exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Csángótelepi Téglás Gábor Elméleti Líceum

Csángótelepi Téglás Gábor Elméleti Líceum
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Település:
Cím:
Aleea Anemonelor 57A
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8713399331, 22.9037892722
Google térkép:

Története

Az intézmény 2005-ben jött létre. Az új, modern épületben az óvodától az érettségiig folyik a megye magyar lakosságának oktatása.

Az első magyar iskolát Geszthy Ferenc várkapitány alapította Déván a 16. század elején.

A város Piski felé eső részén egykor több kilométer hosszúságban elterülő dévai csángótelep (avagy röviden : a Telep) néhány, mindmáig megőrzött, folklorisztikus értékű utcája a népi építkezés jegyeit viseli magán. 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében (Csernakeresztúr, Vajdahunyad, Sztrigyszentgyörgy) telepedett le.

{"item":"sight","set":{"sightId":1823,"townId":71,"active":1,"name_LO":"","address":"Aleea Anemonelor 57A","mapdata":"2|697|1160","gps_lat":"45.8713399331","gps_long":"22.9037892722","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.devatgi.ro\/hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Cs\u00e1ng\u00f3telepi T\u00e9gl\u00e1s G\u00e1bor Elm\u00e9leti L\u00edceum ","note":"","history":"Az int\u00e9zm\u00e9ny 2005-ben j\u00f6tt l\u00e9tre. Az \u00faj, modern \u00e9p\u00fcletben az \u00f3vod\u00e1t\u00f3l az \u00e9retts\u00e9giig folyik a megye magyar lakoss\u00e1g\u00e1nak oktat\u00e1sa.@\nAz els\u0151 magyar iskol\u00e1t Geszthy Ferenc v\u00e1rkapit\u00e1ny alap\u00edtotta D\u00e9v\u00e1n a 16. sz\u00e1zad elej\u00e9n.@\nA v\u00e1ros Piski fel\u00e9 es\u0151 r\u00e9sz\u00e9n egykor t\u00f6bb kilom\u00e9ter hossz\u00fas\u00e1gban elter\u00fcl\u0151 d\u00e9vai cs\u00e1ng\u00f3telep (avagy r\u00f6viden : a Telep) n\u00e9h\u00e1ny, mindm\u00e1ig meg\u0151rz\u00f6tt, folklorisztikus \u00e9rt\u00e9k\u0171 utc\u00e1ja a n\u00e9pi \u00e9p\u00edtkez\u00e9s jegyeit viseli mag\u00e1n. 1910-ben a bukovinai sz\u00e9kelyek sz\u00e1mbelileg is egyik legjelent\u0151sebb csoportja D\u00e9v\u00e1n \u00e9s Hunyad megy\u00e9ben (Csernakereszt\u00far, Vajdahunyad, Sztrigyszentgy\u00f6rgy) telepedett le.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}