exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium,

Egykori Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium,
Csíksomlyói Gimnázium épülete
Kelemen KatalinUser:Kjmk, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
árvaház / gyermekotthon
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Csíksomlyó, Szék útja 152
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.379338011, 25.8274383764
Google térkép:

Története

1780–1782 között épült, ma gyermekotthon. Számos kiemelkedő személyiség és több katolikus püspök iskolája volt, és évszázadokon keresztül az erdélyi katolikus oktatás és nevelés egyik legősibb és legjelentősebb központja volt.

Elkészültétől 1911-ig a csíksomlyói római katolikus gimnázium működött benne, amely akkor Csíkszeredába költözött át. A megüresedett épületben a Csíki Magánjavak árvaházat működtetett benne 1913-tól. A kommunizmus évei alatt állami árvaház volt benne, majd 2004-ben a román állam visszaszolgáltatta a Csíki Magánjavaknak. 2008-ban a Magánjavak átadta 99 évi használatra a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, amely a Csíkszeredában továbbtanuló gyermekek, fiatalok számára kollégiumot létesített benne.

Elemi szintű oktatás már a XVI. században létezett a ferences kolostor mellett. 1630-as keltezésű az első hitelesnek tartott írásos dokumentum, amely igazolja a ferences gimnázium létét. Az 1661-ben a török-tatár betörés idején tönkrement iskola újjáépítéséhez páter Damokos Kázmér fogott hozzá.

Az iskola építéséhez Rómából kaptak segítséget, és 1669-ben fejezték be, páter Kájoni János zárdafőnöksége alatt. Ebben az időben a somlyói iskolában grammatika és humán osztályok működtek, ahol latin nyelvű oktatás folyt, és a csíki ifjakon kívül fogarasiak és moldvaiak is tanultak. 1694-ben 200 tanulója volt az iskolának.

1733-ra felépült az új iskolaépület, a régitől keletre.

A csíksomlyói szerzetestanárok főként misztériumjátékokat, vallásos tárgyú színjátékokat írtak, amelyeket a diákok adtak elő. Erre kiváló lehetőséget nyújtottak a Mária tiszteletére rendezett pünkösdi búcsúk. Az előadásokat a búcsú körmenete után mutatták be a Kissomlyó oldalán elhelyezett szabadtéri színpadon. Húsvét nagyhetén tartották a passiójátékokat, a nagypénteki misztériumokat. A csíksomlyói iskolai színjátszás virágkora 1720–1784 közé tehető.

1754-ben hozzáfogtak egy új iskolaépület felhúzásához, azonban ez támogatás hiányában abbamaradt, csak 1780-ban folytatódott. Már 1781 őszén megindult a tanítás az új iskolaépületben, amelyhez kapcsolva színielőadásokra alkalmas pavilont is emeltek. Az építendő szeminárium alapkövét 1781 májusában rakták le. 1782. január 6-án avatták fel a kész épületet, amely földszintes volt.

1830-ban a szeminárium bővítésével párhuzamosan felvetődött a gimnázium bővítésének gondolata is. 1834-ben Györfi Ferenc, a gimnázium igazgatója és a rendház főnöke azzal a kéréssel fordult a Guberniumhoz, hogy az új szeminárium építésével egyben a gimnázium épületét is bővítsék ki. Kérését jóváhagyják, az építkezés 1837 tavasza és 1838 ősze között zajlott.

A csíksomlyói diákság életében is sorsfordító jelentőségű volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc. A forradalmi eszmék által lelkesített diákság darabokra törte a császári hatalmat jelképező kétfejű sas alakzatokat Várdotfalván, Csobotfalván és Csíktaplocán. 1848-ban a tanodát katonai célokra foglalták le.

Az iskola csak 1851-ben nyitotta meg újra kapuit előbb az elemi osztályok számára és a kolostorban. A katonaság által lefoglalt épületet fokozatosan és nehezen tudták visszaszerezni.

