelmi kapuval szemben \u00e1ll, amely alatt Avram Iancu \u00e9s m\u00e1s rom\u00e1n felkel\u0151k \u00e1llnak.@\n2011. \u00e1prilis 13-\u00e1n lelopt\u00e1k a szoborr\u00f3l a diad\u00e9mot, a t\u0151rt \u00e9s egy kardot.@\n2015. febru\u00e1r 14-\u00e9n a tizenh\u00e1rom v\u00e9rtan\u00fat \u00e1br\u00e1zol\u00f3 bronz domborm\u0171vek k\u00f6z\u00fcl hatot rom\u00e1n nemzeti sz\u00ednekre \u2013 pirosra, s\u00e1rg\u00e1ra \u00e9s k\u00e9kre \u2013 sz\u00edneztek, emellett a talapzatra fekete sz\u00edn\u0171 fest\u00e9ksz\u00f3r\u00f3val magyarokat gyal\u00e1z\u00f3 sz\u00f6veget \u00edrtak.\n&\nwikipedia: Szabads\u00e1g-szobor (Arad)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Szabads%C3%A1g-szobor_(Arad)","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}