exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Magyarország
Zászló
Fogaras Zászló

Fogaras

Făgăraș
Fogaras
Román:
Făgăraș
Német:
Fugreschmarkt
Fogaras
Johan Kessler, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Vármegye:
Fogaras
Ország:
Románia
Megye:
Brassó
Folyó:
Olt
Tengerszint feletti magasság:
426 m
GPS koordináták:
45.844917, 24.974375
Google térkép:
Népesség
Népesség:
30e
Magyarok aránya:
3.44%
Népesség 1910-ben
Összesen 6579
Magyarok 51.03%
Németek 15.25%
Oláhok 33.04%
Címer
ROU BV Fagaras CoA1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Utilizator:Alex:D, Public domain, via Wikimedia Commons

A város első számú nevezetessége az Olt partján fekvő vára. Erdélyben a nomád pásztorkodó oláh nép ezen a környéken telepedett meg először, valamikor a 12. század végén. Első várát, amely még fából készült, a 14. század elején Kán László erdélyi vajda, tartományúr építtette. A Mohácsi csatát követő kettős királyválasztást követően I Ferdinánd Majláth Istvánnak adta a vár fele részét, amiért az II. Lajos Pozsonyban őrzött kincseivel hozzá pártolt. Majláth István később átpártolt Szapolyai Jánoshoz, hogy megszerezze a vár másik felét is, amit végül házasság útján szerzett meg. János király Majláth Istvánt erdélyi vajdává nevezte ki. Az ő vezetésével számoltak le 1534-ben Magyarország János királyt eláruló kormányzójával, a velencei kalandor Lodovico Grittivel. Majláth István építtette meg a kővárat a favár lebontásával. Majláth később összeesküvést szőtt János király ellen, amiért halálra ítélték. Török Bálintnak kellett volna kiostromolni Fogarasból, de ő nem volt rá hajlandó, mivel régi barátok voltak. 1541-ben végül török csapatok csalták ki a várból, Konstantinápolyba vitték és a Héttoronyba zárták, ahol Török Bálinttal együtt elhunyt. Ezután a vár Bekes Gáspárhoz került, akitől 1573-ban kétheti ostrommal foglalta el Bárhory István fejedelem, aki ellen a Habsburgok uszítására fellázadt. 1599-ben az Erdélyre törő Mihály vajda foglalta el rövid időre. A későbbiekben Fogaras fejedelmi birtok lett, amit a fejedelmek feleségeinek engedtek át. Bethlen Gábor olasz mesterrel alakíttatta át. Az erdélyi rendek képviselői itt írták alá a fogarasi deklarációt, amelyben elszakadtak a Portától és a Habsburg császár oltalma alá helyezték Erdélyt, és az 1691-es fogarasi országgyűlésen hirdették ki a Diploma Leopoldinumot. 1878-ban a város Fogaras vármegye székhelye lett, amit 1950-ben Brassó megyébe olvasztottak.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1222
Először említették írott források az oláhok jelenlétét Erdélyben. II. András az általa 1211-ben a Barcaságba betelepített Német Lovagrendnek szabad sószállítást engedélyezett, és felmentette őket a vámfizetés alól a székelyek és a vlachok földjén (terra Blaccorum). Ez utóbbi a történészek szerint a mai Fogaras környékén volt, vagyis itt telepedett meg először a nomád pásztorkodó oláh nép először Erdélyben.
1231
Fogaras neve először tűnt fel az erdélyi káptalan egy oklevelében.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241 után
A tatárjárás során kipusztult lakosság helyére Fogaras vidékére Havasalföldről érkező oláhok telepedtek le.
1291
Először említették Fogros alakban. Ugrin mester pert indított III. András előtt őseitől örökölt birtokai visszaszerzésére, aminek eredményeként a király visszaadta neki Fogarast, de várat ekkor sem említettek. További névváltozatok: Fogaras (1369, 1556), oppidum Fugrasch (1413), Fogarasum, Fogarasch (1600). A név eredetére nézve több feltételezés létezik. Egyik magyarázat szerint Fogaras neve a magyar fogoly madárnév nyelvjárási fogor változatából származik. Más feltételezés szerint a Fogaras folyótól kapta nevét, amely a besenyő „Fagar šu”-ból jön = kőris(fás) víz.
1290 körül
A román néphit szerint Radu Vajda, vagy Fekete Vajda (Radu Negru) Fogarasról érkezve többedmagával megalapította a Havasalföldi Fejedelemséget. A legenda először a 17. században tűnt fel és valószínűleg I. Raduval tévesztik össze, aki 1377-től 1383-ig volt havasalföldi vajda. A valóságban Havasalföld először 1330-ban vált függetlené, amikor I. Basarab egy szűk szorosban sikeresen rajtaütött Károly Róbert seregén, aki a hozzá hűtlenné vált vajda székhelyének elfoglalása után visszatérőben volt Magyarországra. A románoknál a mai napig hivatalos álláspont, hogy Erdélyből, Magyarország területéről kolonizálták Havasalföldet. Ebben az esetben azonban katolikusoknak kellene lenniük. A valóságban azonban a Balkán felől érkeztek Havasalföldre, aztán Erdélybe, amit egységes ortodox vallásuk is bizonyít.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1310 körül
Várát Kán László erdélyi vajda építtette. Ez egy fából készült erősség volt. Mások szerint a vár alapjait még 1227 és 1233 között a Csák nemzetség Újlaki ágából származó I. Bás comes unokaöccse, Pós (Pous) mester rakta le.
1369
Nagy Lajos a fogarasi királyi uradalmat vazallusának, I. Vladislav havasalföldi fejedelemnek adta, de továbbra is a Magyar Királyság része maradt.
1456 tavasza
II. Vladislav havasalföldi fejedelem betört Erdélybe és elfoglalta Fogarast és keményen fellépett a környékbeli szászok ellen, azzal az ürüggyel, hogy az ortodox lakosságot erőszakosan katolikus hitre térítik.
1464
Hunyadi Mátyás visszavette Fogarast a havasalföldi fejedelmektől, és vingárti Geréb Jánosnak, a későbbi erdélyi vajdának adta. Geréb János Szilágyi Erzsébet Zsófia nevű testvérének férje volt.
15. század vége
Corvin János birtoka lett.
1505
Corvin János halála után II. Ulászló Bornemisza Jánosnak adományozta. Bornemissza Tomori Pált nevezte ki várnagynak. Tomori Pál vezetésével 1523-ban még győzelmet arattak a török felett, de 1526. augusztus 29-én a mohácsi síkon a magyar seregek vezéreként esett el.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1527
Ferdinánd Majláth Istvánnak adta a vár fele részét, amiért az II. Lajos Pozsonyban őrzött kincseivel hozzá pártolt. A vár másik felét Nádasdy Tamás kapta meg.
1528
Majláth István Szapolyaihoz pártolt, hogy megszerezze a vár másik felét is.
1530
Majláth István feleségül vette Nádasdy Tamás országbíró húgát, Annát, akinek javára 1532-ben Nádasdy Tamás lemondott Fogarasról.
1534
Lodovico Gritti kormányzó meggyilkoltatta Czibak Imre váradi püspököt és fejét elküldte a brassói ferences papoknak. Nemesi ellenállás bontakozott ki Gritti ellen, aminek élére Majláth István állt.
1534
Majláth István erdélyi vajda lett.
1534. szeptember
Lodovico Gritti Magyarország kormányzója Majláth István erdélyi vajda, Szapolyai és a havasalföldi vajda serege elől Medgyes várába menekült. A felmentésére küldött a Péter moldvai vajda is az ostromlókhoz csatlakozott. A vár elestével Gritti a moldvai táborba szökött, de innen kiadták a magyaroknak és Majláth István parancsára Medgyes várában szeptember 29-én lefejezték. A törökök kegyenceként érkezett Magyarországra 1529-ben a velencei szerencselovag Lodovico Gritti, aki hamarosan elérte, hogy Szapolyai Magyarország kormányzójává nevezze ki. Gritti harácsolásával, a királyét is elhomályosító udvartartásával, fosztogatásaival és azzal, hogy még Ferdinánddal is meg próbált lepaktálni végül mindenkit maga ellen fordított.
1535-1540
Majláth István lebontatta Fogaras fából épült várát és helyébe kőből és téglából magas falakkal és vizesárkokkal körbevett kétemeletes várat építtetett.
1539
Majláth István Balassa Imrével és Kendy Ferenccel János király ellen szövetkezett.
1540
A tordai országgyűlésen Majláth Istvánt halálra ítélték és javait elkobzásáról döntöttek, de nem tudtak neki érvényt szerezni. Török Bálintnak kellett volna ostrom alá venni Fogarast, de ő nem bocsátkozott harcba, mivel régi barátok voltak Majláthhal. János király halála után Majláth István fejedelem kívánt lenni, de a törökök nem támogatták.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1541
Török és moldvai csapatok zárták körül Fogarast. Majláth Istvánt csellel kicsalogatták és elfogták. Konstantinápolyba vitték és a Héttoronyba zárták. Ezután Buda elfoglalásakor a szultán táborába látogató fegyvertelen Török Bálintot is elfogták és őt is a Héttoronyba zárták. Ott is haltak meg 1550-ben.
1558
Majláth István özvegye, Nádasdy Anna új adományt kapott Fogarasra Izabella királynőtől. Halála után fiáé, Majláth Gáboré lett.
1566
Bekes Gáspár elhitette Majláth Gáborral, hogy János Zsigmond át akarja őt adni a töröknek, ezért augusztus 6-án eladta Fogarast 30.000 forintért János Zsigmondnak és Felső-Magyarországra költözött.
1567
János Zsigmond 30.000 forintért elzálogosította Fogarast Bekes Gáspárnak.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1571. május 25.
II. János magyar király halálát követően az erdélyi – többségében protestáns rendek- Báthory István római katolikus főurat választották meg Erdély fejedelmének. I. Habsburg Miksa azonban nem nyugodott bele abba, hogy az erdélyi rendek szabadon választják meg az ország fejedelmét, ezért ígérgetéssel rávette Bekes Gáspár unitárius vallású főurat, hogy lázadjon fel Báthory ellen.
1573. október
Báthory István seregei két heti ostrommal bevették Fogaras várát, de Bekes Gáspár Bécsbe tudott szökni. Ezután Báthory István birtoka lett, aki a várat kijavíttatta.
1575. június
Bekes Gáspár császári támogatással visszatért Erdélybe, de július 9-én a kerelőszentpáli csatában végleg vereséget szenvedett Báthory István fejedelemtől, és Lengyelországba menekült. Ez a győzelem biztosította az Erdélyi Fejedelemség függetlenségét a Habsburg Birodalomtól. 1576-ban Báthory István lengyel király lett, ezután Bekes Gáspár az ő lovassági parancsnokaként szolgált.
1576-1581
Báthory Kristóf, mint vajda kormányozta Erdélyt a lengyel királlyá választott Báthory István nevében.
1588
Báthory Kristóf fia Zsigmond nagykorú lett és Erdély fejedelme lett.
1588-1594
Báthory Boldizsár, Báthory Zsigmond fejedelem unokatestvére lakott a várban, a palota déli szárnyán ő alakíttatta ki a kettős árkádsort.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több...
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1593
A 15 éves háború kezdetén Báthory Zsigmond fejedelem szakított a Portával és a Habsburgokhoz pártolt, de a rendek nem támogatták.
1594
Báthory Zsigmond lemondott a fejedelemségről Báthory Boldizsár javára, de hamarosan Bocskai István unszolására visszatért, visszavette a hatalmat és Báthory Boldizsárt többedmagával meggyilkoltatta.
1595
Báthory Zsigmond Fogaras várát a Habsburg-házból választott feleségének, Mária Krisztiena főhercegnőnek kötötte le hitbér fejében.
1599
Báthory Zsigmond ismét lemondott a fejedelemségről, és ez alkalommal Báthory András bíborost, Boldizsár testvérét hívta meg lengyel földről. Báthory András vissza akarta téríteni Erdélyt a török hűségére, de nem fogadták el sem a szászok, sem a székelyek, és nem támogatták sem a Habsburgok, sem a törökök.
1599. október 17.
II. Mihály havasalföldi vajda Rudolf császár felbujtására a Bodza-szoroson betört Erdélybe. Október 25-én elfoglalta Fogarast és a feleségének, Stancának adta.
1599. október 28.
Mihály vajda a székelyek segítségével Sellenberknél legyőzte Báthory András erdélyi fejedelem seregét. A Moldva felé menekülő fejedelmet Csíkszentdomonkos határában egy székely lófő, Balázs Mihály gyilkolta meg egy fokossal.
1599
Vitéz Mihály mint Erdély Rudolf által kinevezett helytartója átvette a hatalmat. Véres önkényuralmat vezetett be. A vezető tisztségekbe román bojárokat állított, teljesen kifosztotta a kincstárat, fizetetlen zsoldosait pedig Erdély-szerte gyilkoltak és fosztogattak. Az oláh parasztság is felkelt és irtóhadjáratot kezdett a magyar és szász lakosság ellen. Mihály vajda elfoglalta Moldvát is, ezért a románok az első "nagy egyesítőként" tekintenek rá, azonban hatalmát csak bitorolta az akkor még magyar többségű Erdélyben.
1600. szeptember 18.
A miriszlói csatában legyőzte és elűzte Mihály vajdát az ellene fellázadt Báthory Zsigmond vezette erdélyi nemesség Basta császári generális seregével kiegészülve. A rendek Fogarast Csáky István országos főkapitánynak adományozták. A következő év elején az erdélyi rendek szakítottak a császárral és Báthory Zsigmondot fejedelemmé választották.
1601. augusztus 3.
A goroszlói csatában Basta császári tábornok és Mihály vajda egyesített serege legyőzték Báthory Zsigmond erdélyi seregét. Mihály vajda serege ezután felgyújtotta és kirabolta Tordát, Nagyenyedet és Gyulafehérvárt, ahol kifosztották nagyjaink sírjait is, és mindenfelé vadállati módon kegyetlenkedtek. Ezután augusztus 19-én Basta zsoldosaival megölette a sok bajt okozó Mihály vajdát, és Erdélyben maga is rémuralmat vezetett be, zsoldosai szabadon garázdálkodtak.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605
Bocskai István fejedelemsége idején az erdélyi fővezér, Gyulaffy László közeledtére a vár német őrsége fellázadt, és feladták a várat. Ettől kezdve Fogaras fejedelmi birtok lett, amit a fejedelmek feleségeinek engedtek át.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1623
Bethlen Gábor Agostino Serena olasz mesterrel átalakíttatta a várat, majd 1626-ban második feleségének, Brandenburgi Katalinnak adományozta.
1630
Brandenburgi Katalin eladta a fejedelemmé választott I. Rákóczi Györgynek, aki feleségének, Lorántffy Zsuzsannának engedte át.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1652
Itt halt meg Rákóczi Zsigmond székely generális, I. Rákóczi György fia.
1657
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony román nyelvű iskolát alapított „Isten dicsőségére és az oláh nemzetnek épületekre.”
1657
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem X. Károly Gusztáv svéd királlyal szövetkezve hadjáratot indított Lengyelország ellen. A célja a lengyel korona megszerzése volt annak érdekében, hogy egyesítse a lengyel, magyar és román erőket a török ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. Rákóczi György Krakkót, majd Varsót is elfoglalta. Ezután a svéd király magára hagyta. A bosszúálló lengyelek betörtek Észak-Erdélybe, felégették a védtelen falvakat, templomokat, kastélyokat romboltak le. Hamarosan török és tatár hadak bosszúhadjárata súlytott le Erdélyre, mivel a fejedelem a szultán tiltása ellenére indította el lengyel hadjáratát.
1658
A tatárok végigdúlták Erdélyt és Köprülü Mehmed török nagyvezír elfoglalta Jenő várát. Az erdélyi rendek Barcsay Ákost küldték a nagyvezérhez, hogy az könyörüljön meg rajtuk. A nagyvezér cserébe az éves adó 15 ezer forintról 40 ezer forintra emelését és Lugos és Karánsebes átengedését szabta feltételül. A követek elfogadták a feltételeket, és Barcsay Ákos szeptember 14-én fejedelmi kinevezést kapott. Ez volt az ára annak, hogy a törökök kivonuljanak Erdélyből.
1659
II. Rákóczi György visszatért Erdélybe és Szebenbe szorította Barcsay Ákost és ostrom alá vette.
1660. május 22.
A szászfenesi csatában Szejdi Ahmed budai pasa legyőzte I. Rákóczi Györgyöt, aki életét vesztette. A tatár hadak másodszor is végigdúlták Erdélyt.
1660
Kemény János, II. Rákóczi György egykori vezére, ostrom alá vette Fogaras várát, amit Barcsay Ákos fejedelem testvére, András védett. A fejedelem utasítására feladta a várat, ennek ellenére május 16-án Kemény János felakasztatta, amiatt, mert az a törökkel akart szövetkezni.
1660 november
Kemény János Örményesnél legyőzte a fejedelem másik testvére, Gáspár vezette seregét, aki elesett a csatában. Ezután december 31-én Barcsay Ákos lemondott a fejedelemségről. 1661-ben Kemény János elfogatta és meggyilkoltatta Barcsay Ákost.
1661
Ali pasa bevonult Erdélybe, miután az április 23-ai besztercei országgyűlés kimondta Erdély elszakadását a Portától és I. Lipót védelme alá helyezte magát. Szeptember 14-én Ali pasa Marosvásárhelyen az országgyűléssel fejedelemmé választatta Apafi Mihályt.
1661
Kücsük Mehmed pasa vezetésével a törökök megostromolták. 15 nap után Kemény Jánost szolgáló kapitánya, Bethlen Gergely feladta a várat.
1662. január 23.
A leváltott Kemény János fejedelmet, miután a császáriak cserben hagyták, Nagyszőlősnél (Segesvár mellett) a törökök legyőzték, ahol el is esett.
1663
I. Apafi Mihály fejedelem feleségének, Bornemissza Annának adományozta. A fejedelem uralkodása alatt 10 alkalommal tartott itt országgyűlést.
1664
A szentgotthárdi győzelem és a szégyenteljes vasvári béke
Több...
1664
A császári sereg a szentgotthárdi csatában jelentős győzelmet aratott a török felett. I. Lipót császár ennek ellenére Vasváron 20 évre szóló békét kötött a törökökkel olyan feltételek mellett, mintha a törökök győztek volna. Ez hatalmas felháborodást keltett Európában, és a magyar nemesség körében, akik az ország felszabadítását várták a győzelem után. A korábban Habsburg-hű katolikus főnemesek szervezkedni kezdtek a császár ellen, ez volt az úgynevezett Wesselényi-féle összeesküvés. 1668-ban XIV. Lajos francia király a spanyol-francia háború végeztével kihátrált az összeesküvés támogatása mögül, és a törökök támogatását sem szerezték meg.
1671
A Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése
Több...
1671
A Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése után a fő szervezőket, Zrínyi Pétert, Nádasdy Ferencet és Frangepán Ferencet kivégezték. Wesselényi Ferenc még 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés részét képező horvátországi felkelést 1670-ben a Habsburgok vérbe fojtották.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1675. április 28
Itt kötötték meg a fogarasi szerződést, melyben a lengyel és a francia király a kurucok megsegítésére vállalt kötelezettséget, a szerződést a törökellenes háború miatt nem hajtották végre.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1685. február 22.
Az itteni országgyűlésen emeltek hűtlenségi vádat Thököly Imre ellen, és döntöttek birtokainak elkobzásáról.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1688. május 9
Az erdélyi rendek képviselői itt írták alá a fogarasi deklarációt, amelyben elszakadtak a Portától és I. Lipót császár és utódja, I. József oltalma alá helyezték Erdélyt, és az 1691-es fogarasi országgyűlésen hirdették ki a Diploma Leopoldinumot.
1690. április 15.
Itt halt meg I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem. A várat fia, II. Apafi Mihály örökölte. Az ő halálával a vár kincstári birtokba került.
1690. augusztus 21.
Thököly Imre török és oláh segédhadakkal átkelt a havasokon és hátba támadva megverte Heisler császári seregét.
1690. szeptember 21.
Erdélyben a nemesség csatlakozott Thökölyhez és Szebenben Erdély fejedelmének választották meg. Ezután Castelli és Heisler egyesített seregei kiszorították Erdélyből.
1690
Erdély egyesülése a Magyar Királysággal és autonómiája
Több...
1690
Az I. Lipót császár által kiadott Diploma Leopoldinum szerint Erdély újra a Magyar Királyság része lett és érvényben maradt a magyar jog is. A magyar, székely és szász nemzet a belügyeit önállóan igazgatta, és a vallásszabadság is megmaradt. Erdély Habsburg Birodalomba való beolvasztását az akadályozta meg, hogy 1690-ben török segítséggel Thököly Imrét átmenetileg erdélyi fejedelemmé választották.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703-1711
Császári őrség ült benne, a kurucok nem tudták elfoglalni.
1713
II. Apafi Mihály halálával kincstári birtok lett. A fogarasi uradalmat egy ideig a görögkatolikus püspökség kapta.
1762
Mária Terézia a fogarasi uradalmat a Szász Universitasnak zálogosította el 80.000 forintért 99 évre.
1715–1740
Templom épült.
1759. július 29.
"Árva" Bethlen Kata elhunyt Fogarason. Az egyik legjelentősebb barokk írónő volt. Bethlen Sámuel Kis-Küküllő vármegye főispánjának negyedik gyermeke volt. Második férje 1732-es halálától kezdve nevezte magát "árvának". Támogatta az erdélyi magyar református egyházközségeket és iskolákat. Könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyta. A fogarasi református templomban temették el, ami őrzi sárga selyemből készült menyasszonyi ruháját és fátylát.
1782
II. József császár lefoglalta a szász nemzet vagyonát, és a fogarasi uradalmat haszonbérbe adta nekik.
1784
Az újonnan alakított három erdélyi kerület egyike Fogaras székhellyel működött.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1852
A várost a szebeni kerülethez csatolták.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1878
Fogaras vármegye székhelye lett.
1898
Megnyílt a főgimnázium.
1892–1910 közt
A város képviselője volt Mikszáth Kálmán, akinek érdeme, hogy 1909-ben Alpár Ignác tervei szerint felépült a gimnázium épülete. A gimnáziumban 1908-tól 1911-ig Babits Mihály is tanított.
1910
A város 6,579 lakosából 3357 magyar, 2174 román and 1003 német volt.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918-tól
1922-ig 197.000 magyar kényszerült elhagyni a román megszállás alá került országrészt. 1939-ig további 169.000 magyar hagyta el Erdélyt, főleg arisztokraták, értelmiségiek, és jelentős számban földművesek is. Nagyobb részük Magyarországra költözött. A román megszállás előtt 1.662.000 magyar élt Erdélyben, a lakosság 32 százaléka.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1948-1960
A várát a kommunisták börtönként használták politikai foglyok számára. 165 fogoly lelte itt halálát.
1950
Megszüntették Fogaras megyét, területét Brassó megyéhez csatolták.
1950-es évektől
Erdélybe Moldvából 800 ezer románt telepítettek be, de sokan érkeztek Havasalföldről is. A cél a városok elrománosítása, illetve a magyar etnikai tömbök fellazítása volt. Míg korábban csak néhány kisvárosban volt román többség, ezt mára sikerült megfordítaniuk.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Várak
Fogaras vára
Cetatea Făgăraș
Fogaras vára
Zsolt deak, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Állapot:
Felújított / Jó
Belépés:
Díjköteles
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Templomok, vallási épületek
Szentháromság ferences templom és kolostor
Biserica și Mănăstirea Franciscană
Fagaras Manastirea franciscana (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság ferences templom és kolostor
Története

