exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Aradi vértanúk emlékműve és sírboltja

Aradi vértanúk emlékműve és sírboltja
Memorial of the 13 Martyrs of Arad
Károly Cserna, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
síremlék / kripta / mauzóleum
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű, síremlék / kripta / mauzóleum
Település:
Cím:
Piața 13 Martiri
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1621896598, 21.3324910372
Google térkép:

Története

A Vesztőhely egészen az 1932-es ásatásokig – melynek során megtalálták azon vértanúk maradványait, akiket a bitófák tövében temettek el – a kivégzések helyszíneként élt az emlékezetben.

Az aradi Alföld című napilapban 1867. június 16-án, egy héttel I. Ferenc József megkoronázása után, megjelent egy felhívás emlékoszlop felállítására. A felhívás megfogalmazója Tiszti Lajos lapszerkesztő volt. 1867-ben a bitófák feltételezett helyén egy 13 ágú, kiszáradt eperfát és keresztet helyeztek el. 1871-ben ezek helyébe a zsigmondházi mezőn az Aradi Honvédegylet tagjai gondoskodásából állították az első szerény emlékkövet. Ez egy másfél láb magasságú, négyszögű faragott terméskő volt, amelyen csak a kivégzés dátuma állt, 1849. október 6.

1873-ban szintén az Aradi Honvédegylet állíttatta fel a város sétaterén Aradi Zsigmond alkotását, amelyet az 1849-ben elesett hősök síremlékének szántak.

1874-ben a város hazafias polgárainak támogatásával az országos honvédgyűlés 1874-ben a környezetből jobban kimagasló kőemléket emeltetett a feltételezett vesztőhelyen. A termőföld növényei azonban éppúgy eltakarták, s a medréből ki-kilépő Maros iszappal, sárral borította be.

1878-ban Haeffner Ernő, Győr főszámvevője kezdeményezte egy, az aradi vértanúk kivégzésének helyén felállítandó emlékmű megépítését, valamint október 6. nemzeti gyásznappá nyilvánítását.

1881-ben épült meg a ma is álló emlékmű. A mesterséges domb, melyre 15 lépcső vezet föl, kiemeli a síkságból a sötétszürke gránitból készült obeliszket. Az obeliszk Budapesten Jablonszky Vince műtermében készült. Egyik oldalán a gyásznap dátuma: 1849. október 6., a másikon a tizenhárom honvédtiszt neve, kivégzésük sorrendjében.

Az 1932. évi ásatások során sikerült azonosítani a vértanúk földi maradványait a kivégzés tényleges helyszínén.

Az 1932-ben föllelt, illetve az Arad megyében található összes hamvakat 1974. október 6-án, a 125. évfordulón temették el kis koporsókban az obeliszk alá. Ekkor kétnyelvű fehér márvány emléktáblát helyeztek el. A vértanúk földi maradványait addig az Ereklyemúzeumban őrizték. Ekkor hozták Aradra Borosjenőből Leiningen Westerburg Károly, valamint Mácsáról Damjanich János és Lahner György földi maradványait. Kiss Ernő Eleméren (Szerbia), míg Dessewffy Arisztid Margonyán (Szlovákia) nyugszik.

