exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Tours-i Szent Márton székesegyház

Tours-i Szent Márton székesegyház
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Myru St, 2
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.440273, 22.722548
Google térkép:

Története

A helyén már a 13. században is templom állt. Először a 15. század végén alakították át, amikor Munkács a Hunyadi család birtokában volt. 1567-ben János Zsigmond hadai vették birtokba Munkácsot, de Schwendi Lázár császári serege hamarosan újra megszállta. A csatában a templom is leégett. A templomot Büdy Mihály, a munkácsi uradalom bérlője, munkácsi várkapitány állíttatta helyre. A 16. században a reformátusok vették birtokba. 1657-ben a városra törő lengyelek égették fel a templomot, amit Lorántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye újíttatott fel. 1660-ban Báthory Zsófia, II. Rákóczi György fejedelem felesége, nemcsak visszaadta a templomot a katolikus híveknek, hanem tornyába egy közepes nagyságú harangot is öntetett. A reformátusoknak Thököly Imre kuruc vezér adta vissza, azonban bukása után 1688-ban újra a katolikusoké lett. 1685-ben a Zrínyi Ilona által védett Munkács várát hiába ostromló Caprara császári tábornok gyújtotta fel bosszúból a várost és a templomot. 1711-ben, amikor a munkácsi uradalom a koronára szállt, a templom romlásnak indult. Tatarozásához csak 1746-ban látott hozzá gróf Schönborn Ervin Jenő, a munkácsi uradalom új birtokosa. A 19. század végére rossz állapota miatt új templom építését határozták el Schönborn gróf kezdeményezésével. 1904-ben lebontották a templomot, csak a szemtélyt hagyták meg, amiből a Szent Mihály kápolnát alakították ki. Az új templom eklektikus stílusban Czigler Győző tervei alapján épült meg, és 1905-ben szentelték fel. A templom 2002. március 27-én lett az újonnan alapított Munkácsi Egyházmegye székesegyháza. A bejáratnál található a bezárt és megrongált zsófiafalvi templom oltárképe, Madarász Viktor festménye. A képen Szent István király látható, amint felajánlja a koronát Szűz Máriának.

{"item":"sight","set":{"sightId":980,"townId":49,"active":2,"name_LO":"","address":"Myru St, 2","mapdata":"1|1163|1062","gps_lat":"48.4402730000","gps_long":"22.7225480000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/munkacs-diocese.org\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Marton-romai-katolikus-szekesegyhaz-Munkacs-637","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/tours-i-szent-marton-szekesegyhaz-munkacs","picture":"\u003Ca title=\u0022Xpucmo \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_v_Muka%C4%8Deve.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol v Muka\u010deve\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c8\/Kostol_v_Muka%C4%8Deve.JPG\/512px-Kostol_v_Muka%C4%8Deve.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_v_Muka%C4%8Deve.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EXpucmo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tours-i Szent M\u00e1rton sz\u00e9kesegyh\u00e1z","note":"","history":"A hely\u00e9n m\u00e1r a 13. sz\u00e1zadban is templom \u00e1llt. El\u0151sz\u00f6r a 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, amikor Munk\u00e1cs a Hunyadi csal\u00e1d birtok\u00e1ban volt. \n1567-ben J\u00e1nos Zsigmond hadai vett\u00e9k birtokba Munk\u00e1csot, de Schwendi L\u00e1z\u00e1r cs\u00e1sz\u00e1ri serege hamarosan \u00fajra megsz\u00e1llta. A csat\u00e1ban a templom is le\u00e9gett. \nA templomot B\u00fcdy Mih\u00e1ly, a munk\u00e1csi uradalom b\u00e9rl\u0151je, munk\u00e1csi v\u00e1rkapit\u00e1ny \u00e1ll\u00edttatta helyre. A 16. sz\u00e1zadban a reform\u00e1tusok vett\u00e9k birtokba. 1657-ben a v\u00e1rosra t\u00f6r\u0151 lengyelek \u00e9gett\u00e9k fel a templomot, amit Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna, I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem \u00f6zvegye \u00faj\u00edttatott fel. \n1660-ban B\u00e1thory Zs\u00f3fia, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelem feles\u00e9ge, nemcsak visszaadta a templomot a katolikus h\u00edveknek, hanem torny\u00e1ba egy k\u00f6zepes nagys\u00e1g\u00fa harangot is \u00f6ntetett. \nA reform\u00e1tusoknak Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r adta vissza, azonban buk\u00e1sa ut\u00e1n 1688-ban \u00fajra a katolikusok\u00e9 lett.\n1685-ben a Zr\u00ednyi Ilona \u00e1ltal v\u00e9dett Munk\u00e1cs v\u00e1r\u00e1t hi\u00e1ba ostroml\u00f3 Caprara cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok gy\u00fajtotta fel bossz\u00fab\u00f3l a v\u00e1rost \u00e9s a templomot.\n1711-ben, amikor a munk\u00e1csi uradalom a koron\u00e1ra sz\u00e1llt, a templom roml\u00e1snak indult. Tataroz\u00e1s\u00e1hoz csak 1746-ban l\u00e1tott hozz\u00e1 gr\u00f3f Sch\u00f6nborn Ervin Jen\u0151, a munk\u00e1csi uradalom \u00faj birtokosa. \nA 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9re rossz \u00e1llapota miatt \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozt\u00e1k el Sch\u00f6nborn gr\u00f3f kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9vel. \n1904-ben lebontott\u00e1k a templomot, csak a szemt\u00e9lyt hagyt\u00e1k meg, amib\u0151l a Szent Mih\u00e1ly k\u00e1poln\u00e1t alak\u00edtott\u00e1k ki. Az \u00faj templom eklektikus st\u00edlusban Czigler Gy\u0151z\u0151 tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt meg, \u00e9s 1905-ben szentelt\u00e9k fel. \nA templom 2002. m\u00e1rcius 27-\u00e9n lett az \u00fajonnan alap\u00edtott Munk\u00e1csi Egyh\u00e1zmegye sz\u00e9kesegyh\u00e1za.\nA bej\u00e1ratn\u00e1l tal\u00e1lhat\u00f3 a bez\u00e1rt \u00e9s megrong\u00e1lt zs\u00f3fiafalvi templom olt\u00e1rk\u00e9pe, Madar\u00e1sz Viktor festm\u00e9nye. A k\u00e9pen Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly l\u00e1that\u00f3, amint felaj\u00e1nlja a koron\u00e1t Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak.\n","town":{"townId":49,"name_HU":"Munk\u00e1cs","name_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e","seolink":"munkacs-munkachevo","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}