A város középkori gótikus templomát, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A katolikus hitélet csak a 18. században éledt fel, mert a várkapitány még 1678-ban szigorú tilalmat rendelt el Apafi utasítására, amely tilalom szerint katolikus pap vagy szerzetes nem végezhetett szentmisét.

1687 után, amikor a várba katonaőrség került, megérkezett az első katonalelkész is P. Melsing Atanáz ferences személyében, akit Antalffi János erdélyi püspök 1725. április 15-én felhatalmazott arra, hogy a lelkészi teendőket végezze. 1735-ben Boér József nemesi kúriáját a ferenceseknek adományozta. Ezen a kúrián és hozzá tartozó telken épült fel a ferencesek temploma a kolostorral együtt 1737-ben. 1760-ban az egész városban tűz pusztított, amikor a templom és kolostor is porrá égett. 1761–1780-ban építettek új templomot és kolostort.

1951-ben a ferenceseket bezárták vagy kényszerlakhelyre vitték. 1951-től 1972-ig egyházmegyei papok vezették a plébániát. 1972–1997 között ismét ferencesek működtek Fogarason. 1997. augusztus 1-jétől a ferencesek átadták a templomot és kolostort a gyulafehérvári főegyházmegyének.

A fogarasi elemi iskolát 1747-ben alapították P. Kapp Sámuel házfőnöksége alatt, amelyet a ferencesek vezettek. Ez az iskola eleinte a barátok által bérelt házban működött, majd 1884–85-ben a ferences rendház, valamint a szülők anyagi támogatásával felépült az új elemi iskola, amit P. Simon Jenő házfőnök áldott meg 1885. november 29-én. 1948-ban államosították. 2004. április 5. óta ismét az egyházközség tulajdonában van. Jelenleg román nyelvű óvoda működik benne.

A kolostorban magyar nyelvű óvoda és egy hároméves posztliceális kórházi betegápoló iskola működik.

A régi berendezésből maradt fenn a főoltár. A szószék fölött Szent Mihály főangyal aranyozott szobra látható. Az orgona 1895-ben készült. A kolostor belső udvarán két napóra mutatja az időt reggel 8-tól délután háromig.

Református templom
Biserica Reformată
Fagaras Biserica reformata
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

A város középkori gótikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, később a protestánsok kezére került. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A templomot 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból. A reformátusok 1712-ben kezdtek hozzá az új templom építéséhez, amelynek költségeihez II. Apafi Mihály (Bethlen Kata férje), több erdélyi református nemesi család és Constantin Brâncoveanu havasalföldi fejedelem is hozzájárult. A szakirodalom szerint az építkezés 1715-ben fejeződött be, de az egyházközség iratai szerint a torony csak 1724-ben készült el. 1750-ben a templomot tűzvész károsította; helyreállítására 1757–1758-ban került sor Bethlen Kata támogatásával. Bethlen Kata a templomszentelés évében, 1759. július 29-én hunyt el, és a templom tornya előtt helyezték örök nyugalomra. Az ő saját kézzel vart menyasszonyi ruhája díszíti az úr asztalát. 1768-ban a tornyot egy szinttel megemelték, és ekkor kapta az óraszerkezetet is. 1872-ben kijavították toronysisakot, 1886 körül elkészült a templom orgonája, és átalakították a templom belsejét. A berendezések zöme a 19. század végén készült. Minden év november 25-én, Katalin napján ünnepi megemlékezést tart a helyi magyar közösség Árva Bethlen Kata tiszteletére.

Evangélikus templom
Biserica Evanghelică
RO BV Biserica evanghelica din Fagaras (78)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

A város középkori gótikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondozásában állt, később a protestánsok kezére került. A középkori katolikus lakosság két részre oszlott: a szászok lutheránusok, a magyarok reformátusok lettek. A templomot közösen használták 1666-ig, amikor Apafi Mihály kitiltotta a lutheránus papot. A templomot 1704-ben Rabutin császári generális lövette rommá a várból.

Az új evangélikus templom 1843-ban egy régi templom helyén épült Andreas Wellmann evangélikus lelkipásztor idején Carl von Brukenthal, Fogaras körzet kapitánya támogatásával. A templom klasszicista jegyeket visel. Az oltár, a szószék, a keresztelőmedence és Pál apostol szobra az előző templomból származik. Az 1780-ból származó orgona és egy 1766-ból származó asztal a felméri templomból került ide.

Unitárius templom
Fagaras Zona istorica (6)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
unitárius
Felkeres
Unitárius templom
Története

1910 és 1912 között erdélyi szecessziós stílusban építettek Pákey Lajos (1853–1921) tervei alapján.

