exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Márton Áron Gimnázium, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Márton Áron Gimnázium, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Márton Áron Gimnázium, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Márton Áron Gimnázium, Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
Csíksomlyói Márton Áron Gimnázium
Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Strada Márton Áron 80
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3675975877, 25.8067054959
Google térkép:

Története

1909 és 1911 között épült szecessziós stílusban. Az egykori Római Katolikus Főgimnázium 1990-óta viseli egykori híres tanulója nevét.

A mai iskola elődje a 17. század közepe táján a ferences szerzetesek által alapított Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium. A csíksomlyói iskolai oktatás kezdeteit újabban a kutatók közvetett bizonyítékok alapján a 16. század végére teszik, a 17. század első feléből, 1626-ból már az iskola újjászervezéséről van írásos dokumentum. A gimnázium 1911-ig működött Csíksomlyón.

1900-ban gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök által vezetett gyűlésen a gimnázium Csíkszeredába való költöztetését határozták el. Az új gimnáziumépület első tervvázlatának és költségvetésének elkészítésére Alpár Ignác műépítészt kérték fel. A végső terveket Pápai Sándor műszaki tanácsos és mérnök készítette el. Az alapkőletételre 1909-ben került sor. Az építkezést főként állami és megyei támogatásból, valamint a csíksomlyói volt iskolaépület árából fedezték. 1911. június 5-én gróf Majláth Gusztáv Károly, Erdély püspöke szentelte fel a gimnázium új, korszerű épületét.

A főgimnáziumhoz szimmetrikusan két szárny épült, a jobb (déli) szárnyban a szeminárium, a bal szárnyban pedig az internátus kapott helyet. 1914-1916 között az épület egy részét lefoglalták és katonai kórházzá alakították, az 1916-1917-es tanévben a tanítás szünetelt. Az első világháború után az épületbe költözött az elemi iskola, 1923-31, illetve 1941-42 között a tanítóképző is.

1948-ban államosították. Az első intézkedés az iskola kápolnájának felszámolása és díszteremmé alakítása volt. A kápolna három óriási méretű vitrail-át - amelyek Szent Istvánt, Szent Imrét és a Magyarok Nagyasszonyát ábrázolták - eltávolították. A főbejárat előterében és a bentlakás bejáratánál található márványtáblákat, amelyekre az építtetők nevei és az építés ideje volt bevésve, eltávolították, Majláth Gusztáv Károly római katolikus püspök mellszobrával együtt. Az iskola híres könyvtárát kiselejtezték, a könyveket, folyóiratokat vagy zárolták, vagy megsemmisítették. Az iskolában működő egyesületeket, a Mária Kongregációt és a cserkészcsapatot betiltották. Az 1960-1961-es tanévtől kezdődően az iskolában román nyelvű tagozatot létesítettek.

Az egykori katolikus gimnázium épületében ma két oktatási intézmény is működik: Csíkszereda állami működtetésű középiskolája a Márton Áron Főgimnázium. 1990. május 25-én került sor az iskola névadó ünnepségére, Csíkszereda legjelentősebb magyar tannyelvű középiskolája egykori diákja, Márton Áron püspök nevét vette fel.

1991 óta ebben az épületben kapott helyet a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, amely a főgimnázium 1940-44 közötti megnevezését vette fel.

2008-ban elkészültek a gimnázium kápolnájának új festett üvegablakai. Nagy Ödön és Vorzsák Gyula művészek készítették el az új vitrailokat. A Márton Áron Gimnázium főbejárata feletti középső üvegablak Máriát ábrázolja, karján Jézussal. Jobboldalt a koronát Máriának felajánló Szent István alakja, míg a bal oldali ablakon Szent Imre, a liliomos herceg látható.

A gimnázium épülete előtt 1997. május 31-én leplezték le a névadó Márton Áron püspök (1896-1980) mellszobrát. 1999. június 24-én gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspöknek (1864-1940), az iskola építtetőjének, jótevőjének mellszobrát avatták fel. Mindkét szobor Bodó Levente szentegyházi szobrászművész alkotása.

Az iskola előcsarnokában tíz márványtábla hirdeti a hajdani jeles tanárok és tanítványok emlékezetét. 1990. május 25-én, a névadó ünnepség alkalmával emléktáblát avattak Márton Áron és Majláth Gusztáv Károly püspökök, Gábor Áron (1814-1849) 1848-as hős, ágyúöntő, Kájoni János (1629-1687) ferencrendi szerzetes, polihisztor emlékére.

