exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Csíkszék egykori székháza

Spitalul Infectios din Sumuleu
Csíkszék egykori székháza
Spitalul Infectios din Sumuleu
The Csík seat office
Szabi237, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Cím:
Szék útja 146
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3779726582, 25.8239301837
Google térkép:

Története

A kolostor mellett áll Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek egykori székháza, 1828 és 1841 között épült, ma tüdőszanatórium és kórház.

A kolostor mintájára épült, a belső udvar felőli homlokzatán a kolostorok kerengőjéhez hasonló folyosóval. A többfunkciós épületet többször is átalakították.

A 18. század végéig Csíkszéknek nem volt állandó közigazgatási központja, így a székelyek közgyűléseit a főkirálybírók lakhelyén tartották. Az állandó székhely létrehozását szabályozó törvények értelmében, 1810. május 21-én Csíksomlyón a ferences kolostorral szemben lévő területen kijelölték az új székház helyét. Az épület alapkövét 1828-ban rakták le. Csíkszék közigazgatási, katonai és és igazságszolgáltatási központja 1841-ben készült el Balási József főkirálybírósága alatt.

1841–1878 között az eredeti rendeltetésének megfelelően Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek székháza működött az épületben.

A székely székek felszámolása és a vármegyerendszer kialakulása után a székházat Csíkszeredába költöztették. Kezdetben csak a közigazgatástól elválasztott törvénykezést, majd 1878-ban a közigazgatás székhelyét is Csíkszeredába helyezték át. 1888-ban a megüresedett székház épületét megvásárolták a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium részére, ahol a gimnázium bentlakása és a Csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző kapott helyet. 1911-ben a gimnázium Csíkszeredába való költöztetése után, a középületet a tanítóképző-intézet vette át.

Az 1920-as államosítás után a tanítóképző Csíkszeredába költözött, 1922-ben az Egyházmegyei Hatóság a képzőt és annak bentlakását a gimnázium északi szárnyába helyezte el. 1922-től szövőüzem működött az épületben, később magánlakásokat alakítottak ki benne. 1930-ban az egykori székház épületében kapott helyet a Csíki Székely Múzeum.

1937-ben a Báró Jósika Alap tulajdonába került és az Erdélyi Katolikus Nőszövetség „Salvator” Egészségháza, a Szülőotthon működött a többfunkciós épületben. Továbbra is ott őrizték a Csíki Székely Múzeum gyűjteményét.

Miután a tanítóképző kiszorult a gimnázium épületéből a “Salvator” Egészségház a régi törvényszék épületébe költözött, és a tanítóképző-intézet visszatért a csíksomlyói székházba.

1940-ben a magyar állam átvette a tanítóképzőt, ezt követően felújították és kibővítették az épületet. 1942–1949 között ebben az épületben működött a Csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző-intézet. 1949-ben az egészségügy tulajdonába került a középület és a fertőzőkórház kapott helyet benne. A gyulafehérvári római katolikus érsekség tulajdonát képező épületben jelenleg a Megyei Kórház fertőző osztálya működik.