Szent Miklós ortodox (volt görög katolikus) templom
Biserica Sfântul Nicolae
Fagaras Biserica Brancoveanu
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Szent Miklós ortodox (volt görög katolikus) templom
Története

1697–1698 között Constantin Brâncoveanu a mogosoaiai palotája kápolnájának mintájára építtette.

Szentháromság ortodox templom
Biserica Ortodoxa Romana Sfânta Treime
Fagaras Biserica Sf.Treime
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Szentháromság ortodox templom
Története

1783–1791 között épült.

Zsinagóga
Sinagoga
Fagaras Zona istorica (3)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
elhagyatott
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

1858-ban épült.

Középületek
Volt vármegyeháza
Poliția
Poliția Făgăraș 02
Strainu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
csendőrség / rendőrség
Felkeres
Volt vármegyeháza
Története

Kulturális létesítmények
Egykori Magyar Királyi Állami Főgimnázium
Colegiul Național Radu Negru
Zona Morii la liceul Radu Negru
Strainu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Egykori Magyar Királyi Állami Főgimnázium
Története

1892 és 1910 között Mikszáth Kálmán volt Fogaras képviselője. Az ő kezdeményezésére épült a Magyar Királyi Állami Főgimnázium, mely intézményben később három éven át tanított Babits Mihály. A házról melyben egykor Babits Mihály lakott, a jelenlegi tulajdonos eltávolította az emléktáblát. Egyedül Mikszáth emléktáblája van még mindig a helyén.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Egykori Mercur Szálloda
RO BV Fagaras centru vechi
Daniel Predoiu at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Mercur Szálloda
Története

A hotelnek, étteremnek, kávéháznak is otthont adó épület város társasági központja is volt, az emeletén működött a fogarasi kaszinó. A téren üzemelt egykor a Chiba cukrászda is, amely Babits Mihály kedvenc helye volt a városban.

Egykori Háner Szálloda
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Háner Szálloda
Története