1858-ban Haynald Lajos erdélyi püspök támogatásával P. Simon Jukundián zenetanár Csíksomlyón kántor- és tanítóképzőt alapított, amelynek 25 évig volt igazgatója.

1873-ban Imets Fülöp Jákó akkori igazgató buzgólkodásának köszönhetően nyolcosztályossá, azaz főgimnáziummá fejlesztették az iskolát.

1888-ban a gimnázium épülete nagyobb átalakításon ment át újból, amikor a szeminárium részére megvásárolták a megüresedett csíksomlyói székházat. Így a régi épület délkeleti szárnyát 14 méterre kitoldották. Az így átalakított szárnyban rendezkedett be a gimnázium. Az északnyugati részét a tanítóképző kapta meg.

Az 1889–90-es tanévi oktatás már az új épületben kezdődött.

1911-ben az iskola átköltözött Csíkszeredába, a kor elvárásainak megfelelően felépített új, szecessziós stílusú, impozáns palotába, a mai Márton Áron Gimnázium épületébe, miután a ferencesek átadták fenntartásra az egyházmegyének. A Csíkszeredába költöztetett középiskola 1948-ig működött római katolikus gimnáziumként.

{"item":"sight","set":{"sightId":2205,"townId":82,"active":2,"name_LO":"","address":"Cs\u00edksomly\u00f3, Sz\u00e9k \u00fatja 152","mapdata":"2|804|1009","gps_lat":"46.3793380110","gps_long":"25.8274383764","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"86","homepage":"https:\/\/szentferencalapitvany.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-katolikus-gimnazium--Szent-Istvan-Kollegium--Csiksomlyo-3087","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Kelemen KatalinUser:Kjmk, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Gimn%C3%A1zium_%C3%A9p%C3%BClete.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00edksomly\u00f3i Gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5d\/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Gimn%C3%A1zium_%C3%A9p%C3%BClete.jpg\/512px-Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Gimn%C3%A1zium_%C3%A9p%C3%BClete.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_Gimn%C3%A1zium_%C3%A9p%C3%BClete.jpg\u0022\u003EKelemen KatalinUser:Kjmk\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium, ","note":"","history":"1780\u20131782 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, ma gyermekotthon. Sz\u00e1mos kiemelked\u0151 szem\u00e9lyis\u00e9g \u00e9s t\u00f6bb katolikus p\u00fcsp\u00f6k iskol\u00e1ja volt, \u00e9s \u00e9vsz\u00e1zadokon kereszt\u00fcl az erd\u00e9lyi katolikus oktat\u00e1s \u00e9s nevel\u00e9s egyik leg\u0151sibb \u00e9s legjelent\u0151sebb k\u00f6zpontja volt.@\nElk\u00e9sz\u00fclt\u00e9t\u0151l 1911-ig a cs\u00edksomly\u00f3i r\u00f3mai katolikus gimn\u00e1zium m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne, amely akkor Cs\u00edkszered\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00e1t. A meg\u00fcresedett \u00e9p\u00fcletben a Cs\u00edki Mag\u00e1njavak \u00e1rvah\u00e1zat m\u0171k\u00f6dtetett benne 1913-t\u00f3l. A kommunizmus \u00e9vei alatt \u00e1llami \u00e1rvah\u00e1z volt benne, majd 2004-ben a rom\u00e1n \u00e1llam visszaszolg\u00e1ltatta a Cs\u00edki Mag\u00e1njavaknak. 