exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Gál Sándor tábornok mellszobra

Gál Sándor tábornok mellszobra
Petőfi Sándor's statue
Szabi237, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Temesvári út
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3637267044, 25.801496887
Google térkép:

Története

Gál Csíkszentgyörgyön született 1817-ben. Az 1848-ban részt vett a nemzetőrség szervezésében. Batthyány Lajos Klapka Györggyel és Hajnik Károllyal együtt őt küldte Erdélybe azért, hogy a székely haderőt a magyar kormány mellett mozgósítsa. A felállított székely haderő vezérkari főnöke lett. Miután Puchner Antal erdélyi főhadparancsnok felmondta az engedelmességet a magyar kormánynak és kiszorította a magyar csapatokat Erdélyből, a székely haderő Háromszékre szorult vissza. Gál a háromszéki harcokban a székely csapatok szervezője és parancsnoka volt. Székelyföld felszabadítása után, 1849 januárjában Bem ezredessé léptette elő és a székely haderő további szervezésével bízta meg. Február 4-én támadás érte a cári különítmény részéről és a Szászhermánynál vívott ütközetben vereséget szenvedett.

Márciusig egy tízezer főből álló reguláris hadtestet állított fel és a nyári hadjáratban ennek a székelyföldi hadosztálynak nevezett alakulat parancsnokaként vett részt. Június 19-én és 20-án súlyos harcokat vívott a Tömösi-szorosnál. Gál székely hadosztálya július 2-án a Kökös és Uzon között megtámadta a Székelyföld biztosítására hátramaradt cári csapatokat. Ebben az ütközetben esett el a székely hadosztály tüzérségi parancsnoka, Gábor Áron. Az ellenség Székelyföldre való benyomuláskor csapatával Csíkszeredába vonult vissza. Július közepén az odaérkező Bemmel együtt ellentámadást indított és július 23-án Sepsiszentgyörgy mellett sikeres ütközetet vívott a tizenötezer fős császári hadtesttel. Július 29-én előléptették tábornokká, de erről csak később, az emigrációban értesült. Az osztrák-orosz csapatok általános támadása után, augusztus 1-jén a nyergestetői ütközetben döntő vereséget szenvedett. A vereséggel a Székelyföld teljes egészében az ellenség kezére került. Maradék seregével Kolozsváron csatlakozott Kazinczy ezredes csapataihoz, de ennek augusztus 24-ei zsibói fegyverletétele után egy ideig a Szatmár környéki mocsárvilágban bujkált, majd 1850 tavaszán sikerült külföldre szöknie.

Hamburgban és Londonban tevékenykedett, szoros kapcsolatot tartva az emigrációba kényszerűlt forradalmárokkal, majd Kossuth Konstatntinápolyba küldte és őt bízta meg az erdélyi szervezkedés katonai vezetésével. 1851 novemberében kinevezte az un. erdélyi felszabadító hadsereg főparancsnokává. Részt vett a Makk József, Jubál Károly és May János vezette függetlenségi szervezkedések előkészítésében.

