exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Páduai Szent Antal-kápolna

Páduai Szent Antal-kápolna
Szent Antal kápolna2
Szabi237, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Cím:
Csíksomlyó, Kissomlyó-hegy
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3760609944, 25.8305773145
Google térkép:

Története

A Kissomlyó hegyén álló három kápolna egyike. 1750 és 1773 között építették Hallerkői Haller Krisztina költségén a korábbi, 17. századi kápolna helyén barokk stílusban. Oltárképén Páduai Szent Antal látható.

Az egykori kis kápolna létrejöttének története az 1661-es török-tatár betörések idejére tehető. Szent Orsolya napján, október 21-én, végbement kegyetlen pusztítások alkalmával, a pogányok a templomot kifosztották, a kolostort felgyújtották. A tizenkét szerzetes közül a tatárok négyet megöltek, négyet elhurcoltak, mindössze csak négyen menekültek meg. Losteiner Leonárd a rend korábbi történésze szerint, a ferencesek közül Márk Jakab Hosszúaszóból származó testvér, a veszedelem elől, a Kissomlyó-hegy déli oldalába lévő kökényesbe menekült és ott rejtőzködve nézte végig a templom és a kolostor pusztulását. A halálos félelem gyötrelmei között Szent Antalhoz folyamodott segítségért, és ígéretet tett Szent Antalnak, hogyha a közelfekvő veszélyből szerencsésen megmenekül, azon a helyen, amelyen most tartózkodik, saját kezével fog kápolnát építeni. Fogadalmát betartva 1673-ban, felépítette az egykori Szent Antal kápolnát. Az 1775-ös átépítéskor előkerült tégla felirata ezzel szemben „Johannes Mark Ao. 1673.”, ami szerint az építtető neve Mák János és nem Márk Jakab.

Miután a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium diákjai körében ismertté vált a kápolna keletkezésének csodás története, különösen szentnek kezdték tartani a helyet. 1720-tól védőszentjüknek választották Páduai Szent Antalt. Páduai Szent Antal tisztelete egyre jobban kezdett elterjedni a lakosság körében és mind többen zarándokoltak a kápolnához, a kilenckeddi ájtatosságokra. Ez Szent Antal ünnepét megelőző kilenc egymás utáni kedden mondott szentmiséből állt. Közadakozásból 1749-1750 között a régi kápolnához egy új szentélyt építettek.

Hallerkői gr. Haller Karolina, gr. Gyulai Ferenc lovassági tábornok felesége sokat bánkódott egyetlen leánya elvesztése miatt és fiának betegeskedése is aggodalommal töltötte el, ugyanakkor fülfájdalmai is sokat gyötörték. Egyszer mély álmából felébredve egy ferences jelent meg előtte és a következőket mondta:

„ha fiát meg akartja menteni a haláltól és ő is meg akar szabadulni a fülfájástól, gondoskodjék arról az erdélyi kápolna javításáról, ahol kilencnapi ájtatosságokat szoktak tartani.”

Fiának váratlan gyógyulása meggyőzte a grófnőt a látomás valóságáról. Péterffi Kornél ferences atyától értesült a csíksomlyói Szent Antal-kápolnánál végzett kilencnapi ájtatosságokról és hálából 600 forintot ajánlott fel az építkezésre. Toth Sebestyén atya, a kápolna gondozója ezen összegből kibővítette a kápolnát, hozzáépítette a kápolna hajóját. Ennek során 1773 és 1775 között nyerte el mai alakját. 1776-ban Borod István, a felcsíki kerület főesperese, gyulafehérvári kanonok szentelte fel. Szent Antal szobrát 1942-ben faragták.

