exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Salvator-kápolna

Salvator-kápolna
RO HR Capela Sumuleu Ciuc
Nicu Farcaș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Csíksomlyó, Kissomlyó-hegy
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3775708201, 25.8331106185
Google térkép:

Története

A Kissomlyó hegyén álló három kápolna egyike. A legrégibb kápolna pontos építési ideje nem ismert. Neve a latin Transfiguratio Salvatoris kifejezés rövidítéséből ered. A hagyomány szerint 1456. augusztus 8-án a Megváltó színeváltozásának napján Hunyadi János serege a Salvátor nevével az ajkán győzte le az ostromló török sereget. A kápolna tehát a Nándorfehérvári diadal emlékére épült, valószínűleg a 15. század második felében. Az 1661-es tatárbetörés után készítették különleges, 16 kazettából álló fa dongaboltozatát Mikes Kelemen háromszéki főkapitány és felesége, Kálnoki Zsuzsanna támogatásával, akiknek címere és monogramja megjelenik rajta.

Főoltára 1679-ben készült, Haller János neje, Kornis Katalin fogadalmából. Középen a keresztet tartó Krisztust, oldalain pedig Szent Pál apostolt és Szent Katalint ábrázolja. Dél mellékoltára Petki Katalin jóvoltából 1673-ban készült, táblaképén Ecce Homo ábrázolás látható. Északi mellékoltárán a Lorettói Szűz látható királynői ruhában, karján a kis Jézussal. A Salvator-kápolnát Vitus Pilutius marianopolisi érsek 1680-ban az Úr Színeváltozásának tiszteletére szentelte fel. A kápolnát Gyulai grófné 1780-ban újjáépítette, 1877-1878-ban emelték a mai kőből készült előteret korábbi faépítmény helyett. A szentély oltárképe 1879-ben készült.

Egykor kőfal övezte, őre a közeli remetelakban lakott.

Az ajtó előtti kőkeresztet a gyergyóalfalvi hívek állították 1876-ban az 1567-es győzelem emlékére. A hegy aljától a Salvator kápolnáig vezető meredek utat a nép Jézus hágójának nevezi, melyet a zarándoklatok alkalmával imádkozva szoktak végigjárni. Az út mentén több régi kereszt és stációs keresztek is láthatók.

{"item":"sight","set":{"sightId":2198,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Cs\u00edksomly\u00f3, Kissomly\u00f3-hegy","mapdata":"2|1460|1307","gps_lat":"46.3775708201","gps_long":"25.8331106185","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szalvator-kapolna-Csiksomlyo-177","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=242","picture":"\u003Ca title=\u0022Nicu Farca\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Capela_Sumuleu_Ciuc.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Capela Sumuleu Ciuc\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/bc\/RO_HR_Capela_Sumuleu_Ciuc.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Capela_Sumuleu_Ciuc.jpg\u0022\u003ENicu Farca\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Salvator-k\u00e1polna","note":"","history":"A Kissomly\u00f3 hegy\u00e9n \u00e1ll\u00f3 h\u00e1rom k\u00e1polna egyike. A legr\u00e9gibb k\u00e1polna pontos \u00e9p\u00edt\u00e9si ideje nem ismert. Neve a latin Transfiguratio Salvatoris kifejez\u00e9s r\u00f6vid\u00edt\u00e9s\u00e9b\u0151l ered. A hagyom\u00e1ny szerint 1456. augusztus 8-\u00e1n a Megv\u00e1lt\u00f3 sz\u00ednev\u00e1ltoz\u00e1s\u00e1nak napj\u00e1n Hunyadi J\u00e1nos serege a Salv\u00e1tor nev\u00e9vel az ajk\u00e1n gy\u0151zte le az ostroml\u00f3 t\u00f6r\u00f6k sereget. A k\u00e1polna teh\u00e1t a N\u00e1ndorfeh\u00e9rv\u00e1ri diadal eml\u00e9k\u00e9re \u00e9p\u00fclt, val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a 15. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben. Az 1661-es tat\u00e1rbet\u00f6r\u00e9s ut\u00e1n k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k k\u00fcl\u00f6nleges, 16 kazett\u00e1b\u00f3l \u00e1ll\u00f3 fa dongaboltozat\u00e1t Mikes Kelemen h\u00e1romsz\u00e9ki f\u0151kapit\u00e1ny \u00e9s feles\u00e9ge, K\u00e1lnoki Zsuzsanna t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val, akiknek c\u00edmere \u00e9s monogramja megjelenik rajta.@\nF\u0151olt\u00e1ra 1679-ben k\u00e9sz\u00fclt, Haller J\u00e1nos neje, Kornis Katalin fogadalm\u00e1b\u00f3l. K\u00f6z\u00e9pen a keresztet tart\u00f3 Krisztust, oldalain pedig Szent P\u00e1l apostolt \u00e9s Szent Katalint \u00e1br\u00e1zolja. D\u00e9l mell\u00e9kolt\u00e1ra Petki Katalin j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l 1673-ban k\u00e9sz\u00fclt, t\u00e1blak\u00e9p\u00e9n Ecce Homo \u00e1br\u00e1zol\u00e1s l\u00e1that\u00f3. \u00c9szaki mell\u00e9kolt\u00e1r\u00e1n a Lorett\u00f3i Sz\u0171z l\u00e1that\u00f3 kir\u00e1lyn\u0151i ruh\u00e1ban, karj\u00e1n a kis J\u00e9zussal. A Salvator-k\u00e1poln\u00e1t Vitus Pilutius marianopolisi \u00e9rsek 1680-ban az \u00dar Sz\u00ednev\u00e1ltoz\u00e1s\u00e1nak tisztelet\u00e9re szentelte fel. A k\u00e1poln\u00e1t Gyulai gr\u00f3fn\u00e9 1780-ban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette, 1877-1878-ban emelt\u00e9k a mai k\u0151b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt el\u0151teret kor\u00e1bbi fa\u00e9p\u00edtm\u00e9ny helyett. A szent\u00e9ly olt\u00e1rk\u00e9pe 1879-ben k\u00e9sz\u00fclt.@\nEgykor k\u0151fal \u00f6vezte, \u0151re a k\u00f6zeli remetelakban lakott.@\nAz ajt\u00f3 el\u0151tti k\u0151keresztet a gyergy\u00f3alfalvi h\u00edvek \u00e1ll\u00edtott\u00e1k 1876-ban az 1567-es gy\u0151zelem eml\u00e9k\u00e9re. A hegy alj\u00e1t\u00f3l a Salvator k\u00e1poln\u00e1ig vezet\u0151 meredek utat a n\u00e9p J\u00e9zus h\u00e1g\u00f3j\u00e1nak nevezi, melyet a zar\u00e1ndoklatok alkalm\u00e1val im\u00e1dkozva szoktak v\u00e9gigj\u00e1rni. Az \u00fat ment\u00e9n t\u00f6bb r\u00e9gi kereszt \u00e9s st\u00e1ci\u00f3s keresztek is l\u00e1that\u00f3k.\n&\nwikipedia: Cs\u00edksomly\u00f3i Salvator-k\u00e1polna|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Salvator-k%C3%A1polna","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}