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"45.8449170000","long":"24.9743750000"},"townlink":"fogaras-fagaras","town":{"townId":78,"active":1,"name_HU":"Fogaras","name_LO":"F\u0103g\u0103ra\u0219","name_GE":"Fugreschmarkt","name_LT":"","seolink":"fogaras-fagaras","listorder":32,"oldcounty":39,"country":4,"division":22,"altitude":"426","gps_lat":"45.8449170000","gps_long":"24.9743750000","population":30,"hungarian_2011":3.44,"population_1910":6579,"hungarian_1910":51.03,"german_1910":15.25,"slovak_1910":0,"romanian_1910":33.04,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Johan Kessler, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_vara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cetatea F\u0103g\u0103ra\u0219 vara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_vara.jpg\/512px-Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_vara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_vara.jpg\u0022\u003EJohan Kessler\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"Fogarasf\u00f6ld","river":"Olt","description":"A v\u00e1ros els\u0151 sz\u00e1m\u00fa nevezetess\u00e9ge az Olt partj\u00e1n fekv\u0151 v\u00e1ra. Erd\u00e9lyben a nom\u00e1d p\u00e1sztorkod\u00f3 ol\u00e1h n\u00e9p ezen a k\u00f6rny\u00e9ken telepedett meg el\u0151sz\u00f6r, valamikor a 12. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n. Els\u0151 v\u00e1r\u00e1t, amely m\u00e9g f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9n K\u00e1n L\u00e1szl\u00f3 erd\u00e9lyi vajda, tartom\u00e1ny\u00far \u00e9p\u00edttette. A Moh\u00e1csi csat\u00e1t k\u00f6vet\u0151 kett\u0151s kir\u00e1lyv\u00e1laszt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en I Ferdin\u00e1nd Majl\u00e1th Istv\u00e1nnak adta a v\u00e1r fele r\u00e9sz\u00e9t, ami\u00e9rt az II. Lajos Pozsonyban \u0151rz\u00f6tt kincseivel hozz\u00e1 p\u00e1rtolt. Majl\u00e1th Istv\u00e1n k\u00e9s\u0151bb \u00e1tp\u00e1rtolt Szapolyai J\u00e1noshoz, hogy megszerezze a v\u00e1r m\u00e1sik fel\u00e9t is, amit v\u00e9g\u00fcl h\u00e1zass\u00e1g \u00fatj\u00e1n szerzett meg. J\u00e1nos kir\u00e1ly Majl\u00e1th Istv\u00e1nt erd\u00e9lyi vajd\u00e1v\u00e1 nevezte ki. Az \u0151 vezet\u00e9s\u00e9vel sz\u00e1moltak le 1534-ben Magyarorsz\u00e1g J\u00e1nos kir\u00e1lyt el\u00e1rul\u00f3 korm\u00e1nyz\u00f3j\u00e1val, a velencei kalandor Lodovico Grittivel. Majl\u00e1th Istv\u00e1n \u00e9p\u00edttette meg a k\u0151v\u00e1rat a fav\u00e1r lebont\u00e1s\u00e1val. Majl\u00e1th k\u00e9s\u0151bb \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9st sz\u0151tt J\u00e1nos kir\u00e1ly ellen, ami\u00e9rt hal\u00e1lra \u00edt\u00e9lt\u00e9k. T\u00f6r\u00f6k B\u00e1lintnak kellett volna kiostromolni Fogarasb\u00f3l, de \u0151 nem volt r\u00e1 hajland\u00f3, mivel r\u00e9gi bar\u00e1tok voltak. 1541-ben v\u00e9g\u00fcl t\u00f6r\u00f6k csapatok csalt\u00e1k ki a v\u00e1rb\u00f3l, Konstantin\u00e1polyba vitt\u00e9k \u00e9s a H\u00e9ttoronyba z\u00e1rt\u00e1k, ahol T\u00f6r\u00f6k B\u00e1linttal egy\u00fctt elhunyt. Ezut\u00e1n a v\u00e1r Bekes G\u00e1sp\u00e1rhoz ker\u00fclt, akit\u0151l 1573-ban k\u00e9theti ostrommal foglalta el B\u00e1rhory Istv\u00e1n fejedelem, aki ellen a Habsburgok usz\u00edt\u00e1s\u00e1ra fell\u00e1zadt. 1599-ben az Erd\u00e9lyre t\u00f6r\u0151 Mih\u00e1ly vajda foglalta el r\u00f6vid id\u0151re. A k\u00e9s\u0151bbiekben Fogaras fejedelmi birtok lett, amit a fejedelmek feles\u00e9geinek engedtek \u00e1t. Bethlen G\u00e1bor olasz mesterrel alak\u00edttatta \u00e1t. Az erd\u00e9lyi rendek k\u00e9pvisel\u0151i itt \u00edrt\u00e1k al\u00e1 a fogarasi deklar\u00e1ci\u00f3t, amelyben elszakadtak a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s a Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r oltalma al\u00e1 helyezt\u00e9k Erd\u00e9lyt, \u00e9s az 1691-es fogarasi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen hirdett\u00e9k ki a Diploma Leopoldinumot. 1878-ban a v\u00e1ros Fogaras v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett, amit 1950-ben Brass\u00f3 megy\u00e9be olvasztottak.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1222|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k \u00edrott forr\u00e1sok az ol\u00e1hok jelenl\u00e9t\u00e9t Erd\u00e9lyben. II. Andr\u00e1s az \u00e1ltala 1211-ben a Barcas\u00e1gba betelep\u00edtett N\u00e9met Lovagrendnek szabad s\u00f3sz\u00e1ll\u00edt\u00e1st enged\u00e9lyezett, \u00e9s felmentette \u0151ket a v\u00e1mfizet\u00e9s al\u00f3l a sz\u00e9kelyek \u00e9s a vlachok f\u00f6ldj\u00e9n (terra Blaccorum). Ez ut\u00f3bbi a t\u00f6rt\u00e9n\u00e9szek szerint a mai Fogaras k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n volt, vagyis itt telepedett meg el\u0151sz\u00f6r a nom\u00e1d p\u00e1sztorkod\u00f3 ol\u00e1h n\u00e9p el\u0151sz\u00f6r Erd\u00e9lyben.@1231|Fogaras neve el\u0151sz\u00f6r t\u0171nt fel az erd\u00e9lyi k\u00e1ptalan egy oklevel\u00e9ben.@#5|@1241 ut\u00e1n|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n kipusztult lakoss\u00e1g hely\u00e9re Fogaras vid\u00e9k\u00e9re Havasalf\u00f6ldr\u0151l \u00e9rkez\u0151 ol\u00e1hok telepedtek le.@1291|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k Fogros alakban. Ugrin mester pert ind\u00edtott III. Andr\u00e1s el\u0151tt \u0151seit\u0151l \u00f6r\u00f6k\u00f6lt birtokai visszaszerz\u00e9s\u00e9re, aminek eredm\u00e9nyek\u00e9nt a kir\u00e1ly visszaadta neki Fogarast, de v\u00e1rat ekkor sem eml\u00edtettek. Tov\u00e1bbi n\u00e9vv\u00e1ltozatok: Fogaras (1369, 1556), oppidum Fugrasch (1413), Fogarasum, Fogarasch (1600). A n\u00e9v eredet\u00e9re n\u00e9zve t\u00f6bb felt\u00e9telez\u00e9s l\u00e9tezik. Egyik magyar\u00e1zat szerint Fogaras neve a magyar fogoly mad\u00e1rn\u00e9v nyelvj\u00e1r\u00e1si fogor v\u00e1ltozat\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmazik. M\u00e1s felt\u00e9telez\u00e9s szerint a Fogaras foly\u00f3t\u00f3l kapta nev\u00e9t, amely a beseny\u0151 \u201eFagar \u0161u\u201d-b\u00f3l j\u00f6n = k\u0151ris(f\u00e1s) v\u00edz.@1290 k\u00f6r\u00fcl|A rom\u00e1n n\u00e9phit szerint Radu Vajda, vagy Fekete Vajda (Radu Negru) Fogarasr\u00f3l \u00e9rkezve t\u00f6bbedmag\u00e1val megalap\u00edtotta a Havasalf\u00f6ldi Fejedelems\u00e9get. A legenda el\u0151sz\u00f6r a 17. sz\u00e1zadban t\u0171nt fel \u00e9s val\u00f3sz\u00edn\u0171leg I. Raduval t\u00e9vesztik \u00f6ssze, aki 1377-t\u0151l 1383-ig volt havasalf\u00f6ldi vajda. A val\u00f3s\u00e1gban Havasalf\u00f6ld el\u0151sz\u00f6r 1330-ban v\u00e1lt f\u00fcggetlen\u00e9, amikor I. Basarab egy sz\u0171k szorosban sikeresen rajta\u00fct\u00f6tt K\u00e1roly R\u00f3bert sereg\u00e9n, aki a hozz\u00e1 h\u0171tlenn\u00e9 v\u00e1lt vajda sz\u00e9khely\u00e9nek elfoglal\u00e1sa ut\u00e1n visszat\u00e9r\u0151ben volt Magyarorsz\u00e1gra. A rom\u00e1nokn\u00e1l a mai napig hivatalos \u00e1ll\u00e1spont, hogy Erd\u00e9lyb\u0151l, Magyarorsz\u00e1g ter\u00fclet\u00e9r\u0151l koloniz\u00e1lt\u00e1k Havasalf\u00f6ldet. Ebben az esetben azonban katolikusoknak kellene lenni\u00fck. A val\u00f3s\u00e1gban azonban a Balk\u00e1n fel\u0151l \u00e9rkeztek Havasalf\u00f6ldre, azt\u00e1n Erd\u00e9lybe, amit egys\u00e9ges ortodox vall\u00e1suk is bizony\u00edt.@#6|@1310 k\u00f6r\u00fcl|V\u00e1r\u00e1t K\u00e1n L\u00e1szl\u00f3 erd\u00e9lyi vajda \u00e9p\u00edttette. Ez egy f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt er\u0151ss\u00e9g volt. M\u00e1sok szerint a v\u00e1r alapjait m\u00e9g 1227 \u00e9s 1233 k\u00f6z\u00f6tt a Cs\u00e1k nemzets\u00e9g \u00dajlaki \u00e1g\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 I. B\u00e1s comes unoka\u00f6ccse, P\u00f3s (Pous) mester rakta le.@1369|Nagy Lajos a fogarasi kir\u00e1lyi uradalmat vazallus\u00e1nak, I. Vladislav havasalf\u00f6ldi fejedelemnek adta, de tov\u00e1bbra is a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g r\u00e9sze maradt.@1456 tavasza|II. Vladislav havasalf\u00f6ldi fejedelem bet\u00f6rt Erd\u00e9lybe \u00e9s elfoglalta Fogarast \u00e9s kem\u00e9nyen fell\u00e9pett a k\u00f6rny\u00e9kbeli sz\u00e1szok ellen, azzal az \u00fcr\u00fcggyel, hogy az ortodox lakoss\u00e1got er\u0151szakosan katolikus hitre t\u00e9r\u00edtik.@1464|Hunyadi M\u00e1ty\u00e1s visszavette Fogarast a havasalf\u00f6ldi fejedelmekt\u0151l, \u00e9s ving\u00e1rti Ger\u00e9b J\u00e1nosnak, a k\u00e9s\u0151bbi erd\u00e9lyi vajd\u00e1nak adta. Ger\u00e9b J\u00e1nos Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet Zs\u00f3fia nev\u0171 testv\u00e9r\u00e9nek f\u00e9rje volt.@15. sz\u00e1zad v\u00e9ge|Corvin J\u00e1nos birtoka lett.@1505|Corvin J\u00e1nos hal\u00e1la ut\u00e1n II. Ul\u00e1szl\u00f3 Bornemisza J\u00e1nosnak adom\u00e1nyozta. Bornemissza Tomori P\u00e1lt nevezte ki v\u00e1rnagynak. Tomori P\u00e1l vezet\u00e9s\u00e9vel 1523-ban m\u00e9g gy\u0151zelmet arattak a t\u00f6r\u00f6k felett, de 1526. augusztus 29-\u00e9n a moh\u00e1csi s\u00edkon a magyar seregek vez\u00e9rek\u00e9nt esett el.@#8|@1527|Ferdin\u00e1nd Majl\u00e1th Istv\u00e1nnak adta a v\u00e1r fele r\u00e9sz\u00e9t, ami\u00e9rt az II. Lajos Pozsonyban \u0151rz\u00f6tt kincseivel hozz\u00e1 p\u00e1rtolt. A v\u00e1r m\u00e1sik fel\u00e9t N\u00e1dasdy Tam\u00e1s kapta meg.@1528|Majl\u00e1th Istv\u00e1n Szapolyaihoz p\u00e1rtolt, hogy megszerezze a v\u00e1r m\u00e1sik fel\u00e9t is.@1530|Majl\u00e1th Istv\u00e1n feles\u00e9g\u00fcl vette N\u00e1dasdy Tam\u00e1s orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3 h\u00fag\u00e1t, Ann\u00e1t, akinek jav\u00e1ra 1532-ben N\u00e1dasdy Tam\u00e1s lemondott Fogarasr\u00f3l.@1534|Lodovico Gritti korm\u00e1nyz\u00f3 meggyilkoltatta Czibak Imre v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t \u00e9s fej\u00e9t elk\u00fcldte a brass\u00f3i ferences papoknak. Nemesi ellen\u00e1ll\u00e1s bontakozott ki Gritti ellen, aminek \u00e9l\u00e9re Majl\u00e1th Istv\u00e1n \u00e1llt.@1534|Majl\u00e1th Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda lett.@1534. szeptember|Lodovico Gritti Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3ja Majl\u00e1th Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda, Szapolyai \u00e9s a havasalf\u00f6ldi vajda serege el\u0151l Medgyes v\u00e1r\u00e1ba menek\u00fclt. A felment\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt a P\u00e9ter moldvai vajda is az ostroml\u00f3khoz csatlakozott. A v\u00e1r elest\u00e9vel Gritti a moldvai t\u00e1borba sz\u00f6k\u00f6tt, de innen kiadt\u00e1k a magyaroknak \u00e9s Majl\u00e1th Istv\u00e1n parancs\u00e1ra Medgyes v\u00e1r\u00e1ban szeptember 29-\u00e9n lefejezt\u00e9k. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kegyencek\u00e9nt \u00e9rkezett Magyarorsz\u00e1gra 1529-ben a velencei szerencselovag Lodovico Gritti, aki hamarosan el\u00e9rte, hogy Szapolyai Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3j\u00e1v\u00e1 nevezze ki. Gritti har\u00e1csol\u00e1s\u00e1val, a kir\u00e1ly\u00e9t is elhom\u00e1lyos\u00edt\u00f3 udvartart\u00e1s\u00e1val, fosztogat\u00e1saival \u00e9s azzal, hogy m\u00e9g Ferdin\u00e1nddal is meg pr\u00f3b\u00e1lt lepakt\u00e1lni v\u00e9g\u00fcl mindenkit maga ellen ford\u00edtott.@1535-1540|Majl\u00e1th Istv\u00e1n lebontatta Fogaras f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt v\u00e1r\u00e1t \u00e9s hely\u00e9be k\u0151b\u0151l \u00e9s t\u00e9gl\u00e1b\u00f3l magas falakkal \u00e9s vizes\u00e1rkokkal k\u00f6rbevett k\u00e9temeletes v\u00e1rat \u00e9p\u00edttetett.@1539|Majl\u00e1th Istv\u00e1n Balassa Imr\u00e9vel \u00e9s Kendy Ferenccel J\u00e1nos kir\u00e1ly ellen sz\u00f6vetkezett.@1540|A tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen Majl\u00e1th Istv\u00e1nt hal\u00e1lra \u00edt\u00e9lt\u00e9k \u00e9s javait elkobz\u00e1s\u00e1r\u00f3l d\u00f6nt\u00f6ttek, de nem tudtak neki \u00e9rv\u00e9nyt szerezni. T\u00f6r\u00f6k B\u00e1lintnak kellett volna ostrom al\u00e1 venni Fogarast, de \u0151 nem bocs\u00e1tkozott harcba, mivel r\u00e9gi bar\u00e1tok voltak Majl\u00e1thhal. J\u00e1nos kir\u00e1ly hal\u00e1la ut\u00e1n Majl\u00e1th Istv\u00e1n fejedelem k\u00edv\u00e1nt lenni, de a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k nem t\u00e1mogatt\u00e1k.@#9|@1541|T\u00f6r\u00f6k \u00e9s moldvai csapatok z\u00e1rt\u00e1k k\u00f6r\u00fcl Fogarast. Majl\u00e1th Istv\u00e1nt csellel kicsalogatt\u00e1k \u00e9s elfogt\u00e1k. Konstantin\u00e1polyba vitt\u00e9k \u00e9s a H\u00e9ttoronyba z\u00e1rt\u00e1k. Ezut\u00e1n Buda elfoglal\u00e1sakor a szult\u00e1n t\u00e1bor\u00e1ba l\u00e1togat\u00f3 fegyvertelen T\u00f6r\u00f6k B\u00e1lintot is elfogt\u00e1k \u00e9s \u0151t is a H\u00e9ttoronyba z\u00e1rt\u00e1k. Ott is haltak meg 1550-ben.@1558|Majl\u00e1th Istv\u00e1n \u00f6zvegye, N\u00e1dasdy Anna \u00faj adom\u00e1nyt kapott Fogarasra Izabella kir\u00e1lyn\u0151t\u0151l. Hal\u00e1la ut\u00e1n fi\u00e1\u00e9, Majl\u00e1th G\u00e1bor\u00e9 lett.@1566|Bekes G\u00e1sp\u00e1r elhitette Majl\u00e1th G\u00e1borral, hogy J\u00e1nos Zsigmond \u00e1t akarja \u0151t adni a t\u00f6r\u00f6knek, ez\u00e9rt augusztus 6-\u00e1n eladta Fogarast 30.000 forint\u00e9rt J\u00e1nos Zsigmondnak \u00e9s Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt.@1567|J\u00e1nos Zsigmond 30.000 forint\u00e9rt elz\u00e1logos\u00edtotta Fogarast Bekes G\u00e1sp\u00e1rnak.@#10|@1571. m\u00e1jus 25.|II. J\u00e1nos magyar kir\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1t k\u00f6vet\u0151en az erd\u00e9lyi \u2013 t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9ben protest\u00e1ns rendek- B\u00e1thory Istv\u00e1n r\u00f3mai katolikus f\u0151urat v\u00e1lasztott\u00e1k meg Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek. I. Habsburg Miksa azonban nem nyugodott bele abba, hogy az erd\u00e9lyi rendek szabadon v\u00e1lasztj\u00e1k meg az orsz\u00e1g fejedelm\u00e9t, ez\u00e9rt \u00edg\u00e9rget\u00e9ssel r\u00e1vette Bekes G\u00e1sp\u00e1r unit\u00e1rius vall\u00e1s\u00fa f\u0151urat, hogy l\u00e1zadjon fel B\u00e1thory ellen.