{"item":"sight","set":{"sightId":2223,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Temesv\u00e1ri \u00fat","mapdata":"1|827|591","gps_lat":"46.3637267044","gps_long":"25.8014968870","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/16181\/gal-sandor-tabornok-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor%27s_statue.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pet\u0151fi S\u00e1ndor's statue\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor%27s_statue.JPG\/512px-Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor%27s_statue.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor%27s_statue.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00e1l S\u00e1ndor t\u00e1bornok mellszobra","note":"","history":"G\u00e1l Cs\u00edkszentgy\u00f6rgy\u00f6n sz\u00fcletett 1817-ben. Az 1848-ban r\u00e9szt vett a nemzet\u0151rs\u00e9g szervez\u00e9s\u00e9ben. Batthy\u00e1ny Lajos Klapka Gy\u00f6rggyel \u00e9s Hajnik K\u00e1rollyal egy\u00fctt \u0151t k\u00fcldte Erd\u00e9lybe az\u00e9rt, hogy a sz\u00e9kely hader\u0151t a magyar korm\u00e1ny mellett mozg\u00f3s\u00edtsa. A fel\u00e1ll\u00edtott sz\u00e9kely hader\u0151 vez\u00e9rkari f\u0151n\u00f6ke lett. Miut\u00e1n Puchner Antal erd\u00e9lyi f\u0151hadparancsnok felmondta az engedelmess\u00e9get a magyar korm\u00e1nynak \u00e9s kiszor\u00edtotta a magyar csapatokat Erd\u00e9lyb\u0151l, a sz\u00e9kely hader\u0151 H\u00e1romsz\u00e9kre szorult vissza. G\u00e1l a h\u00e1romsz\u00e9ki harcokban a sz\u00e9kely csapatok szervez\u0151je \u00e9s parancsnoka volt. Sz\u00e9kelyf\u00f6ld felszabad\u00edt\u00e1sa ut\u00e1n, 1849 janu\u00e1rj\u00e1ban Bem ezredess\u00e9 l\u00e9ptette el\u0151 \u00e9s a sz\u00e9kely hader\u0151 tov\u00e1bbi szervez\u00e9s\u00e9vel b\u00edzta meg. Febru\u00e1r 4-\u00e9n t\u00e1mad\u00e1s \u00e9rte a c\u00e1ri k\u00fcl\u00f6n\u00edtm\u00e9ny r\u00e9sz\u00e9r\u0151l \u00e9s a Sz\u00e1szherm\u00e1nyn\u00e1l v\u00edvott \u00fctk\u00f6zetben veres\u00e9get szenvedett.@\nM\u00e1rciusig egy t\u00edzezer f\u0151b\u0151l \u00e1ll\u00f3 regul\u00e1ris hadtestet \u00e1ll\u00edtott fel \u00e9s a ny\u00e1ri hadj\u00e1ratban ennek a sz\u00e9kelyf\u00f6ldi hadoszt\u00e1lynak nevezett alakulat parancsnokak\u00e9nt vett r\u00e9szt. J\u00fanius 19-\u00e9n \u00e9s 20-\u00e1n s\u00falyos harcokat v\u00edvott a T\u00f6m\u00f6si-szorosn\u00e1l. G\u00e1l sz\u00e9kely hadoszt\u00e1lya j\u00falius 2-\u00e1n a K\u00f6k\u00f6s \u00e9s Uzon k\u00f6z\u00f6tt megt\u00e1madta a Sz\u00e9kelyf\u00f6ld biztos\u00edt\u00e1s\u00e1ra h\u00e1tramaradt c\u00e1ri csapatokat. Ebben az \u00fctk\u00f6zetben esett el a sz\u00e9kely hadoszt\u00e1ly t\u00fcz\u00e9rs\u00e9gi parancsnoka, G\u00e1bor \u00c1ron. Az ellens\u00e9g Sz\u00e9kelyf\u00f6ldre val\u00f3 benyomul\u00e1skor csapat\u00e1val Cs\u00edkszered\u00e1ba vonult vissza. J\u00falius k\u00f6zep\u00e9n az oda\u00e9rkez\u0151 Bemmel egy\u00fctt ellent\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott \u00e9s j\u00falius 23-\u00e1n Sepsiszentgy\u00f6rgy mellett sikeres \u00fctk\u00f6zetet v\u00edvott a tizen\u00f6tezer f\u0151s cs\u00e1sz\u00e1ri hadtesttel. J\u00falius 29-\u00e9n el\u0151l\u00e9ptett\u00e9k t\u00e1bornokk\u00e1, de err\u0151l csak k\u00e9s\u0151bb, az emigr\u00e1ci\u00f3ban \u00e9rtes\u00fclt. Az osztr\u00e1k-orosz csapatok \u00e1ltal\u00e1nos t\u00e1mad\u00e1sa ut\u00e1n, augusztus 1-j\u00e9n a nyergestet\u0151i \u00fctk\u00f6zetben d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedett. A veres\u00e9ggel a Sz\u00e9kelyf\u00f6ld teljes eg\u00e9sz\u00e9ben az ellens\u00e9g kez\u00e9re ker\u00fclt. Marad\u00e9k sereg\u00e9vel Kolozsv\u00e1ron csatlakozott Kazinczy ezredes csapataihoz, de ennek augusztus 24-ei zsib\u00f3i fegyverlet\u00e9tele ut\u00e1n egy ideig a Szatm\u00e1r k\u00f6rny\u00e9ki mocs\u00e1rvil\u00e1gban bujk\u00e1lt, majd 1850 tavasz\u00e1n siker\u00fclt k\u00fclf\u00f6ldre sz\u00f6knie.@\nHamburgban \u00e9s Londonban tev\u00e9kenykedett, szoros kapcsolatot tartva az emigr\u00e1ci\u00f3ba k\u00e9nyszer\u0171lt forradalm\u00e1rokkal, majd Kossuth Konstatntin\u00e1polyba k\u00fcldte \u00e9s \u0151t b\u00edzta meg az erd\u00e9lyi szervezked\u00e9s katonai vezet\u00e9s\u00e9vel. 1851 november\u00e9ben kinevezte az un. erd\u00e9lyi felszabad\u00edt\u00f3 hadsereg f\u0151parancsnok\u00e1v\u00e1. R\u00e9szt vett a Makk J\u00f3zsef, Jub\u00e1l K\u00e1roly \u00e9s May J\u00e1nos vezette f\u00fcggetlens\u00e9gi szervezked\u00e9sek el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9ben. ","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}