2008-ban a Mag\u00e1njavak \u00e1tadta 99 \u00e9vi haszn\u00e1latra a D\u00e9vai Szent Ferenc Alap\u00edtv\u00e1nynak, amely a Cs\u00edkszered\u00e1ban tov\u00e1bbtanul\u00f3 gyermekek, fiatalok sz\u00e1m\u00e1ra koll\u00e9giumot l\u00e9tes\u00edtett benne.@\nElemi szint\u0171 oktat\u00e1s m\u00e1r a XVI. sz\u00e1zadban l\u00e9tezett a ferences kolostor mellett. 1630-as keltez\u00e9s\u0171 az els\u0151 hitelesnek tartott \u00edr\u00e1sos dokumentum, amely igazolja a ferences gimn\u00e1zium l\u00e9t\u00e9t. \nAz 1661-ben a t\u00f6r\u00f6k-tat\u00e1r bet\u00f6r\u00e9s idej\u00e9n t\u00f6nkrement iskola \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez p\u00e1ter Damokos K\u00e1zm\u00e9r fogott hozz\u00e1.@\nAz iskola \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez R\u00f3m\u00e1b\u00f3l kaptak seg\u00edts\u00e9get, \u00e9s 1669-ben fejezt\u00e9k be, p\u00e1ter K\u00e1joni J\u00e1nos z\u00e1rdaf\u0151n\u00f6ks\u00e9ge alatt. Ebben az id\u0151ben a somly\u00f3i iskol\u00e1ban grammatika \u00e9s hum\u00e1n oszt\u00e1lyok m\u0171k\u00f6dtek, ahol latin nyelv\u0171 oktat\u00e1s folyt, \u00e9s a cs\u00edki ifjakon k\u00edv\u00fcl fogarasiak \u00e9s moldvaiak is tanultak. 1694-ben 200 tanul\u00f3ja volt az iskol\u00e1nak.@\n1733-ra fel\u00e9p\u00fclt az \u00faj iskola\u00e9p\u00fclet, a r\u00e9git\u0151l keletre.@\nA cs\u00edksomly\u00f3i szerzetestan\u00e1rok f\u0151k\u00e9nt miszt\u00e9riumj\u00e1t\u00e9kokat, vall\u00e1sos t\u00e1rgy\u00fa sz\u00ednj\u00e1t\u00e9kokat \u00edrtak, amelyeket a di\u00e1kok adtak el\u0151. Erre kiv\u00e1l\u00f3 lehet\u0151s\u00e9get ny\u00fajtottak a M\u00e1ria tisztelet\u00e9re rendezett p\u00fcnk\u00f6sdi b\u00facs\u00fak. Az el\u0151ad\u00e1sokat a b\u00facs\u00fa k\u00f6rmenete ut\u00e1n mutatt\u00e1k be a Kissomly\u00f3 oldal\u00e1n elhelyezett szabadt\u00e9ri sz\u00ednpadon. H\u00fasv\u00e9t nagyhet\u00e9n tartott\u00e1k a passi\u00f3j\u00e1t\u00e9kokat, a nagyp\u00e9nteki miszt\u00e9riumokat. A cs\u00edksomly\u00f3i iskolai sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1s vir\u00e1gkora 1720\u20131784 k\u00f6z\u00e9 tehet\u0151.@\n1754-ben hozz\u00e1fogtak egy \u00faj iskola\u00e9p\u00fclet felh\u00faz\u00e1s\u00e1hoz, azonban ez t\u00e1mogat\u00e1s hi\u00e1ny\u00e1ban abbamaradt, csak 1780-ban folytat\u00f3dott. M\u00e1r 1781 \u0151sz\u00e9n megindult a tan\u00edt\u00e1s az \u00faj iskola\u00e9p\u00fcletben, amelyhez kapcsolva sz\u00edniel\u0151ad\u00e1sokra alkalmas pavilont is emeltek. Az \u00e9p\u00edtend\u0151 szemin\u00e1rium alapk\u00f6v\u00e9t 1781 m\u00e1jus\u00e1ban rakt\u00e1k le. 1782. janu\u00e1r 6-\u00e1n avatt\u00e1k fel a k\u00e9sz \u00e9p\u00fcletet, amely f\u00f6ldszintes volt.@\n1830-ban a szemin\u00e1rium b\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9vel p\u00e1rhuzamosan felvet\u0151d\u00f6tt a gimn\u00e1zium b\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9nek gondolata is. 1834-ben Gy\u00f6rfi Ferenc, a gimn\u00e1zium igazgat\u00f3ja \u00e9s a rendh\u00e1z f\u0151n\u00f6ke azzal a k\u00e9r\u00e9ssel fordult a Guberniumhoz, hogy az \u00faj szemin\u00e1rium \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel egyben a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9t is b\u0151v\u00edts\u00e9k ki. K\u00e9r\u00e9s\u00e9t j\u00f3v\u00e1hagyj\u00e1k, az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1837 tavasza \u00e9s 1838 \u0151sze k\u00f6z\u00f6tt zajlott.