@1573. okt\u00f3ber|B\u00e1thory Istv\u00e1n seregei k\u00e9t heti ostrommal bevett\u00e9k Fogaras v\u00e1r\u00e1t, de Bekes G\u00e1sp\u00e1r B\u00e9csbe tudott sz\u00f6kni. Ezut\u00e1n B\u00e1thory Istv\u00e1n birtoka lett, aki a v\u00e1rat kijav\u00edttatta.@1575. j\u00fanius|Bekes G\u00e1sp\u00e1r cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1mogat\u00e1ssal visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe, de j\u00falius 9-\u00e9n a kerel\u0151szentp\u00e1li csat\u00e1ban v\u00e9gleg veres\u00e9get szenvedett B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelemt\u0151l, \u00e9s Lengyelorsz\u00e1gba menek\u00fclt. Ez a gy\u0151zelem biztos\u00edtotta az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g f\u00fcggetlens\u00e9g\u00e9t a Habsburg Birodalomt\u00f3l. 1576-ban B\u00e1thory Istv\u00e1n lengyel kir\u00e1ly lett, ezut\u00e1n Bekes G\u00e1sp\u00e1r az \u0151 lovass\u00e1gi parancsnokak\u00e9nt szolg\u00e1lt.@1576-1581|B\u00e1thory Krist\u00f3f, mint vajda korm\u00e1nyozta Erd\u00e9lyt a lengyel kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott B\u00e1thory Istv\u00e1n nev\u00e9ben.@1588|B\u00e1thory Krist\u00f3f fia Zsigmond nagykor\u00fa lett \u00e9s Erd\u00e9ly fejedelme lett.@1588-1594|B\u00e1thory Boldizs\u00e1r, B\u00e1thory Zsigmond fejedelem unokatestv\u00e9re lakott a v\u00e1rban, a palota d\u00e9li sz\u00e1rny\u00e1n \u0151 alak\u00edttatta ki a kett\u0151s \u00e1rk\u00e1dsort.@#12|@1593|A 15 \u00e9ves h\u00e1bor\u00fa kezdet\u00e9n B\u00e1thory Zsigmond fejedelem szak\u00edtott a Port\u00e1val \u00e9s a Habsburgokhoz p\u00e1rtolt, de a rendek nem t\u00e1mogatt\u00e1k.@1594|B\u00e1thory Zsigmond lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l B\u00e1thory Boldizs\u00e1r jav\u00e1ra, de hamarosan Bocskai Istv\u00e1n unszol\u00e1s\u00e1ra visszat\u00e9rt, visszavette a hatalmat \u00e9s B\u00e1thory Boldizs\u00e1rt t\u00f6bbedmag\u00e1val meggyilkoltatta.@1595|B\u00e1thory Zsigmond Fogaras v\u00e1r\u00e1t a Habsburg-h\u00e1zb\u00f3l v\u00e1lasztott feles\u00e9g\u00e9nek, M\u00e1ria Krisztiena f\u0151hercegn\u0151nek k\u00f6t\u00f6tte le hitb\u00e9r fej\u00e9ben.@1599|B\u00e1thory Zsigmond ism\u00e9t lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l, \u00e9s ez alkalommal B\u00e1thory Andr\u00e1s b\u00edborost, Boldizs\u00e1r testv\u00e9r\u00e9t h\u00edvta meg lengyel f\u00f6ldr\u0151l. B\u00e1thory Andr\u00e1s vissza akarta t\u00e9r\u00edteni Erd\u00e9lyt a t\u00f6r\u00f6k h\u0171s\u00e9g\u00e9re, de nem fogadt\u00e1k el sem a sz\u00e1szok, sem a sz\u00e9kelyek, \u00e9s nem t\u00e1mogatt\u00e1k sem a Habsburgok, sem a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k.@1599. okt\u00f3ber 17.|II. Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi vajda Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r felbujt\u00e1s\u00e1ra a Bodza-szoroson bet\u00f6rt Erd\u00e9lybe. Okt\u00f3ber 25-\u00e9n elfoglalta Fogarast \u00e9s a feles\u00e9g\u00e9nek, Stanc\u00e1nak adta.@1599. okt\u00f3ber 28.|Mih\u00e1ly vajda a sz\u00e9kelyek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel Sellenberkn\u00e9l legy\u0151zte B\u00e1thory Andr\u00e1s erd\u00e9lyi fejedelem sereg\u00e9t. A Moldva fel\u00e9 menek\u00fcl\u0151 fejedelmet Cs\u00edkszentdomonkos hat\u00e1r\u00e1ban egy sz\u00e9kely l\u00f3f\u0151, Bal\u00e1zs Mih\u00e1ly gyilkolta meg egy fokossal.@1599|Vit\u00e9z Mih\u00e1ly mint Erd\u00e9ly Rudolf \u00e1ltal kinevezett helytart\u00f3ja \u00e1tvette a hatalmat. V\u00e9res \u00f6nk\u00e9nyuralmat vezetett be. A vezet\u0151 tiszts\u00e9gekbe rom\u00e1n boj\u00e1rokat \u00e1ll\u00edtott, teljesen kifosztotta a kincst\u00e1rat, fizetetlen zsoldosait pedig Erd\u00e9ly-szerte gyilkoltak \u00e9s fosztogattak. Az ol\u00e1h paraszts\u00e1g is felkelt \u00e9s irt\u00f3hadj\u00e1ratot kezdett a magyar \u00e9s sz\u00e1sz lakoss\u00e1g ellen. Mih\u00e1ly vajda elfoglalta Moldv\u00e1t is, ez\u00e9rt a rom\u00e1nok az els\u0151 \u0022nagy egyes\u00edt\u0151k\u00e9nt\u0022 tekintenek r\u00e1, azonban hatalm\u00e1t csak bitorolta az akkor m\u00e9g magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Erd\u00e9lyben.@1600. szeptember 18.|A miriszl\u00f3i csat\u00e1ban legy\u0151zte \u00e9s el\u0171zte Mih\u00e1ly vajd\u00e1t az ellene fell\u00e1zadt B\u00e1thory Zsigmond vezette erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel kieg\u00e9sz\u00fclve. A rendek Fogarast Cs\u00e1ky Istv\u00e1n orsz\u00e1gos f\u0151kapit\u00e1nynak adom\u00e1nyozt\u00e1k. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v elej\u00e9n az erd\u00e9lyi rendek szak\u00edtottak a cs\u00e1sz\u00e1rral \u00e9s B\u00e1thory Zsigmondot fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k.@1601. augusztus 3.|A goroszl\u00f3i csat\u00e1ban Basta cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok \u00e9s Mih\u00e1ly vajda egyes\u00edtett serege legy\u0151zt\u00e9k B\u00e1thory Zsigmond erd\u00e9lyi sereg\u00e9t. Mih\u00e1ly vajda serege ezut\u00e1n felgy\u00fajtotta \u00e9s kirabolta Tord\u00e1t, Nagyenyedet \u00e9s Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rt, ahol kifosztott\u00e1k nagyjaink s\u00edrjait is, \u00e9s mindenfel\u00e9 vad\u00e1llati m\u00f3don kegyetlenkedtek. Ezut\u00e1n augusztus 19-\u00e9n Basta zsoldosaival meg\u00f6lette a sok bajt okoz\u00f3 Mih\u00e1ly vajd\u00e1t, \u00e9s Erd\u00e9lyben maga is r\u00e9muralmat vezetett be, zsoldosai szabadon gar\u00e1zd\u00e1lkodtak.@#13|@1605|Bocskai Istv\u00e1n fejedelems\u00e9ge idej\u00e9n az erd\u00e9lyi f\u0151vez\u00e9r, Gyulaffy L\u00e1szl\u00f3 k\u00f6zeledt\u00e9re a v\u00e1r n\u00e9met \u0151rs\u00e9ge fell\u00e1zadt, \u00e9s feladt\u00e1k a v\u00e1rat. Ett\u0151l kezdve Fogaras fejedelmi birtok lett, amit a fejedelmek feles\u00e9geinek engedtek \u00e1t.@#14|@#15|@#16|@1623|Bethlen G\u00e1bor Agostino Serena olasz mesterrel \u00e1talak\u00edttatta a v\u00e1rat, majd 1626-ban m\u00e1sodik feles\u00e9g\u00e9nek, Brandenburgi Katalinnak adom\u00e1nyozta.@1630|Brandenburgi Katalin eladta a fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgynek, aki feles\u00e9g\u00e9nek, Lor\u00e1ntffy Zsuzsann\u00e1nak engedte \u00e1t.@#17|@#18|@1652|Itt halt meg R\u00e1k\u00f3czi Zsigmond sz\u00e9kely gener\u00e1lis, I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fia.@1657|Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna fejedelemasszony rom\u00e1n nyelv\u0171 iskol\u00e1t alap\u00edtott \u201eIsten dics\u0151s\u00e9g\u00e9re \u00e9s az ol\u00e1h nemzetnek \u00e9p\u00fcletekre.\u201d@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1658|A tat\u00e1rok v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt \u00e9s K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Mehmed t\u00f6r\u00f6k nagyvez\u00edr elfoglalta Jen\u0151 v\u00e1r\u00e1t. Az erd\u00e9lyi rendek Barcsay \u00c1kost k\u00fcldt\u00e9k a nagyvez\u00e9rhez, hogy az k\u00f6ny\u00f6r\u00fclj\u00f6n meg rajtuk. A nagyvez\u00e9r cser\u00e9be az \u00e9ves ad\u00f3 15 ezer forintr\u00f3l 40 ezer forintra emel\u00e9s\u00e9t \u00e9s Lugos \u00e9s Kar\u00e1nsebes \u00e1tenged\u00e9s\u00e9t szabta felt\u00e9tel\u00fcl. A k\u00f6vetek elfogadt\u00e1k a felt\u00e9teleket, \u00e9s Barcsay \u00c1kos szeptember 14-\u00e9n fejedelmi kinevez\u00e9st kapott. Ez volt az \u00e1ra annak, hogy a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kivonuljanak Erd\u00e9lyb\u0151l.@1659|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe \u00e9s Szebenbe szor\u00edtotta Barcsay \u00c1kost \u00e9s ostrom al\u00e1 vette.@1660. m\u00e1jus 22.|A sz\u00e1szfenesi csat\u00e1ban Szejdi Ahmed budai pasa legy\u0151zte I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy\u00f6t, aki \u00e9let\u00e9t vesztette. A tat\u00e1r hadak m\u00e1sodszor is v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt.@1660|Kem\u00e9ny J\u00e1nos, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy egykori vez\u00e9re, ostrom al\u00e1 vette Fogaras v\u00e1r\u00e1t, amit Barcsay \u00c1kos fejedelem testv\u00e9re, Andr\u00e1s v\u00e9dett. A fejedelem utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra feladta a v\u00e1rat, ennek ellen\u00e9re m\u00e1jus 16-\u00e1n Kem\u00e9ny J\u00e1nos felakasztatta, amiatt, mert az a t\u00f6r\u00f6kkel akart sz\u00f6vetkezni.@1660 november|Kem\u00e9ny J\u00e1nos \u00d6rm\u00e9nyesn\u00e9l legy\u0151zte a fejedelem m\u00e1sik testv\u00e9re, G\u00e1sp\u00e1r vezette sereg\u00e9t, aki elesett a csat\u00e1ban. Ezut\u00e1n december 31-\u00e9n Barcsay \u00c1kos lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l. 1661-ben Kem\u00e9ny J\u00e1nos elfogatta \u00e9s meggyilkoltatta Barcsay \u00c1kost.@1661|Ali pasa bevonult Erd\u00e9lybe, miut\u00e1n az \u00e1prilis 23-ai besztercei orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s kimondta Erd\u00e9ly elszakad\u00e1s\u00e1t a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s I. Lip\u00f3t v\u00e9delme al\u00e1 helyezte mag\u00e1t. Szeptember 14-\u00e9n Ali pasa Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9ssel fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztatta Apafi Mih\u00e1lyt.@1661|K\u00fccs\u00fck Mehmed pasa vezet\u00e9s\u00e9vel a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k megostromolt\u00e1k. 15 nap ut\u00e1n Kem\u00e9ny J\u00e1nost szolg\u00e1l\u00f3 kapit\u00e1nya, Bethlen Gergely feladta a v\u00e1rat.@1662. janu\u00e1r 23.|A lev\u00e1ltott Kem\u00e9ny J\u00e1nos fejedelmet, miut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1riak cserben hagyt\u00e1k, Nagysz\u0151l\u0151sn\u00e9l (Segesv\u00e1r mellett) a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k legy\u0151zt\u00e9k, ahol el is esett.@1663|I. Apafi Mih\u00e1ly fejedelem feles\u00e9g\u00e9nek, Bornemissza Ann\u00e1nak adom\u00e1nyozta. A fejedelem uralkod\u00e1sa alatt 10 alkalommal tartott itt orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st.@#19|@#20|@#21|@1675. \u00e1prilis 28|Itt k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k meg a fogarasi szerz\u0151d\u00e9st, melyben a lengyel \u00e9s a francia kir\u00e1ly a kurucok megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re v\u00e1llalt k\u00f6telezetts\u00e9get, a szerz\u0151d\u00e9st a t\u00f6r\u00f6kellenes h\u00e1bor\u00fa miatt nem hajtott\u00e1k v\u00e9gre.@#22|@#23|@#24|@1685. febru\u00e1r 22.|Az itteni orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen emeltek h\u0171tlens\u00e9gi v\u00e1dat Th\u00f6k\u00f6ly Imre ellen, \u00e9s d\u00f6nt\u00f6ttek birtokainak elkobz\u00e1s\u00e1r\u00f3l.@#25|@1688. m\u00e1jus 9|Az erd\u00e9lyi rendek k\u00e9pvisel\u0151i itt \u00edrt\u00e1k al\u00e1 a fogarasi deklar\u00e1ci\u00f3t, amelyben elszakadtak a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s ut\u00f3dja, I. J\u00f3zsef oltalma al\u00e1 helyezt\u00e9k Erd\u00e9lyt, \u00e9s az 1691-es fogarasi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen hirdett\u00e9k ki a Diploma Leopoldinumot.@1690. \u00e1prilis 15.|Itt halt meg I. Apafi Mih\u00e1ly erd\u00e9lyi fejedelem. A v\u00e1rat fia, II. Apafi Mih\u00e1ly \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. Az \u0151 hal\u00e1l\u00e1val a v\u00e1r kincst\u00e1ri birtokba ker\u00fclt.@1690. augusztus 21.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00f6r\u00f6k \u00e9s ol\u00e1h seg\u00e9dhadakkal \u00e1tkelt a havasokon \u00e9s h\u00e1tba t\u00e1madva megverte Heisler cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9t.@1690. szeptember 21.|Erd\u00e9lyben a nemess\u00e9g csatlakozott Th\u00f6k\u00f6lyhez \u00e9s Szebenben Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek v\u00e1lasztott\u00e1k meg. Ezut\u00e1n Castelli \u00e9s Heisler egyes\u00edtett seregei kiszor\u00edtott\u00e1k Erd\u00e9lyb\u0151l.@#26|@#27|@1703-1711|Cs\u00e1sz\u00e1ri \u0151rs\u00e9g \u00fclt benne, a kurucok nem tudt\u00e1k elfoglalni.@1713|II. Apafi Mih\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1val kincst\u00e1ri birtok lett. A fogarasi uradalmat egy ideig a g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g kapta.@1762|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a fogarasi uradalmat a Sz\u00e1sz Universitasnak z\u00e1logos\u00edtotta el 80.000 forint\u00e9rt 99 \u00e9vre.@1715\u20131740|Templom \u00e9p\u00fclt.@1759. j\u00falius 29.|\u0022\u00c1rva\u0022 Bethlen Kata elhunyt Fogarason. Az egyik legjelent\u0151sebb barokk \u00edr\u00f3n\u0151 volt. Bethlen S\u00e1muel Kis-K\u00fck\u00fcll\u0151 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1nak negyedik gyermeke volt. M\u00e1sodik f\u00e9rje 1732-es hal\u00e1l\u00e1t\u00f3l kezdve nevezte mag\u00e1t \u0022\u00e1rv\u00e1nak\u0022. T\u00e1mogatta az erd\u00e9lyi magyar reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9geket \u00e9s iskol\u00e1kat. K\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t a nagyenyedi koll\u00e9giumra hagyta. A fogarasi reform\u00e1tus templomban temett\u00e9k el, ami \u0151rzi s\u00e1rga selyemb\u0151l k\u00e9sz\u00fclt menyasszonyi ruh\u00e1j\u00e1t \u00e9s f\u00e1tyl\u00e1t.@1782|II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r lefoglalta a sz\u00e1sz nemzet vagyon\u00e1t, \u00e9s a fogarasi uradalmat haszonb\u00e9rbe adta nekik.