exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Kereszt-templom

Biserica Înălțarea Sfintei Cruci
Szent Kereszt-templom
Biserica Înălțarea Sfintei Cruci
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Kossuth Lajos 38
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3617318088, 25.7971325699
Google térkép:

Története

Barokk stílusban épült 1751 és 1758 között. A Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére 1784-ben szentelték fel. 1771-ben épül a templom északi falához a Nepomuki Szent János kápolna.

Csíkszereda első okleveles említése 1558-ból való, ekkor már városként említik, "oppidum Csík Szereda", tehát a település jóval régebbi kell hogy legyen. A középkorban a csíkszeredai katolikusoknak nem volt önálló templomuk, a csobotfalvi Szent Péter anyaegyházhoz tartoztak. Valószínű, hogy a helybeliek a Mikó-vár kápolnáját használták imádságos helyként egészen 1751-ig, az önálló plébánia megalakulásig.

A templomot egészében védőfal vette körül. Az 1916-os tűzvészben leégett a parókia és vele együtt a levéltár is. A 20. század elején a város lakossága kevés kivétellel római katolikus vallású volt, ekkor még csak katolikus temploma és egyháza volt.

A 19. század végén, amikor a vármegye székhelye lett Csíkszereda, gyorsabb fejlődésnek indult, a templom a növekedő város igényeit már nem tudta ellátni. A 20. század elején már új templom tervét készítették el, sőt az építéshez szükséges anyagi alapot 1914-re össze is adták. A munkálatok elkezdése előtt azonban kitört az első világháború, és minden elveszett.

Az 1916-os tűzvészben leégett a plébánia, a harangozói és kántori lak. A háború utáni nehéz körülmények között csak 1928-ban kerülhetett sor az újjáépítésére gróf Majláth Gusztáv Károly püspök és mások adományából.

Az 1945-ben a templom háta mögött lebontották a harangozói lakást.

1981-ben a kommunisták a templom melletti kertet el akarták venni, hogy utcát nyissanak rajta, ám a főesperes-plébános a hívek sokasága miatt a már meglévő templom mellé egy deszkatemplomot építtetett fel rajta. Több mint 5000 hívő gyűlt össze az akkori bérmálási szentmisén így csupán a templomkertben lehetett a szertartást megtartani.

Az új, nagyobb templomot (Millenniumi templom) 2001-ben kezdték építeni, és 2003-ban készült el Darvas-Kozma József esperes-plébános kitartó munkája eredményeként, Makovecz Imre tervei alapján. Az új templomot 2003. október 18-án Dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök, szentelte fel Nagyboldogasszony és a magyar szentek tiszteletére. A deszkatemplomot az új templom felépítése után tovább költöztették a Szécseny nevű dűlőbe, a Hargita lábához. Szeptember 6-án, Árpád-házi Szent Kinga tiszteletére szentelte fel Tamás József püspök.