{"item":"sight","set":{"sightId":2199,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Cs\u00edksomly\u00f3, Kissomly\u00f3-hegy","mapdata":"2|1157|1563","gps_lat":"46.3760609944","gps_long":"25.8305773145","religion":0,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Antal-kapolna-Csiksomlyo-785","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=295","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Antal_k%C3%A1polna2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Szent Antal k\u00e1polna2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Szent_Antal_k%C3%A1polna2.JPG\/512px-Szent_Antal_k%C3%A1polna2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Antal_k%C3%A1polna2.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"P\u00e1duai Szent Antal-k\u00e1polna","note":"","history":"A Kissomly\u00f3 hegy\u00e9n \u00e1ll\u00f3 h\u00e1rom k\u00e1polna egyike. 1750 \u00e9s 1773 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Hallerk\u0151i Haller Krisztina k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n a kor\u00e1bbi, 17. sz\u00e1zadi k\u00e1polna hely\u00e9n barokk st\u00edlusban. Olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9n P\u00e1duai Szent Antal l\u00e1that\u00f3.@\nAz egykori kis k\u00e1polna l\u00e9trej\u00f6tt\u00e9nek t\u00f6rt\u00e9nete az 1661-es t\u00f6r\u00f6k-tat\u00e1r bet\u00f6r\u00e9sek idej\u00e9re tehet\u0151. Szent Orsolya napj\u00e1n, okt\u00f3ber 21-\u00e9n, v\u00e9gbement kegyetlen puszt\u00edt\u00e1sok alkalm\u00e1val, a pog\u00e1nyok a templomot kifosztott\u00e1k, a kolostort felgy\u00fajtott\u00e1k. A tizenk\u00e9t szerzetes k\u00f6z\u00fcl a tat\u00e1rok n\u00e9gyet meg\u00f6ltek, n\u00e9gyet elhurcoltak, mind\u00f6ssze csak n\u00e9gyen menek\u00fcltek meg. Losteiner Leon\u00e1rd a rend kor\u00e1bbi t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sze szerint, a ferencesek k\u00f6z\u00fcl M\u00e1rk Jakab Hossz\u00faasz\u00f3b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 testv\u00e9r, a veszedelem el\u0151l, a Kissomly\u00f3-hegy d\u00e9li oldal\u00e1ba l\u00e9v\u0151 k\u00f6k\u00e9nyesbe menek\u00fclt \u00e9s ott rejt\u0151zk\u00f6dve n\u00e9zte v\u00e9gig a templom \u00e9s a kolostor pusztul\u00e1s\u00e1t. A hal\u00e1los f\u00e9lelem gy\u00f6trelmei k\u00f6z\u00f6tt Szent Antalhoz folyamodott seg\u00edts\u00e9g\u00e9rt, \u00e9s \u00edg\u00e9retet tett Szent Antalnak, hogyha a k\u00f6zelfekv\u0151 vesz\u00e9lyb\u0151l szerencs\u00e9sen megmenek\u00fcl, azon a helyen, amelyen most tart\u00f3zkodik, saj\u00e1t kez\u00e9vel fog k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edteni. Fogadalm\u00e1t betartva 1673-ban, fel\u00e9p\u00edtette az egykori Szent Antal k\u00e1poln\u00e1t. Az 1775-\u00f6s \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9skor el\u0151ker\u00fclt t\u00e9gla felirata ezzel szemben \u201eJohannes Mark Ao. 1673.\u201d, ami szerint az \u00e9p\u00edttet\u0151 neve M\u00e1k J\u00e1nos \u00e9s nem M\u00e1rk Jakab.@\nMiut\u00e1n a Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium di\u00e1kjai k\u00f6r\u00e9ben ismertt\u00e9 v\u00e1lt a k\u00e1polna keletkez\u00e9s\u00e9nek csod\u00e1s t\u00f6rt\u00e9nete, k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen szentnek kezdt\u00e9k tartani a helyet. 1720-t\u00f3l v\u00e9d\u0151szentj\u00fcknek v\u00e1lasztott\u00e1k P\u00e1duai Szent Antalt. P\u00e1duai Szent Antal tisztelete egyre jobban kezdett elterjedni a lakoss\u00e1g k\u00f6r\u00e9ben \u00e9s mind t\u00f6bben zar\u00e1ndokoltak a k\u00e1poln\u00e1hoz, a kilenckeddi \u00e1jtatoss\u00e1gokra. Ez Szent Antal \u00fcnnep\u00e9t megel\u0151z\u0151 kilenc egym\u00e1s ut\u00e1ni kedden mondott szentmis\u00e9b\u0151l \u00e1llt. K\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l 1749-1750 k\u00f6z\u00f6tt a r\u00e9gi k\u00e1poln\u00e1hoz egy \u00faj szent\u00e9lyt \u00e9p\u00edtettek.@\nHallerk\u0151i gr. Haller Karolina, gr. Gyulai Ferenc lovass\u00e1gi t\u00e1bornok feles\u00e9ge sokat b\u00e1nk\u00f3dott egyetlen le\u00e1nya elveszt\u00e9se miatt \u00e9s fi\u00e1nak betegesked\u00e9se is aggodalommal t\u00f6lt\u00f6tte el, ugyanakkor f\u00fclf\u00e1jdalmai is sokat gy\u00f6t\u00f6rt\u00e9k. Egyszer m\u00e9ly \u00e1lm\u00e1b\u00f3l fel\u00e9bredve egy ferences jelent meg el\u0151tte \u00e9s a k\u00f6vetkez\u0151ket mondta:@\n@\n\u201eha fi\u00e1t meg akartja menteni a hal\u00e1lt\u00f3l \u00e9s \u0151 is meg akar szabadulni a f\u00fclf\u00e1j\u00e1st\u00f3l, gondoskodj\u00e9k arr\u00f3l az erd\u00e9lyi k\u00e1polna jav\u00edt\u00e1s\u00e1r\u00f3l, ahol kilencnapi \u00e1jtatoss\u00e1gokat szoktak tartani.\u201d@\n@\nFi\u00e1nak v\u00e1ratlan gy\u00f3gyul\u00e1sa meggy\u0151zte a gr\u00f3fn\u0151t a l\u00e1tom\u00e1s val\u00f3s\u00e1g\u00e1r\u00f3l. P\u00e9terffi Korn\u00e9l ferences aty\u00e1t\u00f3l \u00e9rtes\u00fclt a cs\u00edksomly\u00f3i Szent Antal-k\u00e1poln\u00e1n\u00e1l v\u00e9gzett kilencnapi \u00e1jtatoss\u00e1gokr\u00f3l \u00e9s h\u00e1l\u00e1b\u00f3l 600 forintot aj\u00e1nlott fel az \u00e9p\u00edtkez\u00e9sre. Toth Sebesty\u00e9n atya, a k\u00e1polna gondoz\u00f3ja ezen \u00f6sszegb\u0151l kib\u0151v\u00edtette a k\u00e1poln\u00e1t, hozz\u00e1\u00e9p\u00edtette a k\u00e1polna haj\u00f3j\u00e1t. Ennek sor\u00e1n 1773 \u00e9s 1775 k\u00f6z\u00f6tt nyerte el mai alakj\u00e1t. 1776-ban Borod Istv\u00e1n, a felcs\u00edki ker\u00fclet f\u0151esperese, gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri kanonok szentelte fel. Szent Antal szobr\u00e1t 1942-ben faragt\u00e1k.\n&\nwikipedia: Cs\u00edksomly\u00f3i Szent Antal-k\u00e1polna|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Szent_Antal-k%C3%A1polna","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}