@1784|Az \u00fajonnan alak\u00edtott h\u00e1rom erd\u00e9lyi ker\u00fclet egyike Fogaras sz\u00e9khellyel m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@#28|@1852|A v\u00e1rost a szebeni ker\u00fclethez csatolt\u00e1k.@#30|@1878|Fogaras v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett.@1898|Megny\u00edlt a f\u0151gimn\u00e1zium.@1892\u20131910 k\u00f6zt|A v\u00e1ros k\u00e9pvisel\u0151je volt Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n, akinek \u00e9rdeme, hogy 1909-ben Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei szerint fel\u00e9p\u00fclt a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete. A gimn\u00e1ziumban 1908-t\u00f3l 1911-ig Babits Mih\u00e1ly is tan\u00edtott.@1910|A v\u00e1ros 6,579 lakos\u00e1b\u00f3l 3357 magyar, 2174 rom\u00e1n and 1003 n\u00e9met volt.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918-t\u00f3l|1922-ig 197.000 magyar k\u00e9nyszer\u00fclt elhagyni a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt orsz\u00e1gr\u00e9szt. 1939-ig tov\u00e1bbi 169.000 magyar hagyta el Erd\u00e9lyt, f\u0151leg arisztokrat\u00e1k, \u00e9rtelmis\u00e9giek, \u00e9s jelent\u0151s sz\u00e1mban f\u00f6ldm\u0171vesek is. Nagyobb r\u00e9sz\u00fck Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s el\u0151tt 1.662.000 magyar \u00e9lt Erd\u00e9lyben, a lakoss\u00e1g 32 sz\u00e1zal\u00e9ka.@#36|@1948-1960|A v\u00e1r\u00e1t a kommunist\u00e1k b\u00f6rt\u00f6nk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k politikai foglyok sz\u00e1m\u00e1ra. 165 fogoly lelte itt hal\u00e1l\u00e1t.@1950|Megsz\u00fcntett\u00e9k Fogaras megy\u00e9t, ter\u00fclet\u00e9t Brass\u00f3 megy\u00e9hez csatolt\u00e1k.@1950-es \u00e9vekt\u0151l|Erd\u00e9lybe Moldv\u00e1b\u00f3l 800 ezer rom\u00e1nt telep\u00edtettek be, de sokan \u00e9rkeztek Havasalf\u00f6ldr\u0151l is. A c\u00e9l a v\u00e1rosok elrom\u00e1nos\u00edt\u00e1sa, illetve a magyar etnikai t\u00f6mb\u00f6k fellaz\u00edt\u00e1sa volt. M\u00edg kor\u00e1bban csak n\u00e9h\u00e1ny kisv\u00e1rosban volt rom\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g, ezt m\u00e1ra siker\u00fclt megford\u00edtaniuk.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.&studhist.blog.hu: Fogaras v\u00e1r\u00e1nak t\u00f6rt\u00e9nete a XVI. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig|https:\/\/studhist.blog.hu\/2019\/02\/25\/fogaras_varanak_tortenete_a_xvi_szazad_vegeig\nstudhist.blog.hu: Fogaras v\u00e1r\u00e1nak t\u00f6rt\u00e9nete a XVI. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9t\u0151l napjainkig|https:\/\/studhist.blog.hu\/2019\/02\/28\/fogaras_varanak_tortenete_a_xvi_szazad_vegetol_napjainkig"},"castles":[{"castleId":171,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Cetatea F\u0103g\u0103ra\u0219","settlement_HU":"Fogaras","settlement_LO":"F\u0103g\u0103ra\u0219","address":"","listorder":3,"gps_lat":"45.8451590000","gps_long":"24.9739910000","oldcounty":39,"country":4,"division":22,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1359-Fogaras-Var\/","homepage":"http:\/\/cetateafagarasului.com\/","openinghours":"https:\/\/cetateafagarasului.com\/vizitare\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Zsolt deak, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99-vedere_aeriana.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cetatea F\u0103g\u0103ra\u0219-vedere aeriana\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99-vedere_aeriana.JPG\/512px-Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99-vedere_aeriana.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99-vedere_aeriana.JPG\u0022\u003EZsolt deak\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fogaras v\u00e1ra","seolink":"fogaras-vara","georegion":"Fogarasf\u00f6ld","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@#5|@1291|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k Fogros alakban. Ugrin mester pert ind\u00edtott III. Andr\u00e1s el\u0151tt \u0151seit\u0151l \u00f6r\u00f6k\u00f6lt birtokai visszaszerz\u00e9s\u00e9re, aminek eredm\u00e9nyek\u00e9nt a kir\u00e1ly visszaadta neki Fogarast, de v\u00e1rat ekkor sem eml\u00edtettek. Tov\u00e1bbi n\u00e9vv\u00e1ltozatok: Fogaras (1369, 1556), oppidum Fugrasch (1413), Fogarasum, Fogarasch (1600). A n\u00e9v eredet\u00e9re n\u00e9zve t\u00f6bb felt\u00e9telez\u00e9s l\u00e9tezik. Egyik magyar\u00e1zat szerint Fogaras neve a magyar fogoly mad\u00e1rn\u00e9v nyelvj\u00e1r\u00e1si fogor v\u00e1ltozat\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmazik. M\u00e1s felt\u00e9telez\u00e9s szerint a Fogaras foly\u00f3t\u00f3l kapta nev\u00e9t, amely a beseny\u0151 \u201eFagar \u0161u\u201d-b\u00f3l j\u00f6n = k\u0151ris(f\u00e1s) v\u00edz.@#6|@1310 k\u00f6r\u00fcl|V\u00e1r\u00e1t K\u00e1n L\u00e1szl\u00f3 erd\u00e9lyi vajda \u00e9p\u00edttette. Ez egy f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt er\u0151ss\u00e9g volt. M\u00e1sok szerint a v\u00e1r alapjait m\u00e9g 1227 \u00e9s 1233 k\u00f6z\u00f6tt a Cs\u00e1k nemzets\u00e9g \u00dajlaki \u00e1g\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 I. B\u00e1s comes unoka\u00f6ccse, P\u00f3s (Pous) mester rakta le.@1369|Nagy Lajos a fogarasi kir\u00e1lyi uradalmat vazallus\u00e1nak, I. Vladislav havasalf\u00f6ldi fejedelemnek adta, de tov\u00e1bbra is a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g r\u00e9sze maradt.@1456 tavasza|II. Vladislav havasalf\u00f6ldi fejedelem bet\u00f6rt Erd\u00e9lybe \u00e9s elfoglalta Fogarast \u00e9s kem\u00e9nyen fell\u00e9pett a k\u00f6rny\u00e9kbeli sz\u00e1szok ellen, azzal az \u00fcr\u00fcggyel, hogy az ortodox lakoss\u00e1got er\u0151szakosan katolikus hitre t\u00e9r\u00edtik.@1464|Hunyadi M\u00e1ty\u00e1s visszavette Fogarast a havasalf\u00f6ldi fejedelmekt\u0151l, \u00e9s ving\u00e1rti Ger\u00e9b J\u00e1nosnak, a k\u00e9s\u0151bbi erd\u00e9lyi vajd\u00e1nak adta. Ger\u00e9b J\u00e1nos Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet Zs\u00f3fia nev\u0171 testv\u00e9r\u00e9nek f\u00e9rje volt.@15. sz\u00e1zad v\u00e9ge|Corvin J\u00e1nos birtoka lett.@1505|Corvin J\u00e1nos hal\u00e1la ut\u00e1n II. Ul\u00e1szl\u00f3 Bornemisza J\u00e1nosnak adom\u00e1nyozta. Bornemissza Tomori P\u00e1lt nevezte ki v\u00e1rnagynak. Tomori P\u00e1l vezet\u00e9s\u00e9vel 1523-ban m\u00e9g gy\u0151zelmet arattak a t\u00f6r\u00f6k felett, de 1526. augusztus 29-\u00e9n a moh\u00e1csi s\u00edkon a magyar seregek vez\u00e9rek\u00e9nt esett el.@#8|@1527|Ferdin\u00e1nd Majl\u00e1th Istv\u00e1nnak adta a v\u00e1r fele r\u00e9sz\u00e9t, ami\u00e9rt az II. Lajos Pozsonyban \u0151rz\u00f6tt kincseivel hozz\u00e1 p\u00e1rtolt. A v\u00e1r m\u00e1sik fel\u00e9t N\u00e1dasdy Tam\u00e1s kapta meg.@1528|Majl\u00e1th Istv\u00e1n Szapolyaihoz p\u00e1rtolt, hogy megszerezze a v\u00e1r m\u00e1sik fel\u00e9t is.@1530|Majl\u00e1th Istv\u00e1n feles\u00e9g\u00fcl vette N\u00e1dasdy Tam\u00e1s orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3 h\u00fag\u00e1t, Ann\u00e1t, akinek jav\u00e1ra 1532-ben N\u00e1dasdy Tam\u00e1s lemondott Fogarasr\u00f3l.@1534|Lodovico Gritti korm\u00e1nyz\u00f3 meggyilkoltatta Czibak Imre v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t \u00e9s fej\u00e9t elk\u00fcldte a brass\u00f3i ferences papoknak. Nemesi ellen\u00e1ll\u00e1s bontakozott ki Gritti ellen, aminek \u00e9l\u00e9re Majl\u00e1th Istv\u00e1n \u00e1llt.@1534|Majl\u00e1th Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda lett.@1534. szeptember|Lodovico Gritti Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3ja Majl\u00e1th Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda, Szapolyai \u00e9s a havasalf\u00f6ldi vajda serege el\u0151l Medgyes v\u00e1r\u00e1ba menek\u00fclt. A felment\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt a P\u00e9ter moldvai vajda is az ostroml\u00f3khoz csatlakozott. A v\u00e1rba az ostroml\u00f3 serege a falakon r\u00e9st l\u0151ve bet\u00f6rt. Gritti a moldvai t\u00e1borba sz\u00f6k\u00f6tt, de innen kiadt\u00e1k a magyaroknak \u00e9s Majl\u00e1th Istv\u00e1n parancs\u00e1ra Medgyes v\u00e1r\u00e1ban szeptember 29-\u00e9n lefejezt\u00e9k. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kegyencek\u00e9nt \u00e9rkezett Magyarorsz\u00e1gra 1529-ben a velencei szerencselovag Lodovico Gritti, aki hamarosan el\u00e9rte, hogy Szapolyai Magyarorsz\u00e1g korm\u00e1nyz\u00f3j\u00e1v\u00e1 nevezze ki. Gritti har\u00e1csol\u00e1s\u00e1val, a kir\u00e1ly\u00e9t is elhom\u00e1lyos\u00edt\u00f3 udvartart\u00e1s\u00e1val, fosztogat\u00e1saival \u00e9s azzal, hogy m\u00e9g Ferdin\u00e1nddal is meg pr\u00f3b\u00e1lt lepakt\u00e1lni v\u00e9g\u00fcl mindenkit maga ellen ford\u00edtott. Az utols\u00f3 csepp az volt, amikor Gritti utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra D\u00f3czi Orb\u00e1n meggyilkolta a Szapolyai-p\u00e1rt egyik oszlopos tagj\u00e1t, Czibak Imre v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t, ekkor kelt fel ellene az erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Majl\u00e1th Istv\u00e1n vajda vezet\u00e9s\u00e9vel.@1535-1540|Majl\u00e1th Istv\u00e1n lebontatta Fogaras f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt v\u00e1r\u00e1t \u00e9s hely\u00e9be k\u0151b\u0151l \u00e9s t\u00e9gl\u00e1b\u00f3l magas falakkal \u00e9s vizes\u00e1rkokkal k\u00f6rbevett k\u00e9temeletes v\u00e1rat \u00e9p\u00edttetett.@1539|Majl\u00e1th Istv\u00e1n Balassa Imr\u00e9vel \u00e9s Kendy Ferenccel J\u00e1nos kir\u00e1ly ellen sz\u00f6vetkezett.@1540|A tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen Majl\u00e1th Istv\u00e1nt hal\u00e1lra \u00edt\u00e9lt\u00e9k \u00e9s javait elkobz\u00e1s\u00e1r\u00f3l d\u00f6nt\u00f6ttek, de nem tudtak neki \u00e9rv\u00e9nyt szerezni. T\u00f6r\u00f6k B\u00e1lintnak kellett volna ostrom al\u00e1 venni Fogarast, de \u0151 nem bocs\u00e1tkozott harcba, mivel r\u00e9gi bar\u00e1tok voltak Majl\u00e1thhal. J\u00e1nos kir\u00e1ly hal\u00e1la ut\u00e1n Majl\u00e1th Istv\u00e1n fejedelem k\u00edv\u00e1nt lenni, de a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k nem t\u00e1mogatt\u00e1k.@#9|@1541|T\u00f6r\u00f6k \u00e9s moldvai csapatok z\u00e1rt\u00e1k k\u00f6r\u00fcl Fogarast. Majl\u00e1th Istv\u00e1nt csellel kicsalogatt\u00e1k \u00e9s elfogt\u00e1k. Konstantin\u00e1polyba vitt\u00e9k \u00e9s a H\u00e9ttoronyba z\u00e1rt\u00e1k. Ezut\u00e1n Buda elfoglal\u00e1sakor a szult\u00e1n t\u00e1bor\u00e1ba l\u00e1togat\u00f3 fegyvertelen T\u00f6r\u00f6k B\u00e1lintot is elfogt\u00e1k \u00e9s \u0151t is a H\u00e9ttoronyba z\u00e1rt\u00e1k. Ott is haltak meg 1550-ben.@1558|Majl\u00e1th Istv\u00e1n \u00f6zvegye, N\u00e1dasdy Anna \u00faj adom\u00e1nyt kapott Fogarasra Izabella kir\u00e1lyn\u0151t\u0151l. Hal\u00e1la ut\u00e1n fi\u00e1\u00e9, Majl\u00e1th G\u00e1bor\u00e9 lett.@1566|Bekes G\u00e1sp\u00e1r elhitette Majl\u00e1th G\u00e1borral, hogy J\u00e1nos Zsigmond \u00e1t akarja \u0151t adni a t\u00f6r\u00f6knek, ez\u00e9rt augusztus 6-\u00e1n eladta Fogarast 30.000 forint\u00e9rt J\u00e1nos Zsigmondnak \u00e9s Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt.@1567|J\u00e1nos Zsigmond 30.000 forint\u00e9rt elz\u00e1logos\u00edtotta Fogarast Bekes G\u00e1sp\u00e1rnak.@#10|@1571. m\u00e1jus 25.|II. J\u00e1nos magyar kir\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1t k\u00f6vet\u0151en az erd\u00e9lyi \u2013 t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9ben protest\u00e1ns rendek- B\u00e1thory Istv\u00e1n r\u00f3mai katolikus f\u0151urat v\u00e1lasztott\u00e1k meg Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek. I. Habsburg Miksa azonban nem nyugodott bele abba, hogy az erd\u00e9lyi rendek szabadon v\u00e1lasztj\u00e1k meg az orsz\u00e1g fejedelm\u00e9t, ez\u00e9rt \u00edg\u00e9rget\u00e9ssel r\u00e1vette Bekes G\u00e1sp\u00e1r unit\u00e1rius vall\u00e1s\u00fa f\u0151urat, hogy l\u00e1zadjon fel B\u00e1thory ellen.@1573. okt\u00f3ber|B\u00e1thory Istv\u00e1n seregei k\u00e9t heti ostrommal bevett\u00e9k Fogaras v\u00e1r\u00e1t, de Bekes G\u00e1sp\u00e1r B\u00e9csbe tudott sz\u00f6kni. Ezut\u00e1n B\u00e1thory Istv\u00e1n birtoka lett, aki a v\u00e1rat kijav\u00edttatta.@1575. j\u00fanius|Bekes G\u00e1sp\u00e1r cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1mogat\u00e1ssal visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe, de a kerel\u0151szentp\u00e1li csat\u00e1ban v\u00e9gleg veres\u00e9get szenvedett B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelemt\u0151l, \u00e9s Lengyelorsz\u00e1gba menek\u00fclt. Ez a gy\u0151zelem biztos\u00edtotta az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g f\u00fcggetlens\u00e9g\u00e9t a Habsburg Birodalomt\u00f3l. 1576-ban B\u00e1thory Istv\u00e1n lengyel kir\u00e1ly lett, ezut\u00e1n Bekes G\u00e1sp\u00e1r az \u0151 lovass\u00e1gi parancsnokak\u00e9nt szolg\u00e1lt.@1576-1581|B\u00e1thory Krist\u00f3f, mint vajda korm\u00e1nyozta Erd\u00e9lyt a lengyel kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott B\u00e1thory Istv\u00e1n nev\u00e9ben.@1588|B\u00e1thory Krist\u00f3f fia Zsigmond nagykor\u00fa lett \u00e9s Erd\u00e9ly fejedelme lett.@1588-1594|B\u00e1thory Boldizs\u00e1r, B\u00e1thory Zsigmond fejedelem unokatestv\u00e9re lakott a v\u00e1rban, a palota d\u00e9li sz\u00e1rny\u00e1n \u0151 alak\u00edttatta ki a kett\u0151s \u00e1rk\u00e1dsort.@#12|@1593|A 15 \u00e9ves h\u00e1bor\u00fa kezdet\u00e9n B\u00e1thory Zsigmond fejedelem szak\u00edtott a Port\u00e1val \u00e9s a Habsburgokhoz p\u00e1rtolt, de a rendek nem t\u00e1mogatt\u00e1k.@1594|B\u00e1thory Zsigmond lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l B\u00e1thory Boldizs\u00e1r jav\u00e1ra, de hamarosan Bocskai Istv\u00e1n unszol\u00e1s\u00e1ra visszat\u00e9rt, visszavette a hatalmat \u00e9s B\u00e1thory Boldizs\u00e1rt t\u00f6bbedmag\u00e1val meggyilkoltatta.