exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

A katolikus gimnázium építtetőinek és névadójának mellszobrai

A katolikus gimnázium építtetőinek és névadójának mellszobrai
Marton Aron gimnazium
Hektor894, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Márton Áron
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3675687407, 25.8064042465
Google térkép:
A Márton Áron Főgimnázium főgimnázium bejárata előtt.

Története

Mikó Bálint főispán volt a gimnázium építése céljából létrehozott bizottság elnöke, és személyesen neki volt sok érdeme a vármegye jelentős tanintézményének létrehozásában. 1876-ban Csíkszereda országgyűlési képviselőjévé választották. 1882 és 1905 között Csíkvármegye főispánja, 1883-tól harminchat éven át a csíksomlyói gimnázium világi gondnoka volt.

Gróf Majláth Gusztáv Károly Erdély püspöke volt, aki hathatósan támogatta a gimnázium építését. Ő tett javaslatot arra, hogy a csíksomlyói gimnázium új épületét a városban kell megépíteni. Támogatta az erdélyi iskolákat, magánvagyonából és papi jövedelméből tanulmányi segélyeket osztott. 1911 június 5-én személyesen ő szentelte fel az intézményt.

Újfalusi Jenő (1878-1967) képviselte a várost a gimnáziumot alapító építtető bizottságban. 1902 és 1919 között irányította a csíki megyeszékhelyet polgármesterként, számos fejlesztés kötődik nevéhez. A román megszállás utáni lemondott, és Magyarországra távozott.

A kommunisták által meghurcolt Márton Áron erdélyi püspök a gimnázium névadója. A csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumnak volt kiváló diákja 1911-1914 között Márton Áron Erdély későbbi püspöke.

{"item":"sight","set":{"sightId":2222,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada M\u00e1rton \u00c1ron","mapdata":"1|1103|259","gps_lat":"46.3675687407","gps_long":"25.8064042465","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Hektor894, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marton_Aron_gimnazium.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marton Aron gimnazium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/Marton_Aron_gimnazium.JPG\/512px-Marton_Aron_gimnazium.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marton_Aron_gimnazium.JPG\u0022\u003EHektor894\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"A katolikus gimn\u00e1zium \u00e9p\u00edttet\u0151inek \u00e9s n\u00e9vad\u00f3j\u00e1nak mellszobrai","note":"A M\u00e1rton \u00c1ron F\u0151gimn\u00e1zium f\u0151gimn\u00e1zium bej\u00e1rata el\u0151tt.","history":"Mik\u00f3 B\u00e1lint f\u0151isp\u00e1n volt a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00edt\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l l\u00e9trehozott bizotts\u00e1g eln\u00f6ke, \u00e9s szem\u00e9lyesen neki volt sok \u00e9rdeme a v\u00e1rmegye jelent\u0151s tanint\u00e9zm\u00e9ny\u00e9nek l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1ban. 1876-ban Cs\u00edkszereda orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151j\u00e9v\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k. 1882 \u00e9s 1905 k\u00f6z\u00f6tt Cs\u00edkv\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja, 1883-t\u00f3l harminchat \u00e9ven \u00e1t a cs\u00edksomly\u00f3i gimn\u00e1zium vil\u00e1gi gondnoka volt.@\nGr\u00f3f Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly Erd\u00e9ly p\u00fcsp\u00f6ke volt, aki hathat\u00f3san t\u00e1mogatta a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. \u0150 tett javaslatot arra, hogy a cs\u00edksomly\u00f3i gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9t a v\u00e1rosban kell meg\u00e9p\u00edteni. T\u00e1mogatta az erd\u00e9lyi iskol\u00e1kat, mag\u00e1nvagyon\u00e1b\u00f3l \u00e9s papi j\u00f6vedelm\u00e9b\u0151l tanulm\u00e1nyi seg\u00e9lyeket osztott. 1911 j\u00fanius 5-\u00e9n szem\u00e9lyesen \u0151 szentelte fel az int\u00e9zm\u00e9nyt.@\n\u00dajfalusi Jen\u0151 (1878-1967) k\u00e9pviselte a v\u00e1rost a gimn\u00e1ziumot alap\u00edt\u00f3 \u00e9p\u00edttet\u0151 bizotts\u00e1gban. 1902 \u00e9s 1919 k\u00f6z\u00f6tt ir\u00e1ny\u00edtotta a cs\u00edki megyesz\u00e9khelyet polg\u00e1rmesterk\u00e9nt, sz\u00e1mos fejleszt\u00e9s k\u00f6t\u0151dik nev\u00e9hez. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1ni lemondott, \u00e9s Magyarorsz\u00e1gra t\u00e1vozott.@\nA kommunist\u00e1k \u00e1ltal meghurcolt M\u00e1rton \u00c1ron erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k a gimn\u00e1zium n\u00e9vad\u00f3ja. A cs\u00edkszeredai R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1ziumnak volt kiv\u00e1l\u00f3 di\u00e1kja 1911-1914 k\u00f6z\u00f6tt M\u00e1rton \u00c1ron Erd\u00e9ly k\u00e9s\u0151bbi p\u00fcsp\u00f6ke.\n&\nkozterkep.hu: Mik\u00f3 B\u00e1lint mellszobra|https:\/\/www.kozterkep.hu\/22834\/miko-balint-mellszobra#\nkozterkep.hu: Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly mellszobra|https:\/\/www.kozterkep.hu\/30216\/majlath-gusztav-karoly-mellszobra#\nkozterkep.hu: \u00dajfalusi Jen\u0151 mellszobra|https:\/\/www.kozterkep.hu\/30217\/ujfalusi-jeno-mellszobra#\nkozterkep.hu: M\u00e1rton \u00c1ron mellszobor|https:\/\/www.kozterkep.hu\/28627\/marton-aron-mellszobor","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}