{"item":"sight","set":{"sightId":2211,"townId":82,"active":1,"name_LO":"Spitalul Infectios din Sumuleu","address":"Sz\u00e9k \u00fatja 146","mapdata":"2|385|1229","gps_lat":"46.3779726582","gps_long":"25.8239301837","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:The_Cs%C3%ADk_seat_office.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022The Cs\u00edk seat office\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/The_Cs%C3%ADk_seat_office.JPG\/512px-The_Cs%C3%ADk_seat_office.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:The_Cs%C3%ADk_seat_office.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Cs\u00edksz\u00e9k egykori sz\u00e9kh\u00e1za","note":"","history":"A kolostor mellett \u00e1ll Cs\u00edk-, Gyergy\u00f3- \u00e9s K\u00e1szonsz\u00e9kek egykori sz\u00e9kh\u00e1za, 1828 \u00e9s 1841 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, ma t\u00fcd\u0151szanat\u00f3rium \u00e9s k\u00f3rh\u00e1z.@\nA kolostor mint\u00e1j\u00e1ra \u00e9p\u00fclt, a bels\u0151 udvar fel\u0151li homlokzat\u00e1n a kolostorok kereng\u0151j\u00e9hez hasonl\u00f3 folyos\u00f3val. A t\u00f6bbfunkci\u00f3s \u00e9p\u00fcletet t\u00f6bbsz\u00f6r is \u00e1talak\u00edtott\u00e1k.@\nA 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig Cs\u00edksz\u00e9knek nem volt \u00e1lland\u00f3 k\u00f6zigazgat\u00e1si k\u00f6zpontja, \u00edgy a sz\u00e9kelyek k\u00f6zgy\u0171l\u00e9seit a f\u0151kir\u00e1lyb\u00edr\u00f3k lakhely\u00e9n tartott\u00e1k. Az \u00e1lland\u00f3 sz\u00e9khely l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t szab\u00e1lyoz\u00f3 t\u00f6rv\u00e9nyek \u00e9rtelm\u00e9ben, 1810. m\u00e1jus 21-\u00e9n Cs\u00edksomly\u00f3n a ferences kolostorral szemben l\u00e9v\u0151 ter\u00fcleten kijel\u00f6lt\u00e9k az \u00faj sz\u00e9kh\u00e1z hely\u00e9t. Az \u00e9p\u00fclet alapk\u00f6v\u00e9t 1828-ban rakt\u00e1k le. Cs\u00edksz\u00e9k k\u00f6zigazgat\u00e1si, katonai \u00e9s \u00e9s igazs\u00e1gszolg\u00e1ltat\u00e1si k\u00f6zpontja 1841-ben k\u00e9sz\u00fclt el Bal\u00e1si J\u00f3zsef f\u0151kir\u00e1lyb\u00edr\u00f3s\u00e1ga alatt.@\n1841\u20131878 k\u00f6z\u00f6tt az eredeti rendeltet\u00e9s\u00e9nek megfelel\u0151en Cs\u00edk-, Gyergy\u00f3- \u00e9s K\u00e1szonsz\u00e9kek sz\u00e9kh\u00e1za m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben.@\nA sz\u00e9kely sz\u00e9kek felsz\u00e1mol\u00e1sa \u00e9s a v\u00e1rmegyerendszer kialakul\u00e1sa ut\u00e1n a sz\u00e9kh\u00e1zat Cs\u00edkszered\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. Kezdetben csak a k\u00f6zigazgat\u00e1st\u00f3l elv\u00e1lasztott t\u00f6rv\u00e9nykez\u00e9st, majd 1878-ban a k\u00f6zigazgat\u00e1s sz\u00e9khely\u00e9t is Cs\u00edkszered\u00e1ba helyezt\u00e9k \u00e1t. 1888-ban a meg\u00fcresedett sz\u00e9kh\u00e1z \u00e9p\u00fclet\u00e9t megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k a Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1zium r\u00e9sz\u00e9re, ahol a gimn\u00e1zium bentlak\u00e1sa \u00e9s a Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 kapott helyet. 1911-ben a gimn\u00e1zium Cs\u00edkszered\u00e1ba val\u00f3 k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9se ut\u00e1n, a k\u00f6z\u00e9p\u00fcletet a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151-int\u00e9zet vette \u00e1t.@\nAz 1920-as \u00e1llamos\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 Cs\u00edkszered\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, 1922-ben az Egyh\u00e1zmegyei Hat\u00f3s\u00e1g a k\u00e9pz\u0151t \u00e9s annak bentlak\u00e1s\u00e1t a gimn\u00e1zium \u00e9szaki sz\u00e1rny\u00e1ba helyezte el. 1922-t\u0151l sz\u00f6v\u0151\u00fczem m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben, k\u00e9s\u0151bb mag\u00e1nlak\u00e1sokat alak\u00edtottak ki benne. 1930-ban az egykori sz\u00e9kh\u00e1z \u00e9p\u00fclet\u00e9ben kapott helyet a Cs\u00edki Sz\u00e9kely M\u00fazeum.@\n1937-ben a B\u00e1r\u00f3 J\u00f3sika Alap tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt \u00e9s az Erd\u00e9lyi Katolikus N\u0151sz\u00f6vets\u00e9g \u201eSalvator\u201d Eg\u00e9szs\u00e9gh\u00e1za, a Sz\u00fcl\u0151otthon m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a t\u00f6bbfunkci\u00f3s \u00e9p\u00fcletben. Tov\u00e1bbra is ott \u0151rizt\u00e9k a Cs\u00edki Sz\u00e9kely M\u00fazeum gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t.@\nMiut\u00e1n a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 kiszorult a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9b\u0151l a \u201cSalvator\u201d Eg\u00e9szs\u00e9gh\u00e1z a r\u00e9gi t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9k \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, \u00e9s a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151-int\u00e9zet visszat\u00e9rt a cs\u00edksomly\u00f3i sz\u00e9kh\u00e1zba.@\n1940-ben a magyar \u00e1llam \u00e1tvette a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151t, ezt k\u00f6vet\u0151en fel\u00faj\u00edtott\u00e1k \u00e9s kib\u0151v\u00edtett\u00e9k az \u00e9p\u00fcletet. 1942\u20131949 k\u00f6z\u00f6tt ebben az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Cs\u00edksomly\u00f3i R\u00f3mai Katolikus Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151-int\u00e9zet. 1949-ben az eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgy tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt a k\u00f6z\u00e9p\u00fclet \u00e9s a fert\u0151z\u0151k\u00f3rh\u00e1z kapott helyet benne. A gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri r\u00f3mai katolikus \u00e9rseks\u00e9g tulajdon\u00e1t k\u00e9pez\u0151 \u00e9p\u00fcletben jelenleg a Megyei K\u00f3rh\u00e1z fert\u0151z\u0151 oszt\u00e1lya m\u0171k\u00f6dik.\n&\nwikipedia: Cs\u00edksz\u00e9k egykori sz\u00e9kh\u00e1za|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Cs%C3%ADksz%C3%A9k_egykori_sz%C3%A9kh%C3%A1za","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}