@1595|B\u00e1thory Zsigmond Fogaras v\u00e1r\u00e1t a Habsburg-h\u00e1zb\u00f3l v\u00e1lasztott feles\u00e9g\u00e9nek, M\u00e1ria Krisztiena f\u0151hercegn\u0151nek k\u00f6t\u00f6tte le hitb\u00e9r fej\u00e9ben.@1599|B\u00e1thory Zsigmond ism\u00e9t lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l, \u00e9s ez alkalommal B\u00e1thory Andr\u00e1s b\u00edborost, Boldizs\u00e1r testv\u00e9r\u00e9t h\u00edvta meg lengyel f\u00f6ldr\u0151l. B\u00e1thory Andr\u00e1s vissza akarta t\u00e9r\u00edteni Erd\u00e9lyt a t\u00f6r\u00f6k h\u0171s\u00e9g\u00e9re, de nem fogadt\u00e1k el sem a sz\u00e1szok, sem a sz\u00e9kelyek, \u00e9s nem t\u00e1mogatt\u00e1k sem a Habsburgok, sem a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k.@1599. okt\u00f3ber 17.|II. Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi vajda Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r felbujt\u00e1s\u00e1ra a Bodza-szoroson bet\u00f6rt Erd\u00e9lybe. Okt\u00f3ber 25-\u00e9n elfoglalta Fogarast \u00e9s a feles\u00e9g\u00e9nek, Stanc\u00e1nak adta.@1599. okt\u00f3ber 28.|Mih\u00e1ly vajda a sz\u00e9kelyek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel Sellenberkn\u00e9l legy\u0151zte B\u00e1thory Andr\u00e1s erd\u00e9lyi fejedelem sereg\u00e9t. A Moldva fel\u00e9 menek\u00fcl\u0151 fejedelmet Cs\u00edkszentdomonkos hat\u00e1r\u00e1ban egy sz\u00e9kely l\u00f3f\u0151, Bal\u00e1zs Mih\u00e1ly gyilkolta meg egy fokossal.@1599|Vit\u00e9z Mih\u00e1ly mint Erd\u00e9ly Rudolf \u00e1ltal kinevezett helytart\u00f3ja \u00e1tvette a hatalmat. V\u00e9res \u00f6nk\u00e9nyuralmat vezetett be. A vezet\u0151 tiszts\u00e9gekbe rom\u00e1n boj\u00e1rokat \u00e1ll\u00edtott, teljesen kifosztotta a kincst\u00e1rat, fizetetlen zsoldosait pedig Erd\u00e9ly-szerte gyilkoltak \u00e9s fosztogattak. Az ol\u00e1h paraszts\u00e1g is felkelt \u00e9s irt\u00f3hadj\u00e1ratot kezdett a magyar \u00e9s sz\u00e1sz lakoss\u00e1g ellen. Mih\u00e1ly vajda elfoglalta Moldv\u00e1t is, ez\u00e9rt a rom\u00e1nok az els\u0151 \u0022nagy egyes\u00edt\u0151k\u00e9nt\u0022 tekintenek r\u00e1, azonban hatalm\u00e1t csak bitorolta az akkor m\u00e9g magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Erd\u00e9lyben.@1600. szeptember 18.|A miriszl\u00f3i csat\u00e1ban legy\u0151zte \u00e9s el\u0171zte Mih\u00e1ly vajd\u00e1t az ellene fell\u00e1zadt B\u00e1thory Zsigmond vezette erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel kieg\u00e9sz\u00fclve. A rendek Fogarast Cs\u00e1ky Istv\u00e1n orsz\u00e1gos f\u0151kapit\u00e1nynak adom\u00e1nyozt\u00e1k. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v elej\u00e9n az erd\u00e9lyi rendek szak\u00edtottak a cs\u00e1sz\u00e1rral \u00e9s B\u00e1thory Zsigmondot fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k.@1601. augusztus 3.|A goroszl\u00f3i csat\u00e1ban Basta cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok \u00e9s Mih\u00e1ly vajda egyes\u00edtett serege legy\u0151zt\u00e9k B\u00e1thory Zsigmond erd\u00e9lyi sereg\u00e9t. Mih\u00e1ly vajda serege ezut\u00e1n felgy\u00fajtotta \u00e9s kirabolta Tord\u00e1t, Nagyenyedet \u00e9s Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rt, ahol kifosztott\u00e1k nagyjaink s\u00edrjait is, \u00e9s mindenfel\u00e9 vad\u00e1llati m\u00f3don kegyetlenkedtek. Ezut\u00e1n augusztus 19-\u00e9n Basta zsoldosaival meg\u00f6lette a sok bajt okoz\u00f3 Mih\u00e1ly vajd\u00e1t, \u00e9s Erd\u00e9lyben maga is r\u00e9muralmat vezetett be, zsoldosai szabadon gar\u00e1zd\u00e1lkodtak.@#13|@1605|Bocskai Istv\u00e1n fejedelems\u00e9ge idej\u00e9n az erd\u00e9lyi f\u0151vez\u00e9r, Gyulaffy L\u00e1szl\u00f3 k\u00f6zeledt\u00e9re a v\u00e1r n\u00e9met \u0151rs\u00e9ge fell\u00e1zadt, \u00e9s feladt\u00e1k a v\u00e1rat. Ett\u0151l kezdve Fogaras fejedelmi birtok lett, amit a fejedelmek feles\u00e9geinek engedtek \u00e1t.@#14|@#15|@#16|@1623|Bethlen G\u00e1bor Agostino Serena olasz mesterrel \u00e1talak\u00edttatta a v\u00e1rat, majd 1626-ban m\u00e1sodik feles\u00e9g\u00e9nek, Brandenburgi Katalinnak adom\u00e1nyozta.@1630|Brandenburgi Katalin eladta a fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgynek, aki feles\u00e9g\u00e9nek, Lor\u00e1ntffy Zsuzsann\u00e1nak engedte \u00e1t.@#17|@#18|@1652|Itt halt meg R\u00e1k\u00f3czi Zsigmond sz\u00e9kely gener\u00e1lis, I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fia.@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1658|A tat\u00e1rok v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt \u00e9s K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Mehmed t\u00f6r\u00f6k nagyvez\u00edr elfoglalta Jen\u0151 v\u00e1r\u00e1t. Az erd\u00e9lyi rendek Barcsay \u00c1kost k\u00fcldt\u00e9k a nagyvez\u00e9rhez, hogy az k\u00f6ny\u00f6r\u00fclj\u00f6n meg rajtuk. A nagyvez\u00e9r cser\u00e9be az \u00e9ves ad\u00f3 15 ezer forintr\u00f3l 40 ezer forintra emel\u00e9s\u00e9t \u00e9s Lugos \u00e9s Kar\u00e1nsebes \u00e1tenged\u00e9s\u00e9t szabta felt\u00e9tel\u00fcl. A k\u00f6vetek elfogadt\u00e1k a felt\u00e9teleket, \u00e9s Barcsay \u00c1kos szeptember 14-\u00e9n fejedelmi kinevez\u00e9st kapott. Ez volt az \u00e1ra annak, hogy a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kivonuljanak Erd\u00e9lyb\u0151l.@1659|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe \u00e9s Szebenbe szor\u00edtotta Barcsay \u00c1kost \u00e9s ostrom al\u00e1 vette.@1660. m\u00e1jus 22.|A sz\u00e1szfenesi csat\u00e1ban Szejdi Ahmed budai pasa legy\u0151zte I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy\u00f6t, aki \u00e9let\u00e9t vesztette. A tat\u00e1r hadak m\u00e1sodszor is v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt.@1660|Kem\u00e9ny J\u00e1nos, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy egykori vez\u00e9re, ostrom al\u00e1 vette Fogaras v\u00e1r\u00e1t, amit Barcsay \u00c1kos fejedelem testv\u00e9re, Andr\u00e1s v\u00e9dett. A fejedelem utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra feladta a v\u00e1rat, ennek ellen\u00e9re m\u00e1jus 16-\u00e1n Kem\u00e9ny J\u00e1nos felakasztatta, amiatt, mert az a t\u00f6r\u00f6kkel akart sz\u00f6vetkezni.@1660 november|Kem\u00e9ny J\u00e1nos \u00d6rm\u00e9nyesn\u00e9l legy\u0151zte a fejedelem m\u00e1sik testv\u00e9re, G\u00e1sp\u00e1r vezette sereg\u00e9t, aki elesett a csat\u00e1ban. Ezut\u00e1n december 31-\u00e9n Barcsay \u00c1kos lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l. 1661-ben Kem\u00e9ny J\u00e1nos elfogatta \u00e9s meggyilkoltatta Barcsay \u00c1kost.@1661|Ali pasa bevonult Erd\u00e9lybe, miut\u00e1n az \u00e1prilis 23-ai besztercei orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s kimondta Erd\u00e9ly elszakad\u00e1s\u00e1t a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s I. Lip\u00f3t v\u00e9delme al\u00e1 helyezte mag\u00e1t. Szeptember 14-\u00e9n Ali pasa Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9ssel fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztatta Apafi Mih\u00e1lyt.@1661|K\u00fccs\u00fck Mehmed pasa vezet\u00e9s\u00e9vel a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k megostromolt\u00e1k. 15 nap ut\u00e1n Kem\u00e9ny J\u00e1nost szolg\u00e1l\u00f3 kapit\u00e1nya, Bethlen Gergely feladta a v\u00e1rat.@1662. janu\u00e1r 23.|A lev\u00e1ltott Kem\u00e9ny J\u00e1nos fejedelmet, miut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1riak cserben hagyt\u00e1k, Nagysz\u0151l\u0151sn\u00e9l (Segesv\u00e1r mellett) a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k legy\u0151zt\u00e9k, ahol el is esett.@1663|I. Apafi Mih\u00e1ly fejedelem feles\u00e9g\u00e9nek, Bornemissza Ann\u00e1nak adom\u00e1nyozta. A fejedelem uralkod\u00e1sa alatt 10 alkalommal tartott itt orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st.@#19|@#20|@#21|@1675. \u00e1prilis 28|Itt k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k meg a fogarasi szerz\u0151d\u00e9st, melyben a lengyel \u00e9s a francia kir\u00e1ly a kurucok megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re v\u00e1llalt k\u00f6telezetts\u00e9get, a szerz\u0151d\u00e9st a t\u00f6r\u00f6kellenes h\u00e1bor\u00fa miatt nem hajtott\u00e1k v\u00e9gre.@#22|@#23|@#24|@#25|@1688. m\u00e1jus 9|Az erd\u00e9lyi rendek k\u00e9pvisel\u0151i itt \u00edrt\u00e1k al\u00e1 a fogarasi deklar\u00e1ci\u00f3t, amelyben elszakadtak a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s ut\u00f3dja, I. J\u00f3zsef oltalma al\u00e1 helyezt\u00e9k Erd\u00e9lyt.@1690. \u00e1prilis 15.|Itt halt meg I. Apafi Mih\u00e1ly erd\u00e9lyi fejedelem. A v\u00e1rat fia, II. Apafi Mih\u00e1ly \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. Az \u0151 hal\u00e1l\u00e1val a v\u00e1r kincst\u00e1ri birtokba ker\u00fclt.@1690. augusztus 21.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00f6r\u00f6k \u00e9s ol\u00e1h seg\u00e9dhadakkal \u00e1tkelt a havasokon \u00e9s h\u00e1tba t\u00e1madva megverte Heisler cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9t.@1690. szeptember 21.|Erd\u00e9lyben a nemess\u00e9g csatlakozott Th\u00f6k\u00f6lyhez \u00e9s Szebenben Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek v\u00e1lasztott\u00e1k meg. Ezut\u00e1n Castelli \u00e9s Heisler egyes\u00edtett seregei kiszor\u00edtott\u00e1k Erd\u00e9lyb\u0151l.@#26|@1691|A fogarasi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen hirdett\u00e9k ki a Diploma Leopoldinumot.@#27|@1703-1711|Cs\u00e1sz\u00e1ri \u0151rs\u00e9g \u00fclt benne, a kurucok nem tudt\u00e1k elfoglalni.@1713|II. Apafi Mih\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1val kincst\u00e1ri birtok lett. A fogarasi uradalmat egy ideig a g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g kapta.@1762|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a fogarasi uradalmat a Sz\u00e1sz Universitasnak z\u00e1logos\u00edtotta el 80.000 forint\u00e9rt 99 \u00e9vre.@1759. j\u00falius 29.|\u0022\u00c1rva\u0022 Bethlen Kata elhunyt Fogarason. Az egyik legjelent\u0151sebb barokk \u00edr\u00f3n\u0151 volt. Bethlen S\u00e1muel Kis-K\u00fck\u00fcll\u0151 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1nak negyedik gyermeke volt. M\u00e1sodik f\u00e9rje 1732-es hal\u00e1l\u00e1t\u00f3l kezdve nevezte mag\u00e1t \u0022\u00e1rv\u00e1nak\u0022. T\u00e1mogatta az erd\u00e9lyi magyar reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9geket \u00e9s iskol\u00e1kat. K\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t a nagyenyedi koll\u00e9giumra hagyta. A fogarasi reform\u00e1tus templomban temett\u00e9k el, ami \u0151rzi s\u00e1rga selyemb\u0151l k\u00e9sz\u00fclt menyasszonyi ruh\u00e1j\u00e1t \u00e9s f\u00e1tyl\u00e1t.@1782|II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r lefoglalta a sz\u00e1sz nemzet vagyon\u00e1t, \u00e9s a fogarasi uradalmat haszonb\u00e9rbe adta nekik.@#28|@#30|@#36|@1948-1960|A v\u00e1r\u00e1t a kommunist\u00e1k b\u00f6rt\u00f6nk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k politikai foglyok sz\u00e1m\u00e1ra. 165 fogoly lelte itt hal\u00e1l\u00e1t.&studhist.blog.hu: Fogaras v\u00e1r\u00e1nak t\u00f6rt\u00e9nete a XVI. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig|https:\/\/studhist.blog.hu\/2019\/02\/25\/fogaras_varanak_tortenete_a_xvi_szazad_vegeig\nstudhist.blog.hu: Fogaras v\u00e1r\u00e1nak t\u00f6rt\u00e9nete a XVI. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9t\u0151l napjainkig|https:\/\/studhist.blog.hu\/2019\/02\/28\/fogaras_varanak_tortenete_a_xvi_szazad_vegetol_napjainkig"}],"sights":[{"sightId":2054,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica \u0219i M\u0103n\u0103stirea Franciscan\u0103","address":"Strada Vasile Alecsandri 1","mapdata":"1|1742|796","gps_lat":"45.8423076093","gps_long":"24.9774571342","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/655","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Manastirea_franciscana_(1).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Manastirea franciscana (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5d\/Fagaras_Manastirea_franciscana_%281%29.JPG\/256px-Fagaras_Manastirea_franciscana_%281%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Manastirea_franciscana_(1).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g ferences templom \u00e9s kolostor","seolink":"szentharomsag-ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus templom\u00e1t, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A katolikus hit\u00e9let csak a 18. sz\u00e1zadban \u00e9ledt fel, mert a v\u00e1rkapit\u00e1ny m\u00e9g 1678-ban szigor\u00fa tilalmat rendelt el Apafi utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra, amely tilalom szerint katolikus pap vagy szerzetes nem v\u00e9gezhetett szentmis\u00e9t.@\n1687 ut\u00e1n, amikor a v\u00e1rba katona\u0151rs\u00e9g ker\u00fclt, meg\u00e9rkezett az els\u0151 katonalelk\u00e9sz is P. Melsing Atan\u00e1z ferences szem\u00e9ly\u00e9ben, akit Antalffi J\u00e1nos erd\u00e9lyi p\u00fcsp\u00f6k 1725. \u00e1prilis 15-\u00e9n felhatalmazott arra, hogy a lelk\u00e9szi teend\u0151ket v\u00e9gezze. 1735-ben Bo\u00e9r J\u00f3zsef nemesi k\u00fari\u00e1j\u00e1t a ferenceseknek adom\u00e1nyozta. Ezen a k\u00fari\u00e1n \u00e9s hozz\u00e1 tartoz\u00f3 telken \u00e9p\u00fclt fel a ferencesek temploma a kolostorral egy\u00fctt 1737-ben. 1760-ban az eg\u00e9sz v\u00e1rosban t\u0171z puszt\u00edtott, amikor a templom \u00e9s kolostor is porr\u00e1 \u00e9gett. 1761\u20131780-ban \u00e9p\u00edtettek \u00faj templomot \u00e9s kolostort.