exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Csiky Gergely Főgimnázium

Csiky Gergely Főgimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Település:
Cím:
Str. I. Calvin nr. 22
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1711610939, 21.3068275846
Google térkép:

Története

A főépületében 1923 óta folyik tanítás. Arad megye egyetlen magyar nyelvű középfokú iskolája, az egykori Magyar Királyi Főgimnázium és az Aradi Katolikus Főgimnázium utódja.

Az aradi, középiskolás szintű oktatás története 1745-ben kezdődött, amikor a minorita rend megalapított egy iskolát, amely 1872-ig, mint hatosztályos gimnázium működött, ezt követően állami intézménnyé vált. A gimnázium új épülete a századforduló táján épült. Egészen 1919-ig Királyi Főgimnázium névvel szerzett hírnevet. Az oktatási intézményt ekkor átvette a román állam, minek következtében gyakorlatilag megszűnt a magyar nyelvű, középfokú oktatás a városban. Mivel törvényesen csak a felekezeti iskolákban működhetett kisebbségi nyelven történő oktatás, az aradi magyar közösség összefogott a katolikus egyházzal, és megalapították a Római Katolikus Főgimnáziumot, majd közadakozásból, szülői támogatásból 1922-ben megépítették az iskola épületét – az épület tulajdonjogát a szülők a Temesvári Római Katolikus Püspökség kezébe ruházták.

{"item":"sight","set":{"sightId":1559,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. I. Calvin nr. 22","mapdata":"1|578|2335","gps_lat":"46.1711610939","gps_long":"21.3068275846","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.csikygergelyarad.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Csiky Gergely F\u0151gimn\u00e1zium","note":"","history":"A f\u0151\u00e9p\u00fclet\u00e9ben 1923 \u00f3ta folyik tan\u00edt\u00e1s. Arad megye egyetlen magyar nyelv\u0171 k\u00f6z\u00e9pfok\u00fa iskol\u00e1ja, az egykori Magyar Kir\u00e1lyi F\u0151gimn\u00e1zium \u00e9s az Aradi Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium ut\u00f3dja.@\nAz aradi, k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1s szint\u0171 oktat\u00e1s t\u00f6rt\u00e9nete 1745-ben kezd\u0151d\u00f6tt, amikor a minorita rend megalap\u00edtott egy iskol\u00e1t, amely 1872-ig, mint hatoszt\u00e1lyos gimn\u00e1zium m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, ezt k\u00f6vet\u0151en \u00e1llami int\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 v\u00e1lt. A gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclete a sz\u00e1zadfordul\u00f3 t\u00e1j\u00e1n \u00e9p\u00fclt. Eg\u00e9szen 1919-ig Kir\u00e1lyi F\u0151gimn\u00e1zium n\u00e9vvel szerzett h\u00edrnevet. Az oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nyt ekkor \u00e1tvette a rom\u00e1n \u00e1llam, minek k\u00f6vetkezt\u00e9ben gyakorlatilag megsz\u0171nt a magyar nyelv\u0171, k\u00f6z\u00e9pfok\u00fa oktat\u00e1s a v\u00e1rosban. Mivel t\u00f6rv\u00e9nyesen csak a felekezeti iskol\u00e1kban m\u0171k\u00f6dhetett kisebbs\u00e9gi nyelven t\u00f6rt\u00e9n\u0151 oktat\u00e1s, az aradi magyar k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g \u00f6sszefogott a katolikus egyh\u00e1zzal, \u00e9s megalap\u00edtott\u00e1k a R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumot, majd k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l, sz\u00fcl\u0151i t\u00e1mogat\u00e1sb\u00f3l 1922-ben meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k az iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t \u2013 az \u00e9p\u00fclet tulajdonjog\u00e1t a sz\u00fcl\u0151k a Temesv\u00e1ri R\u00f3mai Katolikus P\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g kez\u00e9be ruh\u00e1zt\u00e1k. \n&\ntransindex.ro: A v\u00e1ros, amelyr\u0151l mindenkinek csak a v\u00e9rtan\u00fak jutnak az esz\u00e9be. De mi a jelene \u00e9s a j\u00f6v\u0151je?|https:\/\/multikult.transindex.ro\/?cikk=28087&a_varos_amelyrol_mindenkinek_csak_a_vertanuk_jutnak_az_eszebe._de_mi_a_jelene_es_a_jovoje?","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}