exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Csíkmegyei Polgári Leányiskola, Petőfi Sándor Általános Iskola

Egykori Csíkmegyei Polgári Leányiskola, Petőfi Sándor Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola 2014
Hektor894, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Strada Petőfi Sándor 40
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3574277537, 25.8040462417
Google térkép:

Története

Az első tanévet 1880.november 3-án nyitották meg az iskolában. Az intézmény első épülete az 1848-49-es szabadságharc után felszámolt székely határőrség kaszárnyája volt (a katolikus templom mellet), a mai épületet 1891. augusztus 31-én adták át és az 1892-es tanévtől napjainkig az iskola ebben az épületben működik. Az építkezés költségeit a Csíki Magánjavak jövedelméből fizették.

1927 nyarán megszüntetik a Polgári Leányiskolát, és mint Petru Rareş algimnázium működik tovább. Fiú-lány vegyes iskolává alakítják, az oktatás nyelve a román. A bécsi döntés következtében az iskola az 1940-41-es tanév kezdetétől visszaveszi a csíkszeredai Polgári Leányiskola nevet és a magyar oktatási nyelvet.

1949-es tanügyi reform újból megszünteti azt, ugyanis Csíksomlyóról beköltözik az 1858-ban alakult Tanítóképző, és ilyen név alatt működik tovább az intézmény. Az 1949-1955-ös időszak a Tanítóképző és annak gyakorló iskolájának időszaka.

1955-ben megszűnt a Tanítóképző, és az intézmény a csíkszeredai 1-es sz. Általános Iskola néven működik tovább. 1966-tól fokozatosan létrehozzák az elemi tagozaton a román osztályokat, majd 1985-től beindul a gimnáziumi román tagozat is.

Az 1989-es fordulat első következménye az volt, hogy a magyar tanulók, a szülők és a pedagógusok követelésére megszűnt a vegyes tannyelvű iskola. Újraalakul a magyar tannyelvű 1-es számú Általános Iskola, amely 1990 március 14-én felvette a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet.

{"item":"sight","set":{"sightId":2215,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Pet\u0151fi S\u00e1ndor 40","mapdata":"1|961|1115","gps_lat":"46.3574277537","gps_long":"25.8040462417","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.petofiiskola.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Hektor894, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor_%C3%81ltal%C3%A1nos_Iskola_2014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pet\u0151fi S\u00e1ndor \u00c1ltal\u00e1nos Iskola 2014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/02\/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor_%C3%81ltal%C3%A1nos_Iskola_2014.JPG\/512px-Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor_%C3%81ltal%C3%A1nos_Iskola_2014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor_%C3%81ltal%C3%A1nos_Iskola_2014.JPG\u0022\u003EHektor894\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Cs\u00edkmegyei Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola, Pet\u0151fi S\u00e1ndor \u00c1ltal\u00e1nos Iskola","note":"","history":"Az els\u0151 tan\u00e9vet 1880.november 3-\u00e1n nyitott\u00e1k meg az iskol\u00e1ban. Az int\u00e9zm\u00e9ny els\u0151 \u00e9p\u00fclete az 1848-49-es szabads\u00e1gharc ut\u00e1n felsz\u00e1molt sz\u00e9kely hat\u00e1r\u0151rs\u00e9g kasz\u00e1rny\u00e1ja volt (a katolikus templom mellet), a mai \u00e9p\u00fcletet 1891. augusztus 31-\u00e9n adt\u00e1k \u00e1t \u00e9s az 1892-es tan\u00e9vt\u0151l napjainkig az iskola ebben az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6dik. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s k\u00f6lts\u00e9geit a Cs\u00edki Mag\u00e1njavak j\u00f6vedelm\u00e9b\u0151l fizett\u00e9k.@\n1927 nyar\u00e1n megsz\u00fcntetik a Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskol\u00e1t, \u00e9s mint Petru Rare\u015f algimn\u00e1zium m\u0171k\u00f6dik tov\u00e1bb. Fi\u00fa-l\u00e1ny vegyes iskol\u00e1v\u00e1 alak\u00edtj\u00e1k, az oktat\u00e1s nyelve a rom\u00e1n. A b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s k\u00f6vetkezt\u00e9ben az iskola az 1940-41-es tan\u00e9v kezdet\u00e9t\u0151l visszaveszi a cs\u00edkszeredai Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola nevet \u00e9s a magyar oktat\u00e1si nyelvet.@\n1949-es tan\u00fcgyi reform \u00fajb\u00f3l megsz\u00fcnteti azt, ugyanis Cs\u00edksomly\u00f3r\u00f3l bek\u00f6lt\u00f6zik az 1858-ban alakult Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, \u00e9s ilyen n\u00e9v alatt m\u0171k\u00f6dik tov\u00e1bb az int\u00e9zm\u00e9ny. Az 1949-1955-\u00f6s id\u0151szak a Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 \u00e9s annak gyakorl\u00f3 iskol\u00e1j\u00e1nak id\u0151szaka.@\n1955-ben megsz\u0171nt a Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, \u00e9s az int\u00e9zm\u00e9ny a cs\u00edkszeredai 1-es sz. \u00c1ltal\u00e1nos Iskola n\u00e9ven m\u0171k\u00f6dik tov\u00e1bb. 1966-t\u00f3l fokozatosan l\u00e9trehozz\u00e1k az elemi tagozaton a rom\u00e1n oszt\u00e1lyokat, majd 1985-t\u0151l beindul a gimn\u00e1ziumi rom\u00e1n tagozat is.@\nAz 1989-es fordulat els\u0151 k\u00f6vetkezm\u00e9nye az volt, hogy a magyar tanul\u00f3k, a sz\u00fcl\u0151k \u00e9s a pedag\u00f3gusok k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re megsz\u0171nt a vegyes tannyelv\u0171 iskola. \u00dajraalakul a magyar tannyelv\u0171 1-es sz\u00e1m\u00fa \u00c1ltal\u00e1nos Iskola, amely 1990 m\u00e1rcius 14-\u00e9n felvette a Pet\u0151fi S\u00e1ndor \u00c1ltal\u00e1nos Iskola nevet. ","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}