{"item":"sight","set":{"sightId":1543,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba 13 Martiri","mapdata":"2|858|1317","gps_lat":"46.1621896598","gps_long":"21.3324910372","religion":0,"oldtype":"38,41","newtype":"38,41","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Aradi-vertanuk-emlekmuve-es-sirboltja-Arad-1","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=198","picture":"\u003Ca title=\u0022K\u00e1roly Cserna\n, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Memorial_of_the_13_Martyrs_of_Arad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Memorial of the 13 Martyrs of Arad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Memorial_of_the_13_Martyrs_of_Arad.jpg\/512px-Memorial_of_the_13_Martyrs_of_Arad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Memorial_of_the_13_Martyrs_of_Arad.jpg\u0022\u003EK\u00e1roly Cserna\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Aradi v\u00e9rtan\u00fak eml\u00e9km\u0171ve \u00e9s s\u00edrboltja","note":"","history":"A Veszt\u0151hely eg\u00e9szen az 1932-es \u00e1sat\u00e1sokig \u2013 melynek sor\u00e1n megtal\u00e1lt\u00e1k azon v\u00e9rtan\u00fak maradv\u00e1nyait, akiket a bit\u00f3f\u00e1k t\u00f6v\u00e9ben temettek el \u2013 a kiv\u00e9gz\u00e9sek helysz\u00ednek\u00e9nt \u00e9lt az eml\u00e9kezetben.@\nAz aradi Alf\u00f6ld c\u00edm\u0171 napilapban 1867. j\u00fanius 16-\u00e1n, egy h\u00e9ttel I. Ferenc J\u00f3zsef megkoron\u00e1z\u00e1sa ut\u00e1n, megjelent egy felh\u00edv\u00e1s eml\u00e9koszlop fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra. A felh\u00edv\u00e1s megfogalmaz\u00f3ja Tiszti Lajos lapszerkeszt\u0151 volt. 1867-ben a bit\u00f3f\u00e1k felt\u00e9telezett hely\u00e9n egy 13 \u00e1g\u00fa, kisz\u00e1radt eperf\u00e1t \u00e9s keresztet helyeztek el. 1871-ben ezek hely\u00e9be a zsigmondh\u00e1zi mez\u0151n az Aradi Honv\u00e9degylet tagjai gondoskod\u00e1s\u00e1b\u00f3l \u00e1ll\u00edtott\u00e1k az els\u0151 szer\u00e9ny eml\u00e9kk\u00f6vet. Ez egy m\u00e1sf\u00e9l l\u00e1b magass\u00e1g\u00fa, n\u00e9gysz\u00f6g\u0171 faragott term\u00e9sk\u0151 volt, amelyen csak a kiv\u00e9gz\u00e9s d\u00e1tuma \u00e1llt, 1849. okt\u00f3ber 6.@\n1873-ban szint\u00e9n az Aradi Honv\u00e9degylet \u00e1ll\u00edttatta fel a v\u00e1ros s\u00e9tater\u00e9n Aradi Zsigmond alkot\u00e1s\u00e1t, amelyet az 1849-ben elesett h\u0151s\u00f6k s\u00edreml\u00e9k\u00e9nek sz\u00e1ntak.@\n1874-ben a v\u00e1ros hazafias polg\u00e1rainak t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val az orsz\u00e1gos honv\u00e9dgy\u0171l\u00e9s 1874-ben a k\u00f6rnyezetb\u0151l jobban kimagasl\u00f3 k\u0151eml\u00e9ket emeltetett a felt\u00e9telezett veszt\u0151helyen. A term\u0151f\u00f6ld n\u00f6v\u00e9nyei azonban \u00e9pp\u00fagy eltakart\u00e1k, s a medr\u00e9b\u0151l ki-kil\u00e9p\u0151 Maros iszappal, s\u00e1rral bor\u00edtotta be.@\n1878-ban Haeffner Ern\u0151, Gy\u0151r f\u0151sz\u00e1mvev\u0151je kezdem\u00e9nyezte egy, az aradi v\u00e9rtan\u00fak kiv\u00e9gz\u00e9s\u00e9nek hely\u00e9n fel\u00e1ll\u00edtand\u00f3 eml\u00e9km\u0171 meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, valamint okt\u00f3ber 6. nemzeti gy\u00e1sznapp\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edt\u00e1s\u00e1t.@\n1881-ben \u00e9p\u00fclt meg a ma is \u00e1ll\u00f3 eml\u00e9km\u0171. A mesters\u00e9ges domb, melyre 15 l\u00e9pcs\u0151 vezet f\u00f6l, kiemeli a s\u00edks\u00e1gb\u00f3l a s\u00f6t\u00e9tsz\u00fcrke gr\u00e1nitb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt obeliszket. Az obeliszk Budapesten Jablonszky Vince m\u0171term\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt. Egyik oldal\u00e1n a gy\u00e1sznap d\u00e1tuma: 1849. okt\u00f3ber 6., a m\u00e1sikon a tizenh\u00e1rom honv\u00e9dtiszt neve, kiv\u00e9gz\u00e9s\u00fck sorrendj\u00e9ben.@\nAz 1932. \u00e9vi \u00e1sat\u00e1sok sor\u00e1n siker\u00fclt azonos\u00edtani a v\u00e9rtan\u00fak f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait a kiv\u00e9gz\u00e9s t\u00e9nyleges helysz\u00edn\u00e9n.@\nAz 1932-ben f\u00f6llelt, illetve az Arad megy\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 \u00f6sszes hamvakat 1974. okt\u00f3ber 6-\u00e1n, a 125. \u00e9vfordul\u00f3n temett\u00e9k el kis kopors\u00f3kban az obeliszk al\u00e1. Ekkor k\u00e9tnyelv\u0171 feh\u00e9r m\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyeztek el. A v\u00e9rtan\u00fak f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait addig az Ereklyem\u00fazeumban \u0151rizt\u00e9k. Ekkor hozt\u00e1k Aradra Borosjen\u0151b\u0151l Leiningen Westerburg K\u00e1roly, valamint M\u00e1cs\u00e1r\u00f3l Damjanich J\u00e1nos \u00e9s Lahner Gy\u00f6rgy f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait. Kiss Ern\u0151 Elem\u00e9ren (Szerbia), m\u00edg Dessewffy Arisztid Margony\u00e1n (Szlov\u00e1kia) nyugszik. \n&\nmagyarsagunkhungarikumunk.hu: Arad l\u00e1tnival\u00f3i fot\u00f3kon|https:\/\/www.magyarsagunkhungarikumunk.hu\/arad\/","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}