exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kultúrpalota, Ereklyemúzeum, Arad Megyei Múzeum

Complexul Museal Arad
Kultúrpalota, Ereklyemúzeum, Arad Megyei Múzeum
Complexul Museal Arad
Kultúrpalota, Ereklyemúzeum, Arad Megyei Múzeum
Eredetileg:
múzeum
könyvtár
galéria
Jelenleg:
múzeum, vigadó / koncertterem
Település:
Cím:
Str. George Enescu 1
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1742212378, 21.3204872667
Google térkép:

Története

1911 és 1913 között épült a Kölcsey társaság kezdeményezésére Szántay Lajos tervei alapján. A palota egyes részeit a történelmi korok építészetének megfelelően alakította ki. Itt kapott helyet az Ereklyemúzeum, a könyvtár, a képtár és más helyi gyűjtemények. Az Ereklyemúzeumban az Aradon 1849-ben kivégzett honvédtisztek illetve a szabadságharc emlékeit őrző gyűjtemény volt látható. Építését a Közoktatási Minisztérium 150 ezer koronával támogatta. Az épületet Rubletzky Géza domborművei díszítik. Ma a Történeti Múzeum található benne, jelentős 1848-as emlékekkel.

1881-ben megalakult az aradi Kölcsey Egyesület, amely célul tűzte ki, hogy a szabadságharchoz köthető ereklyéket összegyűjtse, és ebből majd később egy múzeumot nyisson meg. Ez a múzeum 1892-ben október 6-án meg is nyílt a mostani színháznak a második emeletén. Majd 1893. március 15-én véglegesen megnyílt és átadták. Ott működött egészen 1913-ig. 1913-ban a Szántay Lajos tervezte Kultúrpalotába költözött. 1893-ban, amikor megnyílt a múzeum majdnem 4000 tárgyat bemutató kiállítása volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1552,"townId":64,"active":2,"name_LO":"Complexul Museal Arad","address":"Str. George Enescu 1","mapdata":"1|2164|1816","gps_lat":"46.1742212378","gps_long":"21.3204872667","religion":0,"oldtype":"98,76,99","newtype":"98,92","homepage":"http:\/\/museumarad.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kulturpalota-Arad-1019","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=200","picture":"own","picture_ref":"","name":"Kult\u00farpalota, Ereklyem\u00fazeum, Arad Megyei M\u00fazeum","note":"","history":"1911 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a K\u00f6lcsey t\u00e1rsas\u00e1g kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re Sz\u00e1ntay Lajos tervei alapj\u00e1n. A palota egyes r\u00e9szeit a t\u00f6rt\u00e9nelmi korok \u00e9p\u00edt\u00e9szet\u00e9nek megfelel\u0151en alak\u00edtotta ki. Itt kapott helyet az Ereklyem\u00fazeum, a k\u00f6nyvt\u00e1r, a k\u00e9pt\u00e1r \u00e9s m\u00e1s helyi gy\u0171jtem\u00e9nyek. Az Ereklyem\u00fazeumban az Aradon 1849-ben kiv\u00e9gzett honv\u00e9dtisztek illetve a szabads\u00e1gharc eml\u00e9keit \u0151rz\u0151 gy\u0171jtem\u00e9ny volt l\u00e1that\u00f3. \u00c9p\u00edt\u00e9s\u00e9t a K\u00f6zoktat\u00e1si Miniszt\u00e9rium 150 ezer koron\u00e1val t\u00e1mogatta. Az \u00e9p\u00fcletet Rubletzky G\u00e9za domborm\u0171vei d\u00edsz\u00edtik. Ma a T\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum tal\u00e1lhat\u00f3 benne, jelent\u0151s 1848-as eml\u00e9kekkel.@\n1881-ben megalakult az aradi K\u00f6lcsey Egyes\u00fclet, amely c\u00e9lul t\u0171zte ki, hogy a szabads\u00e1gharchoz k\u00f6thet\u0151 erekly\u00e9ket \u00f6sszegy\u0171jtse, \u00e9s ebb\u0151l majd k\u00e9s\u0151bb egy m\u00fazeumot nyisson meg. Ez a m\u00fazeum 1892-ben okt\u00f3ber 6-\u00e1n meg is ny\u00edlt a mostani sz\u00ednh\u00e1znak a m\u00e1sodik emelet\u00e9n. Majd 1893. m\u00e1rcius 15-\u00e9n v\u00e9glegesen megny\u00edlt \u00e9s \u00e1tadt\u00e1k. Ott m\u0171k\u00f6d\u00f6tt eg\u00e9szen 1913-ig. 1913-ban a Sz\u00e1ntay Lajos tervezte Kult\u00farpalot\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1893-ban, amikor megny\u00edlt a m\u00fazeum majdnem 4000 t\u00e1rgyat bemutat\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa volt.\n&\nmagyarsagunkhungarikumunk.hu: Arad l\u00e1tnival\u00f3i fot\u00f3kon|https:\/\/www.magyarsagunkhungarikumunk.hu\/arad\/","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}