exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Páduai Szent Antal római katolikus katedrális, Minorita templom

Páduai Szent Antal római katolikus katedrális, Minorita templom
Páduai Szent Antal római katolikus katedrális, Minorita templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Biserica Catolică Sf. Anton de Padova
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1723949232, 21.3156822495
Google térkép:

Története

A minorita templom 1902-1903 között épült Tabakovits Emil tervei alapján a korábbi barokk templom helyén eklektikus stílusban. Belső kialakítása elhúzódott, 1911-ben szentelték fel. Kiszabadításuk után udvarán őrizték az 1918-ban eltávolított Szabadság-szoborcsoport szobrait.

A katolikus egyház a 17. század végén kezdte meg újra tevékenységét Aradon, amikor a ferences minoriták a császári hadsereggel letelepedtek az aradi erődben, ahol az első katolikus templom épült. A minoriták a polgári településen is prédikáltak, és hozzájárultak a város első katolikus templomának létrehozásához, még a század elején.

Az aradi katolikus templom alapkövét 1751. április 3-án Franz Anton Engl von Wagrain csanádi püspök rakta le, 1758. április 13-án pedig megtörtént a templom szentelése és átadása a minoritáknak. 1901–1903 között a régi templomot lebontották. Az új templom neobarokk stílusban Tabakovits Emil tervei alapján már 1906-ra felépült, de csak 1911. október 2-án szenteltek fel. A bejárat fölött Michelangelo Pietá című szobrának másolata látható. Fölötte Jézus, Árpád-házi Szent Margit és Árpád-házi Szent Erzsébet szobrai. A pronaoszban látható Szentháromság-bronz szoborcsoport alkotója Róna János. A főoltárkép Páduai Szent Antalt ábrázolja, id. Vastagh György munkája. A templomot Lohr ferenc és Bodgánffy Pauli Erik Jézus életét ábrázoló freskói díszítik. Az ólomüveg ablakokon Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent Imrét és Szent Erzsébettel láthatjuk.

A templomudvarba található a minorita rend által fenntartott kultúrház 1926-ban épült épülete.

{"item":"sight","set":{"sightId":1544,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Biserica Catolic\u0103 Sf. Anton de Padova","mapdata":"1|1605|2121","gps_lat":"46.1723949232","gps_long":"21.3156822495","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Paduai-Szent-Antal-templom-Arad-1022","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=205","picture":"own","picture_ref":"","name":"P\u00e1duai Szent Antal r\u00f3mai katolikus katedr\u00e1lis, Minorita templom","note":"","history":"A minorita templom 1902-1903 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Tabakovits Emil tervei alapj\u00e1n a kor\u00e1bbi barokk templom hely\u00e9n eklektikus st\u00edlusban. Bels\u0151 kialak\u00edt\u00e1sa elh\u00faz\u00f3dott, 1911-ben szentelt\u00e9k fel. Kiszabad\u00edt\u00e1suk ut\u00e1n udvar\u00e1n \u0151rizt\u00e9k az 1918-ban elt\u00e1vol\u00edtott Szabads\u00e1g-szoborcsoport szobrait.@\nA katolikus egyh\u00e1z a 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n kezdte meg \u00fajra tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9t Aradon, amikor a ferences minorit\u00e1k a cs\u00e1sz\u00e1ri hadsereggel letelepedtek az aradi er\u0151dben, ahol az els\u0151 katolikus templom \u00e9p\u00fclt. A minorit\u00e1k a polg\u00e1ri telep\u00fcl\u00e9sen is pr\u00e9dik\u00e1ltak, \u00e9s hozz\u00e1j\u00e1rultak a v\u00e1ros els\u0151 katolikus templom\u00e1nak l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1hoz, m\u00e9g a sz\u00e1zad elej\u00e9n.@\nAz aradi katolikus templom alapk\u00f6v\u00e9t 1751. \u00e1prilis 3-\u00e1n Franz Anton Engl von Wagrain csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6k rakta le, 1758. \u00e1prilis 13-\u00e1n pedig megt\u00f6rt\u00e9nt a templom szentel\u00e9se \u00e9s \u00e1tad\u00e1sa a minorit\u00e1knak. 1901\u20131903 k\u00f6z\u00f6tt a r\u00e9gi templomot lebontott\u00e1k. Az \u00faj templom neobarokk st\u00edlusban Tabakovits Emil tervei alapj\u00e1n m\u00e1r 1906-ra fel\u00e9p\u00fclt, de csak 1911. okt\u00f3ber 2-\u00e1n szenteltek fel. A bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tt Michelangelo Piet\u00e1 c\u00edm\u0171 szobr\u00e1nak m\u00e1solata l\u00e1that\u00f3. F\u00f6l\u00f6tte J\u00e9zus, \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Margit \u00e9s \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet szobrai. A pronaoszban l\u00e1that\u00f3 Szenth\u00e1roms\u00e1g-bronz szoborcsoport alkot\u00f3ja R\u00f3na J\u00e1nos. A f\u0151olt\u00e1rk\u00e9p P\u00e1duai Szent Antalt \u00e1br\u00e1zolja, id. Vastagh Gy\u00f6rgy munk\u00e1ja. A templomot Lohr ferenc \u00e9s Bodg\u00e1nffy Pauli Erik J\u00e9zus \u00e9let\u00e9t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 fresk\u00f3i d\u00edsz\u00edtik. Az \u00f3lom\u00fcveg ablakokon Szent Istv\u00e1nt, Szent L\u00e1szl\u00f3t, Szent Imr\u00e9t \u00e9s Szent Erzs\u00e9bettel l\u00e1thatjuk.@\nA templomudvarba tal\u00e1lhat\u00f3 a minorita rend \u00e1ltal fenntartott kult\u00farh\u00e1z 1926-ban \u00e9p\u00fclt \u00e9p\u00fclete.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}