@\n1951-ben a ferenceseket bez\u00e1rt\u00e1k vagy k\u00e9nyszerlakhelyre vitt\u00e9k. 1951-t\u0151l 1972-ig egyh\u00e1zmegyei papok vezett\u00e9k a pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t. 1972\u20131997 k\u00f6z\u00f6tt ism\u00e9t ferencesek m\u0171k\u00f6dtek Fogarason. 1997. augusztus 1-j\u00e9t\u0151l a ferencesek \u00e1tadt\u00e1k a templomot \u00e9s kolostort a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri f\u0151egyh\u00e1zmegy\u00e9nek.@\nA fogarasi elemi iskol\u00e1t 1747-ben alap\u00edtott\u00e1k P. Kapp S\u00e1muel h\u00e1zf\u0151n\u00f6ks\u00e9ge alatt, amelyet a ferencesek vezettek. Ez az iskola eleinte a bar\u00e1tok \u00e1ltal b\u00e9relt h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, majd 1884\u201385-ben a ferences rendh\u00e1z, valamint a sz\u00fcl\u0151k anyagi t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val fel\u00e9p\u00fclt az \u00faj elemi iskola, amit P. Simon Jen\u0151 h\u00e1zf\u0151n\u00f6k \u00e1ldott meg 1885. november 29-\u00e9n. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 2004. \u00e1prilis 5. \u00f3ta ism\u00e9t az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g tulajdon\u00e1ban van. Jelenleg rom\u00e1n nyelv\u0171 \u00f3voda m\u0171k\u00f6dik benne.@\nA kolostorban magyar nyelv\u0171 \u00f3voda \u00e9s egy h\u00e1rom\u00e9ves posztlice\u00e1lis k\u00f3rh\u00e1zi beteg\u00e1pol\u00f3 iskola m\u0171k\u00f6dik.@\nA r\u00e9gi berendez\u00e9sb\u0151l maradt fenn a f\u0151olt\u00e1r. A sz\u00f3sz\u00e9k f\u00f6l\u00f6tt Szent Mih\u00e1ly f\u0151angyal aranyozott szobra l\u00e1that\u00f3. Az orgona 1895-ben k\u00e9sz\u00fclt. A kolostor bels\u0151 udvar\u00e1n k\u00e9t nap\u00f3ra mutatja az id\u0151t reggel 8-t\u00f3l d\u00e9lut\u00e1n h\u00e1romig.\n&\nersekseg.ro: Fogaras|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/655\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet"},{"sightId":2055,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"Bulevardul Unirii 17","mapdata":"1|561|660","gps_lat":"45.8431316470","gps_long":"24.9673766085","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Biserica reformata\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/22\/Fagaras_Biserica_reformata.JPG\/256px-Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_reformata.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, k\u00e9s\u0151bb a protest\u00e1nsok kez\u00e9re ker\u00fclt. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A templomot 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l. A reform\u00e1tusok 1712-ben kezdtek hozz\u00e1 az \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez, amelynek k\u00f6lts\u00e9geihez II. Apafi Mih\u00e1ly (Bethlen Kata f\u00e9rje), t\u00f6bb erd\u00e9lyi reform\u00e1tus nemesi csal\u00e1d \u00e9s Constantin Br\u00e2ncoveanu havasalf\u00f6ldi fejedelem is hozz\u00e1j\u00e1rult. A szakirodalom szerint az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1715-ben fejez\u0151d\u00f6tt be, de az egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g iratai szerint a torony csak 1724-ben k\u00e9sz\u00fclt el. 1750-ben a templomot t\u0171zv\u00e9sz k\u00e1ros\u00edtotta; helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra 1757\u20131758-ban ker\u00fclt sor Bethlen Kata t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. Bethlen Kata a templomszentel\u00e9s \u00e9v\u00e9ben, 1759. j\u00falius 29-\u00e9n hunyt el, \u00e9s a templom tornya el\u0151tt helyezt\u00e9k \u00f6r\u00f6k nyugalomra. Az \u0151 saj\u00e1t k\u00e9zzel vart menyasszonyi ruh\u00e1ja d\u00edsz\u00edti az \u00far asztal\u00e1t. 1768-ban a tornyot egy szinttel megemelt\u00e9k, \u00e9s ekkor kapta az \u00f3raszerkezetet is. 1872-ben kijav\u00edtott\u00e1k toronysisakot, 1886 k\u00f6r\u00fcl elk\u00e9sz\u00fclt a templom orgon\u00e1ja, \u00e9s \u00e1talak\u00edtott\u00e1k a templom belsej\u00e9t. A berendez\u00e9sek z\u00f6me a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n k\u00e9sz\u00fclt. Minden \u00e9v november 25-\u00e9n, Katalin napj\u00e1n \u00fcnnepi megeml\u00e9kez\u00e9st tart a helyi magyar k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g \u00c1rva Bethlen Kata tisztelet\u00e9re.\n&\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet"},{"sightId":2056,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103","address":"Strada Libert\u0103\u021bii 12","mapdata":"1|876|213","gps_lat":"45.8458366778","gps_long":"24.9700156795","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_(78).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Biserica evanghelica din Fagaras (78)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7f\/RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_%2878%29.jpg\/512px-RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_%2878%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Biserica_evanghelica_din_Fagaras_(78).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"A v\u00e1ros k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus temploma, mely eredetileg a ferencesek gondoz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt, k\u00e9s\u0151bb a protest\u00e1nsok kez\u00e9re ker\u00fclt. A k\u00f6z\u00e9pkori katolikus lakoss\u00e1g k\u00e9t r\u00e9szre oszlott: a sz\u00e1szok luther\u00e1nusok, a magyarok reform\u00e1tusok lettek. A templomot k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lt\u00e1k 1666-ig, amikor Apafi Mih\u00e1ly kitiltotta a luther\u00e1nus papot. A templomot 1704-ben Rabutin cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis l\u00f6vette romm\u00e1 a v\u00e1rb\u00f3l.@\nAz \u00faj evang\u00e9likus templom 1843-ban egy r\u00e9gi templom hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt Andreas Wellmann evang\u00e9likus lelkip\u00e1sztor idej\u00e9n Carl von Brukenthal, Fogaras k\u00f6rzet kapit\u00e1nya t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. A templom klasszicista jegyeket visel. Az olt\u00e1r, a sz\u00f3sz\u00e9k, a keresztel\u0151medence \u00e9s P\u00e1l apostol szobra az el\u0151z\u0151 templomb\u00f3l sz\u00e1rmazik. Az 1780-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 orgona \u00e9s egy 1766-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 asztal a felm\u00e9ri templomb\u00f3l ker\u00fclt ide."},{"sightId":2057,"townId":78,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihai Eminescu","mapdata":"1|833|677","gps_lat":"45.8430714762","gps_long":"24.9698142514","religion":8,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Zona_istorica_(6).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Zona istorica (6)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fe\/Fagaras_Zona_istorica_%286%29.JPG\/256px-Fagaras_Zona_istorica_%286%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Zona_istorica_(6).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Unit\u00e1rius templom","seolink":"unitarius-templom","note":"","history":"1910 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt erd\u00e9lyi szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00edtettek P\u00e1key Lajos (1853\u20131921) tervei alapj\u00e1n.\n&\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet"},{"sightId":2058,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Nicolae","address":"Strada Tudor Vladimirescu 16","mapdata":"1|1830|1201","gps_lat":"45.8399545267","gps_long":"24.9782889678","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/bisericabrancoveanu.wordpress.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_Brancoveanu.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fagaras Biserica Brancoveanu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a8\/Fagaras_Biserica_Brancoveanu.jpg\/512px-Fagaras_Biserica_Brancoveanu.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_Brancoveanu.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mikl\u00f3s ortodox (volt g\u00f6r\u00f6g katolikus) templom","seolink":"szent-miklos-ortodox-volt-gorog-katolikus-templom","note":"","history":"1697\u20131698 k\u00f6z\u00f6tt Constantin Br\u00e2ncoveanu a mogosoaiai palot\u00e1ja k\u00e1poln\u00e1j\u00e1nak mint\u00e1j\u00e1ra \u00e9p\u00edttette.\n&\ngallery.hungaricana.hu: Fogaras, \u00dcdv\u00f6zlet Fogarasr\u00f3l. G\u00f6r. kat. templom|https:\/\/gallery.hungaricana.hu\/hu\/SzerencsKepeslap\/1369833\/?img=0"},{"sightId":2059,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Biserica Ortodoxa Romana Sf\u00e2nta Treime","address":"Strada Ion Codru Dr\u0103gu\u0219anu 7","mapdata":"1|948|143","gps_lat":"45.8462967305","gps_long":"24.9707286735","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_Sf.Treime.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Biserica Sf.Treime\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b7\/Fagaras_Biserica_Sf.Treime.JPG\/256px-Fagaras_Biserica_Sf.Treime.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Biserica_Sf.Treime.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g ortodox templom","seolink":"szentharomsag-ortodox-templom","note":"","history":"1783\u20131791 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":2060,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Sinagoga","address":"Strada Aron Pumnul 12","mapdata":"1|983|765","gps_lat":"45.8425918050","gps_long":"24.9709451223","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Zona_istorica_(3).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fagaras Zona istorica (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6c\/Fagaras_Zona_istorica_%283%29.JPG\/256px-Fagaras_Zona_istorica_%283%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fagaras_Zona_istorica_(3).JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Zsinag\u00f3ga","seolink":"zsinagoga","note":"","history":"1858-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":2061,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Radu Negru","address":"Strada \u0218colii 1","mapdata":"1|831|795","gps_lat":"45.8423944850","gps_long":"24.9696675343","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.radunegru.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zona_Morii_la_liceul_Radu_Negru.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zona Morii la liceul Radu Negru\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f7\/Zona_Morii_la_liceul_Radu_Negru.jpg\/512px-Zona_Morii_la_liceul_Radu_Negru.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zona_Morii_la_liceul_Radu_Negru.jpg\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-fogimnazium","note":"","history":"1892 \u00e9s 1910 k\u00f6z\u00f6tt Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n volt Fogaras k\u00e9pvisel\u0151je. Az \u0151 kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re \u00e9p\u00fclt a Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium, mely int\u00e9zm\u00e9nyben k\u00e9s\u0151bb h\u00e1rom \u00e9ven \u00e1t tan\u00edtott Babits Mih\u00e1ly. A h\u00e1zr\u00f3l melyben egykor Babits Mih\u00e1ly lakott, a jelenlegi tulajdonos elt\u00e1vol\u00edtotta az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t. Egyed\u00fcl Miksz\u00e1th eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja van m\u00e9g mindig a hely\u00e9n.\n&\npetofiprogram.hu: Ne siess\u00fcnk \u00e1thaladni Fogarason, \u00e1lljunk meg \u00e9s n\u00e9zz\u00fcnk sz\u00e9t!|https:\/\/www.petofiprogram.hu\/tudastar\/nesiessunkathaladnifogarasonalljunkmegesnezzunkszet"},{"sightId":2062,"townId":78,"active":1,"name_LO":"Poli\u021bia","address":"Strada Doamna Stanca 28","mapdata":"1|297|450","gps_lat":"45.8444306480","gps_long":"24.9651394974","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"19","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Poli%C8%9Bia_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Poli\u021bia F\u0103g\u0103ra\u0219 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e5\/Poli%C8%9Bia_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_02.jpg\/512px-Poli%C8%9Bia_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Poli%C8%9Bia_F%C4%83g%C4%83ra%C8%99_02.jpg\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"volt-varmegyehaza","note":"","history":""},{"sightId":2063,"townId":78,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Republicii 26","mapdata":"1|970|425","gps_lat":"45.8445533926","gps_long":"24.9708771168","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Daniel Predoiu at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Fagaras_centru_vechi.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Fagaras centru vechi\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/RO_BV_Fagaras_centru_vechi.jpg\/512px-RO_BV_Fagaras_centru_vechi.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Fagaras_centru_vechi.jpg\u0022\u003EDaniel Predoiu at Romanian Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Mercur Sz\u00e1lloda","seolink":"egykori-mercur-szalloda","note":"","history":"A hotelnek, \u00e9tteremnek, k\u00e1v\u00e9h\u00e1znak is otthont ad\u00f3 \u00e9p\u00fclet v\u00e1ros t\u00e1rsas\u00e1gi k\u00f6zpontja is volt, az emelet\u00e9n m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a fogarasi kaszin\u00f3. A t\u00e9ren \u00fczemelt egykor a Chiba cukr\u00e1szda is, amely Babits Mih\u00e1ly kedvenc helye volt a v\u00e1rosban."},{"sightId":2064,"townId":78,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihai Eminescu, Strada Republicii","mapdata":"1|825|453","gps_lat":"45.8443729417","gps_long":"24.9695942046","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori H\u00e1ner Sz\u00e1lloda","seolink":"egykori-haner-szalloda","note":"","history":""}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}