{"item":"sight","set":{"sightId":2194,"townId":82,"active":1,"name_LO":"Biserica \u00cen\u0103l\u021barea Sfintei Cruci","address":"Strada Kossuth Lajos 38","mapdata":"1|565|750","gps_lat":"46.3617318088","gps_long":"25.7971325699","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/csikszeredaszentkereszt.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022No machine-readable author provided. Csan\u00e1dy assumed (based on copyright claims)., Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszereda_Szent_Kereszt_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Cs\u00edkszereda Szent Kereszt templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9f\/Cs%C3%ADkszereda_Szent_Kereszt_templom.jpg\/256px-Cs%C3%ADkszereda_Szent_Kereszt_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADkszereda_Szent_Kereszt_templom.jpg\u0022\u003ENo machine-readable author provided. Csan\u00e1dy assumed (based on copyright claims).\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Szent Kereszt-templom","note":"","history":"Barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt 1751 \u00e9s 1758 k\u00f6z\u00f6tt. A Szent Kereszt felmagasztal\u00e1sa tisztelet\u00e9re 1784-ben szentelt\u00e9k fel. 1771-ben \u00e9p\u00fcl a templom \u00e9szaki fal\u00e1hoz a Nepomuki Szent J\u00e1nos k\u00e1polna.@\nCs\u00edkszereda els\u0151 okleveles eml\u00edt\u00e9se 1558-b\u00f3l val\u00f3, ekkor m\u00e1r v\u00e1rosk\u00e9nt eml\u00edtik, \u0022oppidum Cs\u00edk Szereda\u0022, teh\u00e1t a telep\u00fcl\u00e9s j\u00f3val r\u00e9gebbi kell hogy legyen. A k\u00f6z\u00e9pkorban a cs\u00edkszeredai katolikusoknak nem volt \u00f6n\u00e1ll\u00f3 templomuk, a csobotfalvi Szent P\u00e9ter anyaegyh\u00e1zhoz tartoztak. Val\u00f3sz\u00edn\u0171, hogy a helybeliek a Mik\u00f3-v\u00e1r k\u00e1poln\u00e1j\u00e1t haszn\u00e1lt\u00e1k im\u00e1ds\u00e1gos helyk\u00e9nt eg\u00e9szen 1751-ig, az \u00f6n\u00e1ll\u00f3 pl\u00e9b\u00e1nia megalakul\u00e1sig.@\nA templomot eg\u00e9sz\u00e9ben v\u00e9d\u0151fal vette k\u00f6r\u00fcl. Az 1916-os t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett a par\u00f3kia \u00e9s vele egy\u00fctt a lev\u00e9lt\u00e1r is. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a v\u00e1ros lakoss\u00e1ga kev\u00e9s kiv\u00e9tellel r\u00f3mai katolikus vall\u00e1s\u00fa volt, ekkor m\u00e9g csak katolikus temploma \u00e9s egyh\u00e1za volt.@\nA 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n, amikor a v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett Cs\u00edkszereda, gyorsabb fejl\u0151d\u00e9snek indult, a templom a n\u00f6veked\u0151 v\u00e1ros ig\u00e9nyeit m\u00e1r nem tudta ell\u00e1tni. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n m\u00e1r \u00faj templom terv\u00e9t k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k el, s\u0151t az \u00e9p\u00edt\u00e9shez sz\u00fcks\u00e9ges anyagi alapot 1914-re \u00f6ssze is adt\u00e1k. A munk\u00e1latok elkezd\u00e9se el\u0151tt azonban kit\u00f6rt az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa, \u00e9s minden elveszett.@\nAz 1916-os t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett a pl\u00e9b\u00e1nia, a harangoz\u00f3i \u00e9s k\u00e1ntori lak. A h\u00e1bor\u00fa ut\u00e1ni neh\u00e9z k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek k\u00f6z\u00f6tt csak 1928-ban ker\u00fclhetett sor az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re gr\u00f3f Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s m\u00e1sok adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l.@\nAz 1945-ben a templom h\u00e1ta m\u00f6g\u00f6tt lebontott\u00e1k a harangoz\u00f3i lak\u00e1st.@\n1981-ben a kommunist\u00e1k a templom melletti kertet el akart\u00e1k venni, hogy utc\u00e1t nyissanak rajta, \u00e1m a f\u0151esperes-pl\u00e9b\u00e1nos a h\u00edvek sokas\u00e1ga miatt a m\u00e1r megl\u00e9v\u0151 templom mell\u00e9 egy deszkatemplomot \u00e9p\u00edttetett fel rajta. T\u00f6bb mint 5000 h\u00edv\u0151 gy\u0171lt \u00f6ssze az akkori b\u00e9rm\u00e1l\u00e1si szentmis\u00e9n \u00edgy csup\u00e1n a templomkertben lehetett a szertart\u00e1st megtartani.@\nAz \u00faj, nagyobb templomot (Millenniumi templom) 2001-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, \u00e9s 2003-ban k\u00e9sz\u00fclt el Darvas-Kozma J\u00f3zsef esperes-pl\u00e9b\u00e1nos kitart\u00f3 munk\u00e1ja eredm\u00e9nyek\u00e9nt, Makovecz Imre tervei alapj\u00e1n. Az \u00faj templomot 2003. okt\u00f3ber 18-\u00e1n Dr. Jakubinyi Gy\u00f6rgy \u00e9rsek \u00e9s Tam\u00e1s J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k, szentelte fel Nagyboldogasszony \u00e9s a magyar szentek tisztelet\u00e9re. A deszkatemplomot az \u00faj templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9se ut\u00e1n tov\u00e1bb k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a Sz\u00e9cseny nev\u0171 d\u0171l\u0151be, a Hargita l\u00e1b\u00e1hoz. Szeptember 6-\u00e1n, \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Kinga tisztelet\u00e9re szentelte fel Tam\u00e1s J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}