{"item":"sight","set":{"sightId":2204,"townId":82,"active":2,"name_LO":"M\u00e1rton \u00c1ron Gimn\u00e1zium, Seg\u00edt\u0151 M\u00e1ria R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium","address":"Strada M\u00e1rton \u00c1ron 80","mapdata":"1|1124|256","gps_lat":"46.3675975877","gps_long":"25.8067054959","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.mag.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Marton-Aron-Gimnazium-Csikszereda--1070","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=308","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_M%C3%A1rton_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edksomly\u00f3i M\u00e1rton \u00c1ron Gimn\u00e1zium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_M%C3%A1rton_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium.jpg\/512px-Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_M%C3%A1rton_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_M%C3%A1rton_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium, M\u00e1rton \u00c1ron Gimn\u00e1zium, Seg\u00edt\u0151 M\u00e1ria R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium","note":"","history":"1909 \u00e9s 1911 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Az egykori R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium 1990-\u00f3ta viseli egykori h\u00edres tanul\u00f3ja nev\u00e9t.@\nA mai iskola el\u0151dje a 17. sz\u00e1zad k\u00f6zepe t\u00e1j\u00e1n a ferences szerzetesek \u00e1ltal alap\u00edtott Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium. A cs\u00edksomly\u00f3i iskolai oktat\u00e1s kezdeteit \u00fajabban a kutat\u00f3k k\u00f6zvetett bizony\u00edt\u00e9kok alapj\u00e1n a 16. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9re teszik, a 17. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9b\u0151l, 1626-b\u00f3l m\u00e1r az iskola \u00fajj\u00e1szervez\u00e9s\u00e9r\u0151l van \u00edr\u00e1sos dokumentum. A gimn\u00e1zium 1911-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt Cs\u00edksomly\u00f3n.@\n1900-ban gr\u00f3f Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ltal vezetett gy\u0171l\u00e9sen a gimn\u00e1zium Cs\u00edkszered\u00e1ba val\u00f3 k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozt\u00e1k el. Az \u00faj gimn\u00e1zium\u00e9p\u00fclet els\u0151 tervv\u00e1zlat\u00e1nak \u00e9s k\u00f6lts\u00e9gvet\u00e9s\u00e9nek elk\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9re Alp\u00e1r Ign\u00e1c m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9szt k\u00e9rt\u00e9k fel. A v\u00e9gs\u0151 terveket P\u00e1pai S\u00e1ndor m\u0171szaki tan\u00e1csos \u00e9s m\u00e9rn\u00f6k k\u00e9sz\u00edtette el. Az alapk\u0151let\u00e9telre 1909-ben ker\u00fclt sor. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st f\u0151k\u00e9nt \u00e1llami \u00e9s megyei t\u00e1mogat\u00e1sb\u00f3l, valamint a cs\u00edksomly\u00f3i volt iskola\u00e9p\u00fclet \u00e1r\u00e1b\u00f3l fedezt\u00e9k. 1911. j\u00fanius 5-\u00e9n gr\u00f3f Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly, Erd\u00e9ly p\u00fcsp\u00f6ke szentelte fel a gimn\u00e1zium \u00faj, korszer\u0171 \u00e9p\u00fclet\u00e9t.@\nA f\u0151gimn\u00e1ziumhoz szimmetrikusan k\u00e9t sz\u00e1rny \u00e9p\u00fclt, a jobb (d\u00e9li) sz\u00e1rnyban a szemin\u00e1rium, a bal sz\u00e1rnyban pedig az intern\u00e1tus kapott helyet. 1914-1916 k\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fclet egy r\u00e9sz\u00e9t lefoglalt\u00e1k \u00e9s katonai k\u00f3rh\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k, az 1916-1917-es tan\u00e9vben a tan\u00edt\u00e1s sz\u00fcnetelt. \nAz els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n az \u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az elemi iskola, 1923-31, illetve 1941-42 k\u00f6z\u00f6tt a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 is.