@\nA cs\u00edksomly\u00f3i di\u00e1ks\u00e1g \u00e9let\u00e9ben is sorsford\u00edt\u00f3 jelent\u0151s\u00e9g\u0171 volt az 1848\u201349-es forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc. A forradalmi eszm\u00e9k \u00e1ltal lelkes\u00edtett di\u00e1ks\u00e1g darabokra t\u00f6rte a cs\u00e1sz\u00e1ri hatalmat jelk\u00e9pez\u0151 k\u00e9tfej\u0171 sas alakzatokat V\u00e1rdotfalv\u00e1n, Csobotfalv\u00e1n \u00e9s Cs\u00edktaploc\u00e1n. 1848-ban a tanod\u00e1t katonai c\u00e9lokra foglalt\u00e1k le.@\nAz iskola csak 1851-ben nyitotta meg \u00fajra kapuit el\u0151bb az elemi oszt\u00e1lyok sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9s a kolostorban. A katonas\u00e1g \u00e1ltal lefoglalt \u00e9p\u00fcletet fokozatosan \u00e9s nehezen tudt\u00e1k visszaszerezni.@\n1858-ban Haynald Lajos erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val P. Simon Jukundi\u00e1n zenetan\u00e1r Cs\u00edksomly\u00f3n k\u00e1ntor- \u00e9s tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151t alap\u00edtott, amelynek 25 \u00e9vig volt igazgat\u00f3ja.@\n1873-ban Imets F\u00fcl\u00f6p J\u00e1k\u00f3 akkori igazgat\u00f3 buzg\u00f3lkod\u00e1s\u00e1nak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en nyolcoszt\u00e1lyoss\u00e1, azaz f\u0151gimn\u00e1ziumm\u00e1 fejlesztett\u00e9k az iskol\u00e1t.@\n1888-ban a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete nagyobb \u00e1talak\u00edt\u00e1son ment \u00e1t \u00fajb\u00f3l, amikor a szemin\u00e1rium r\u00e9sz\u00e9re megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k a meg\u00fcresedett cs\u00edksomly\u00f3i sz\u00e9kh\u00e1zat. \u00cdgy a r\u00e9gi \u00e9p\u00fclet d\u00e9lkeleti sz\u00e1rny\u00e1t 14 m\u00e9terre kitoldott\u00e1k. Az \u00edgy \u00e1talak\u00edtott sz\u00e1rnyban rendezkedett be a gimn\u00e1zium. Az \u00e9szaknyugati r\u00e9sz\u00e9t a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 kapta meg.@\nAz 1889\u201390-es tan\u00e9vi oktat\u00e1s m\u00e1r az \u00faj \u00e9p\u00fcletben kezd\u0151d\u00f6tt.@\n1911-ben az iskola \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt Cs\u00edkszered\u00e1ba, a kor elv\u00e1r\u00e1sainak megfelel\u0151en fel\u00e9p\u00edtett \u00faj, szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa, impoz\u00e1ns palot\u00e1ba, a mai M\u00e1rton \u00c1ron Gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9be, miut\u00e1n a ferencesek \u00e1tadt\u00e1k fenntart\u00e1sra az egyh\u00e1zmegy\u00e9nek. A Cs\u00edkszered\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztetett k\u00f6z\u00e9piskola 1948-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt r\u00f3mai katolikus gimn\u00e1ziumk\u00e9nt. \n&\nwikipedia: Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_R%C3%B3mai_Katolikus_Gimn%C3%A1zium","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}