@\n1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. Az els\u0151 int\u00e9zked\u00e9s az iskola k\u00e1poln\u00e1j\u00e1nak felsz\u00e1mol\u00e1sa \u00e9s d\u00edszteremm\u00e9 alak\u00edt\u00e1sa volt. A k\u00e1polna h\u00e1rom \u00f3ri\u00e1si m\u00e9ret\u0171 vitrail-\u00e1t - amelyek Szent Istv\u00e1nt, Szent Imr\u00e9t \u00e9s a Magyarok Nagyasszony\u00e1t \u00e1br\u00e1zolt\u00e1k - elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. A f\u0151bej\u00e1rat el\u0151ter\u00e9ben \u00e9s a bentlak\u00e1s bej\u00e1rat\u00e1n\u00e1l tal\u00e1lhat\u00f3 m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bl\u00e1kat, amelyekre az \u00e9p\u00edttet\u0151k nevei \u00e9s az \u00e9p\u00edt\u00e9s ideje volt bev\u00e9sve, elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6k mellszobr\u00e1val egy\u00fctt. Az iskola h\u00edres k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t kiselejtezt\u00e9k, a k\u00f6nyveket, foly\u00f3iratokat vagy z\u00e1rolt\u00e1k, vagy megsemmis\u00edtett\u00e9k. Az iskol\u00e1ban m\u0171k\u00f6d\u0151 egyes\u00fcleteket, a M\u00e1ria Kongreg\u00e1ci\u00f3t \u00e9s a cserk\u00e9szcsapatot betiltott\u00e1k. Az 1960-1961-es tan\u00e9vt\u0151l kezd\u0151d\u0151en az iskol\u00e1ban rom\u00e1n nyelv\u0171 tagozatot l\u00e9tes\u00edtettek.@\nAz egykori katolikus gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9ben ma k\u00e9t oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9ny is m\u0171k\u00f6dik: Cs\u00edkszereda \u00e1llami m\u0171k\u00f6dtet\u00e9s\u0171 k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1ja a M\u00e1rton \u00c1ron F\u0151gimn\u00e1zium. 1990. m\u00e1jus 25-\u00e9n ker\u00fclt sor az iskola n\u00e9vad\u00f3 \u00fcnneps\u00e9g\u00e9re, Cs\u00edkszereda legjelent\u0151sebb magyar tannyelv\u0171 k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1ja egykori di\u00e1kja, M\u00e1rton \u00c1ron p\u00fcsp\u00f6k nev\u00e9t vette fel.@\n1991 \u00f3ta ebben az \u00e9p\u00fcletben kapott helyet a Seg\u00edt\u0151 M\u00e1ria R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium, amely a f\u0151gimn\u00e1zium 1940-44 k\u00f6z\u00f6tti megnevez\u00e9s\u00e9t vette fel.@\n2008-ban elk\u00e9sz\u00fcltek a gimn\u00e1zium k\u00e1poln\u00e1j\u00e1nak \u00faj festett \u00fcvegablakai. Nagy \u00d6d\u00f6n \u00e9s Vorzs\u00e1k Gyula m\u0171v\u00e9szek k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k el az \u00faj vitrailokat. A M\u00e1rton \u00c1ron Gimn\u00e1zium f\u0151bej\u00e1rata feletti k\u00f6z\u00e9ps\u0151 \u00fcvegablak M\u00e1ri\u00e1t \u00e1br\u00e1zolja, karj\u00e1n J\u00e9zussal. Jobboldalt a koron\u00e1t M\u00e1ri\u00e1nak felaj\u00e1nl\u00f3 Szent Istv\u00e1n alakja, m\u00edg a bal oldali ablakon Szent Imre, a liliomos herceg l\u00e1that\u00f3.@\nA gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete el\u0151tt 1997. m\u00e1jus 31-\u00e9n leplezt\u00e9k le a n\u00e9vad\u00f3 M\u00e1rton \u00c1ron p\u00fcsp\u00f6k (1896-1980) mellszobr\u00e1t. 1999. j\u00fanius 24-\u00e9n gr\u00f3f Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6knek (1864-1940), az iskola \u00e9p\u00edttet\u0151j\u00e9nek, j\u00f3tev\u0151j\u00e9nek mellszobr\u00e1t avatt\u00e1k fel. Mindk\u00e9t szobor Bod\u00f3 Levente szentegyh\u00e1zi szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa.@\nAz iskola el\u0151csarnok\u00e1ban t\u00edz m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bla hirdeti a hajdani jeles tan\u00e1rok \u00e9s tan\u00edtv\u00e1nyok eml\u00e9kezet\u00e9t. 1990. m\u00e1jus 25-\u00e9n, a n\u00e9vad\u00f3 \u00fcnneps\u00e9g alkalm\u00e1val eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak M\u00e1rton \u00c1ron \u00e9s Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k\u00f6k, G\u00e1bor \u00c1ron (1814-1849) 1848-as h\u0151s, \u00e1gy\u00fa\u00f6nt\u0151, K\u00e1joni J\u00e1nos (1629-1687) ferencrendi szerzetes, polihisztor eml\u00e9k\u00e9re.\n&\nwikipedia: M\u00e1rton \u00c1ron F\u0151gimn\u00e1zium|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/M%C3%A1rton_%C3%81ron_F%C5%91gimn%C3%A1zium","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}